Årsstämma 2021

Årsstämma 2021 hölls den 31 mars 2021.
Volvo-skylt | Volvo Group

Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av COVID-19-pandemin och med hänsyn till myndigheternas föreskrifter och råd om undvikande av sammankomster för att minska risken för smittspridning genomfördes AB Volvos årsstämma enbart genom förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud ägde inte rum. Liksom förra året blev det alltså en stämma utan fysiskt deltagande och utan vanliga arrangemang i anslutning till stämman.

Protokoll
Protokoll från årsstämman (PDF, 22 KB)
Bilaga 1 (Kallelse) (PDF, 335 KB)
Bilaga 2 (Poströsningsformulär) (PDF, 263 KB)
Bilaga 3 (Sammanställning av poströster) (PDF, 272 KB)
Bilaga 5 (Ersättningsrapport) (PDF 630 KB)

Kallelse                                  
AB Volvo kallar till årsstämma.
Länk till kallelse (PDF, 280 KB)
(Kallelse på engelska) (PDF, 340 KB)

Styrelsens förslag                
Styrelsens förslag avseende riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 16) samt styrelsens förslag avseende ändring av bolagsordningen (punkt 17) framgår i sin helhet i kallelsen.

Valberedningens förslag och motiverat yttrande
Valberedningens förslag till årsstämman 2021.
Länk till förslag (PDF, 560 KB)

Förslag från aktieägare Carl Axel Bruno
Länk till förslag (PDF, 118 KB)

Revisorsyttranden
Revisorsyttrande om huruvida årsstämmans riktlinjer om ersättningar till ledande befattningshavare har följts. (PDF, 528 KB)

Volvokoncernens årsredovisning för år 2020
Volvokoncernens års- och hållbarhetsredovisning för år 2020
Länk till årsredovisning (PDF, 11.1 MB)

Ersättningsrapport 2020
Ersättningsrapport  (PDF, 576 KB)

Inkomna frågor och svar
Frågor från Avanza Zero med anledning av punkt 15 – Styrelsens ersättningsrapport (PDF, 138 KB)

Fullmakt
Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda en skriftlig, daterad fullmakt för ombudet. Fullmaktsformulär återfinns nedan.
Länk till fullmaktsformulär (PDF, 281 KB)

Anmälan och förhandsröstning
En aktieägare som vill delta i stämman ska (i) vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena den 23 mars 2021 och (ii) anmäla sig till stämman senast den 30 mars 2021 genom att ha avgett sin förhandsröst enligt instruktionerna nedan så att förhandsrösten är Euroclear Sweden AB tillhanda senast den dagen.

För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på denna länk. Vidare instruktioner finns i förhandsröstningsformuläret. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan.

Ta del av dialogen om Volvokoncernens utveckling 2020

Utifrån ett Volvoperspektiv diskuterar styrelseordföranden Carl-Henric Svanberg och Volvokoncernens vd Martin Lundstedt året 2020. De pratar om den omvandling som koncernen just nu är mitt uppe i och tar dessutom upp frågor de fått från aktieägarna.