Årsstämma 2018

Årsstämma i AB Volvo (publ) hölls torsdagen den 5 april 2018 i Göteborg.
Årsstämma 2018

Protokoll
Protokoll från årsstämman 2018 (Pdf, 0.043 Mb)
Bilaga B (dagordning)(Pdf, 0.890 Mb)
 
Webbsändning

Länk till webbsändning

Aktieutdelning 2018
I enlighet med styrelsens förslag beslutade årsstämman att till aktieägarna dela ut 4,25 kr per aktie. Avstämningsdag fastställdes till den 9 april 2018. Utbetalning av utdelningen beräknas ske torsdagen den 12 april 2018 genom Euroclear Sweden AB.

Kallelse
AB Volvo kallar till årsstämma i Göteborg torsdagen den 5 april 2018 kl 15.00.
Länk till kallelse(Pdf, 0.039 Mb)    
Kallelse på engelska(Pdf, 0.036Mb)  

Styrelsens förslag
Styrelsens förslag framgår i sin helhet i kallelsen.

Valberedningens förslag och motiverat yttrande
Valberedningens förslag till årsstämman 2018.
Länk till förslag(Pdf, 0.127 Mb)

Förslag från aktieägare Carl Axel Bruno
Länk till förslag(Pdf, 0.240 Mb)

Revisorsyttrande
Revisorsyttrande om huruvida årsstämmans riktlinjer om ersättningar till ledande befattningshavare har följts.
Länk till yttrande(Pdf, 0.306 Mb)

Volvokoncernens årsredovisning för år 2017
Volvokoncernens årsredovisning för år 2017 publicerades den 13 mars 2018.
Länk till årsredovisning(Pdf, 14.9 Mb)

Information till aktieägare
Aktieägare som önskar delta i stämman måste dels vara registrerad som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 28 mars 2018, dels anmäla sin avsikt att delta i stämman till bolaget senast den 28 mars 2018.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda en skriftlig, daterad fullmakt för ombudet. Fullmaktsformulär återfinns nedan.
Länk till fullmaktsformulär(Pdf, 0.153 Mb)