Våra kollegor

Det är våra kolleger som gör oss till branschledare i dag och hjälper oss att forma morgondagens samhälle. Vår bransch står inför omfattande teknikskiften och nya affärsmodeller introduceras. Det ger upphov till betydande kompetensskiften och behovet av att definiera nya färdigheter.

Vi vill kunna locka de allra bästa talangerna till våra team och har målsättningen att vara lika konkurrenskraftiga om tio år. 

Kompetens och färdigheter

Vi vet att möjligheten att kunna utvecklas väcker människors passion. Det är därför som utbildning är en del av vår kultur under alla karriärfaser samtidigt som tillväxten kan anta många former. Vår övergripande ambition är att ta till vara potentialen hos varje anställd och använda våra individuella och kollektiva styrkor för att driva vår nuvarande verksamhet och omvandlas på ett sätt som passar morgondagens affärsbehov.

Vi möter dessa behov med hjälp av vårt eget företagsuniversitet och våra lokala utbildningscenter. Vi är stolta över att vara förstahandsval som arbetsgivare och kunna locka till oss och behålla de talanger vi behöver. Vi kommer därför att fortsätta utveckla våra kolleger och fokusera på omskolningsaktiviteter för att möta dessa nya krav.

Mångfald och inkludering

Vi vid Volvokoncernen vet att en inkluderande arbetsmiljö frigör den dolda potentialen hos vår mångfald och främjar ökade prestationer genom att berika vår kreativitet, låta oss bli mer innovativa och förbättra vårt beslutsfattande. Vi har alla olika bakgrunder och erfarenheter som kan ge värdefulla och unika perspektiv. Möjligheten att ta till vara denna mångfald är avgörande för våra affärsframgångar eftersom det ger alla medarbetare möjlighet att frigöra sina passioner och uppnå sin fulla potential.

Olika länder, regioner och marknader står inför olika utmaningar avseende mångfald och inkludering. Det är anledningen till att vi har lokala och företagsspecifika mål för inkludering och mångfald. Vi måste arbeta proaktivt för att locka till oss och behålla kolleger från hela talangpoolen. Kvinnor är underrepresenterade i fordonsindustrin och vi strävar därför efter att rekrytera, behålla och ge fler kvinnor möjlighet att bli ledare i Volvokoncernen. Vi har ställt upp ett mål om att ha 35 procent kvinnliga ledare 2030. 

Vår kultur

Vi är stolta över Volvokoncernens inkluderande arbetsmiljö som främjar en stöttande atmosfär och uppmuntrar såväl individuell utveckling som starka team. Oönskade beteenden som skapar en hotfull, stötande eller fientlig arbetsmiljö hör inte hemma hos oss. Vi uppmuntrar och förväntar oss i stället ömsesidig respekt – både mellan kolleger och mellan vårt företag och våra affärspartner.

Vi måste också förstå hur vår omedvetna ensidighet kan påverka ledningens beslutsfattande. Vi kommer att vidta åtgärder för att stärka vår nolltolerans mot trakasserier och diskriminering och för att lindra omedveten ensidighet. Arbetsrelaterade beslut som anställning, lön, befordran, disciplinära åtgärder, uppsägning och arbetsvillkor ska baseras på varje persons förmåga eller prestationer – inte på irrelevanta personliga faktorer. Vi fortsätter vårt arbete med att utveckla attraktiva och rättvisa arbetsförhållanden som baseras på jämställdhet. Vi tror starkt på lika möjligheter och erbjuder lika lön för lika arbete.

Läs mer

Relaterade nyheter