Klimaatstrategie

Onze ambitie is om uiterlijk in 2050 een bedrijf te zijn dat netto nul emissies produceert. De Volvo Group verplicht zich aan de doelstellingen van het akkoord van Parijs. De ambitie is om de gemiddelde mondiale temperatuurstijging ruim onder de 2 °C boven het pre-industriële niveau te houden en inspanningen te leveren om de temperatuurstijging tot 1,5 °C te beperken.

Dit is een grote uitdaging voor de wereld en voor ons. Er zijn veel factoren waarop we geen grip hebben, maar met brede en ambitieuze samenwerkingen en een holistische klimaatstrategie hebben we ons verplicht aan het initiatief Science Based Targets en de bedrijfsambitie van 1,5 °C om uiterlijk in 2050 netto nul emissies in de waardeketen te realiseren. In 2021 worden tussentijdse doelstellingen opgesteld, en we stemmen ons werk voortdurend af op de aanbevelingen van de Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD).

Een van de belangrijkste dingen die we kunnen doen, is de uitstoot van onze klanten te verminderen. Het ontwikkelen van producten en oplossingen die de CO2-voetafdruk verkleinen is dan ook de topprioriteit in onze klimaatstrategie. We richten ons op innovatieve en concurrerende oplossingen voor gebieden waar we de meeste impact kunnen hebben.

Focus om fossiele energie te vervangen door duurzame energie

Bij het opstellen van klimaatdoelen en andere milieudoelstellingen houden we ook rekening met de klimaatimpact van onze industriële activiteiten. We streven er voortdurend naar om afval en emissies te verminderen, het watergebruik te optimaliseren en onze omgang met potentieel gevaarlijke materialen te verbeteren. Onze weg voorwaarts om broeikasgassen in de waardeketen (BKG) uit onze activiteiten te halen, omvat het vervangen van fossiele energiebronnen door hernieuwbare energiebronnen met een laag BKG-intensief vermogen, zoals wind, zonne-energie en waterkracht.​

Een geoptimaliseerde, mondiale voetafdruk in onze toeleveringsketen zal de doorlooptijd voor onze klanten verkorten en onze CO2-voetafdruk actief verkleinen. Onze klimaatstrategie omvat het streven naar uitstekende kwaliteit en technologie tegen het best mogelijke commerciële aanbod wanneer we een product, service of oplossing inkopen. We moedigen leveranciers ook aan de uitstoot van broeikasgassen routinematig te beheersen, te minimaliseren en indien mogelijk te vermijden. Zo zoeken we samenwerking met zakenpartners om gezamenlijk bij te dragen aan het akkoord van Parijs en de mondiale klimaatdoelen.

Naar fossielvrije transportoplossingen

De doelstelling van de Volvo Group om tegen 2040 een netto zero emissie van broeikasgassen te bereiken, maakt het mogelijk om uiterlijk in 2050 een rollend wagenpark en een waardeketen zonder uitstoot te bereiken. Dit is tien jaar eerder dan de daadwerkelijke SBTi-toezegging van 2050. Voor de Volvo Group is dit een enorme transformatie. Eerst en vooral zullen we de transformatie naar elektrificatie stimuleren met de belangrijkste alternatieven BEV en brandstofcellen. De transitie naar een fossielvrij transportsysteem vereist een reeks aan oplossingen en daarbij zijn onze belangrijkste aandachtsgebieden:

  • Batterij elektrisch
  • Waterstof brandstofcel elektrisch
  • Duurzame biobrandstoffen
  • Oplossingen om de energie-efficiëntie te optimaliseren en het brandstofverbruik te verminderen

Lees meer over fossielvrije transportoplossingen

De ecologische voetafdruk door activiteiten

Ondanks het feit dat de ecologische voetafdruk van onze activiteiten momenteel relatief klein is in vergelijking met de gebruiksfase van onze producten. Desalniettemin kijken we continu naar de klimaat- en milieueffecten van onze industriële activiteiten vanuit het oog van onze milieu- en klimaatstrategie. Bij onze activiteiten zijn energie en emissies, afval en chemicaliën de belangrijkste aandachtsgebieden om onze voetafdruk te verkleinen. Onze toewijding aan SBTi omvat directe en indirecte energie-emissies van operaties, gekochte goederen en diensten om tegen 2040 netto nul te kunnen bereiken.

Lees meer over onze ecologische voetafdruk 

Klimaatdoelen en resultaten

Volvo Group heeft zich in november 2020 gecommitteerd aan SBTi. In juni 2021 werden de doelstellingen goedgekeurd.

Er wordt bevestigd dat de doelstellingen in lijn zijn met de Business Ambition voor 1,5 °C, wat betekent dat de BKG-emissies in de waardeketen tegen 2050 netto nul zijn.

Gezien het brede scala aan producten en activiteiten van de Volvo Group, worden onze op wetenschap gebaseerde doelen op verschillende manieren vastgesteld voor verschillende onderdelen van ons bedrijf.

Voor vrachtwagens en bussen hebben we doelen gesteld om de uitstoot van broeikasgassen voor de gebruiksfase met 40% per voertuigkilometer te verminderen. Dit is de methode die de SBTi voorstelt voor de transportsector.

Voor onze bouwmachines en Volvo Penta business area hebben we doelen gesteld om de uitstoot in absolute termen te verminderen.

Voor onze scope 1 en 2 emissies (productie, technische centra, magazijnen en dealers) hebben we ook een absoluut doel gesteld.

Deze mijlpaaldoelstellingen zijn goedgekeurd door SBTi en bevestigd dat ze in lijn zijn met de ambitie van 1,5 ⁰C. Ze worden verder ondersteund door plannen en doelstellingen voor de kortere termijn die kunnen verschillen tussen onze divisies en bedrijfsonderdelen.

 

Resultaat 2021
De berekende totale BKG-emissies door het gebruik van verkochte producten zijn teruggebracht van ongeveer 323 miljoen ton in 2019 tot 286 miljoen ton in 2021. De Volvo Group heeft een reeks oplossingen geïntroduceerd met verbeterde energie- en brandstofefficiëntie, maar het belangrijkste effect tot nu toe komt van lagere verkoopvolumes van vrachtwagens vergeleken met de baseline in 2019.

Aangezien de Volvo Group actief is in cyclische sectoren die verband houden met economische activiteit, zoals de ontwikkeling van het BBP, kunnen de verkoopvolumes en het gebruik van het rollend wagenpark van jaar tot jaar aanzienlijk variëren. Bijgevolg zal de totale uitstoot van broeikasgassen op korte termijn afhangen van waar we ons in de conjunctuurcyclus bevinden. Aangezien de Groep haar producten in meer dan 190 markten verkoopt, kunnen verschuivingen in de regionale en marktmix ook een aanzienlijke impact hebben op de BKG-emissies als gevolg van een verschillende koolstofintensiteit in de energiemix. Productmix is ook een andere factor die een aanzienlijke impact kan hebben.

Vrachtwagens (scope 3)
Binnen het vrachtwagensegment zijn de berekende BKG-emissies per voertuigkilometer verlaagd met 2% in 2019-2021. Dit is voornamelijk te danken aan verbeteringen in het brandstofverbruik.

Bussen (scope 3)
Voor bussen was het resultaat van de uitstoot per voertuigkilometer in 2021 7% hoger dan in 2019. De stijging van de relatieve uitstoot is vooral het gevolg van de verkoopmix met een groter aandeel stadsbussen dan touringcars. Het rijpatroon van stadsbussen met stoppen en optrekken leidt tot hogere emissies per voertuigkilometer dan touringcars.

Bouwmachines (scope 3)
De verkoop van machines is aanzienlijk gestegen, vooral in Azië, wat ertoe heeft geleid dat de berekende BKG-emissies van scope 3 met 17% zijn gestegen ten opzichte van de baseline 2019. Op de langere termijn is het de bedoeling dat geëlektrificeerde en energiezuinigere producten de totale uitstoot verminderen.

Volvo Penta (scope 3)
De totale berekende BKG-emissies waren 5% lager dan in vergelijking met 2019. Het resultaat is voornamelijk een effect van verkoopvolumes en productmix.

Eigen bedrijfsvoering (Scope 1 en 2)
Onze scope 1 en 2 emissies waren in 2021 3% lager dan in 2019. In 2021 zijn investeringen gedaan om het energieverbruik met 15 GWh te verminderen. Hoewel sommige van deze initiatieven relatief klein zijn in vergelijking met het totale energieverbruik, zijn alle energiebesparingsactiviteiten uitgevoerd vandaag energie besparen gedurende vele jaren

Totale BKG-emissies

Onze rapportage tot nu toe heeft betrekking op Scope 1, 2 en scope 3 “gebruik van verkochte producten”. Waar deze laatste meer dan 95% van de totale emissievoetafdruk vertegenwoordigt. De emissies van het gebruik van verkochte producten treden op wanneer onze producten worden aangedreven of bediend met behulp van verschillende energiebronnen, zoals vloeibare of gasvormige brandstoffen of elektriciteit.

De uitstoot van broeikasgassen door het gebruik van verkochte producten is in 2021 ongeveer 11% lager dan in 2019. (323 miljoen ton in 2019 tot 286 miljoen ton in 2021).

Hoewel we een reeks oplossingen hebben gelanceerd met verbeterde energie- en brandstofefficiëntie, komt het belangrijkste effect tot nu toe van lagere verkoopvolumes van vrachtwagens in vergelijking met de baseline in 2019.

Met betrekking tot de gebruiksfase-emissies zijn de directe en indirecte BKG-emissies van onze activiteiten (scope 1 en 2) erg klein, in 2021 minder dan 0,2% van de laatste totale BKG-emissie-inventaris. Ze zijn nog steeds belangrijk om te verminderen op ons pad naar netto zero emissies.

Bekijk hier meer milieugegevens

Garantie door derden

Onze emissie- en energiegegevens maken deel uit van ons Jaar- en Duurzaamheidsrapport en zijn onderworpen aan een derde partij.

Samenwerking voor klimaatactie

In 2010-2020 maakten we deel uit van het WWF Climate Savers. In 2021 zetten we de volgende stap en gaan we het Science Based Targets-initiatief in. De SBTi is een samenwerkingsverband tussen CDP (Carbon Disclosure Project), de United Nations Global Compact, World Resources Institute (WRI) en het Wereld Natuur Fonds (WWF). 

Initiatief van op wetenschap gebaseerde doelen (SBTi)

De SBTi is bedoeld voor organisaties om doelen vast te stellen die zijn afgestemd op de VN-overeenkomst van Parijs over klimaatverandering. De doelstelling van de Volvo Group om tegen 2040 een netto zero emissie van broeikasgassen te bereiken, maakt het mogelijk om uiterlijk in 2050 een rollend wagenpark en een waardeketen zonder uitstoot te bereiken. Op weg om dit te bereiken hebben we nu ambitieuze tussentijdse, op wetenschap gebaseerde doelen gesteld, gericht op scenario 1.5oC.

Aangezien SBTi-metingen zijn ingesteld op ruim onder de 2,0oC (B2DS), heeft de Volvo Group een 1,5oC transport SDA-route aangenomen, waarbij dezelfde methode wordt toegepast om "absolute krimpbenadering” tegen 2040 in plaats van 2050.

Meer informatie

Vorig werk

Eerdere realisaties Klimaatdoelen 2015-2020.

 

Meer informatie

Betrokken bij de openbare orde

Als onderdeel van ons klimaatwerk wilden we pleiten voor vooruitgang in overeenstemming met de Overeenkomst van Parijs.

Meer informatie

GRI-rapport

De rapportage over duurzaamheid is opgenomen in ons jaarverslag en ons duurzaamheidsrapport. In onze GRI-index maken we de specifieke thema's bekend op het gebied van financiën, milieu en sociale duurzaamheid die van belang zijn voor de Volvo Group.