De bijdrage van de Volvo Group aan de doelen voor duurzame ontwikkeling (SDG's) van de VN

De SDG's van de Verenigde Naties geven de gemeenschappelijke agenda van de wereld voor 2030. We verbinden ons aan alle 17 doelen, omdat ze allemaal een verband staan met ons bedrijf. Verschillende onderwerpen, zoals gendergelijkheid en corruptiebestrijding, zijn universeel voor alle ondernemingen. Naast deze universele verantwoordelijkheden richten we ons op de SDG's waarop onze bedrijfsactiviteiten de grootste impact kunnen hebben. 

In het kader van de UN Global Compact werken we al een aantal jaar samen met een reeks organisaties om verandering aan te jagen. Samenwerking is essentieel om kennis te vergaren, capaciteit op te bouwen en een breder begrip te kweken voor het implementeren van duurzame bedrijfsactiviteiten. 

Samen met onze klanten, partners in de toeleveringsketen, overheden, gemeenschappen en andere belanghebbenden zijn we snel in het ontwikkelen en leveren van schonere, veiligere en meer circulaire transportoplossingen. Wij zijn van mening dat corruptie moet worden bestreden, mensenrechten moeten worden gerespecteerd en onderwijs voor iedereen gegarandeerd moet zijn, als we de VN-doelstellingen willen halen met de agenda voor een betere planeet.

De SDG's werden in 2015 uitgebracht en geven een duidelijke richting aan voor de agenda van 2030 voor wat betreft duurzame ontwikkeling in de wereld. Hieronder staan voorbeelden van de belangrijkste activiteiten waarmee we invloed willen zijn, onze bijdrage aan de SDG's.

Lopende activiteiten - Agenda voor 2030 voor de VN SDG's

VN SDG 3 – Goede gezondheid en welzijn

Ons werk op het gebied van gezondheid, veiligheid en welzijn is van directe invloed op SDG 3, met name doelstelling 3.6: halvering van het aantal doden en gewonden als gevolg van verkeersongevallen wereldwijd.

De inzet op veiligheid geldt voor alle weggebruikers, zowel binnen als buiten onze voertuigen. Het ART (Accident Research Team) streeft naar het verbeteren van de actieve en passieve veiligheid van de trucks van de Volvo Group. Onderzoek naar passieve veiligheid is bedoeld om de gevolgen van elk ongeval te verminderen, en actieve veiligheid betekent het voorkomen van ongevallen.

Meer informatie:

VN SDG 4 – Kwaliteitsonderwijs

Door onderwijs en ontwikkeling kunnen we onze welvaart verbeteren en kunnen we met name invloed uitoefenen op Doelstelling 4.3: gelijke toegang tot betaalbaar technisch beroepsonderwijs en hoger onderwijs.

We werken aan de capaciteit voor de toekomst. De Volvo Group stimuleert individuele ontwikkeling en training van onze medewerkers. Daarnaast ondersteunen we beroepsopleidingen op veel plaatsen verspreid over de hele wereld. Dit stelt mensen in staat vaardigheden te ontwikkelen, een leven lang te leren en de kansen op werk te vergroten. 

Meer informatie: 

UN SDG 8 – Fatsoenlijk werk en economische groei

Veiligheid en gezondheid op het werk begint met onze eigen activiteiten en is direct van invloed op SDG 8, en met name Doelstelling 8.8: het bevorderen van veilige en beveiligde werkomgevingen. Onze inzet op gezondheid en veiligheid is gebaseerd op het besef dat ongevallen, bijna-ongevallen en werkgerelateerde ziekten kunnen worden voorkomen. 

We ondernemen ook alle activiteiten die fatsoenlijk werkomstandigheden ondersteunen in de hele waardeketen.

Meer informatie: 

VN SDG 9 – Industrie, innovatie en infrastructuur

Onze sector wordt gedreven door ontwikkelingen op het gebied van innovatie en infrastructuur en Doelstelling 9.4: het verbeteren en verduurzamen van de infrastructuur en bedrijfssectoren, met een efficiënter gebruik van natuurlijke hulpbronnen en minder CO2 per toegevoegde waarde, is vooral van belang voor de Volvo Group waar we aanzienlijke bedragen kunnen leveren aan de SDG´s.

Meer informatie:

VN SDG 11 – Duurzame steden en gemeenschappen 

De doelen voor duurzame ontwikkeling voor 2030 op het gebied van duurzame steden en gemeenschappen vormen een belangrijke stimulans van bedrijven in de sector en met name Doelstelling 11.2: toegang bieden tot veilige, betaalbare, toegankelijke en duurzame transportsystemen in 2030, met name door uitbreiding van het openbaar vervoer. In dit licht draagt de Volvo Group bij met het ontwikkelen en uitbreiden van oplossingen voor veilige en duurzame transporten. 

Meer informatie:

VN SDG 12 - Verantwoordelijk verbruik en productie

Beheer en efficiënt gebruik van natuurlijke hulpbronnen zijn opgenomen in SDG 7 en 12 van de VN. Doelstelling 12.2 benadrukt duurzaam beheer en efficiënt gebruik van natuurlijke hulpbronnen.

De Volvo Group streeft naar efficiënt gebruik van hulpbronnen door efficiënt brandstof- en materiaalverbruik, en door revisie van bestaande onderdelen.

Meer informatie:

  VN SDG 13 – Klimaatactie

  Het klimaat is van invloed op een groot aantal duurzame ontwikkelingsdoelen voor 2030: van efficiënt gebruik van energie en grondstoffen, tot duurzame transportsystemen en het verminderen van verzuring van de oceanen door de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen. Doelstelling 13.3 vat het concreet samen: vergroting van het bewustzijn en meer mogelijkheden en aanpassingen om de gevolgen van klimaatverandering terug te dringen.

  Ons werk richt zich op brandstof- en energie-efficiëntie, alternatieve brandstoffen en elektrificatie. Deze elementen zijn momenteel ook cruciaal voor onze sector. 

  Meer informatie:

  Duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN

  De Agenda voor duurzame ontwikkeling tot 2030, die in 2015 door alle lidstaten van de Verenigde Naties werd aangenomen, biedt een gemeenschappelijke blauwdruk voor vrede en welvaart voor mens en planeet, nu en in de toekomst.