Årsstämma 2022

Årsstämma i AB Volvo (publ) hölls onsdagen den 6 april 2022.

AB Volvos årsstämma genomfördes genom förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud ägde inte rum. Liksom förra året blev det alltså en stämma utan fysiskt deltagande och utan vanliga arrangemang i anslutning till stämman.

Protokoll
Protokoll från årsstämman(PDF, 321 KB)
Bilaga 1 (Kallelse)(PDF, 315 KB)
Bilaga 2 (Poströsningsformulär)(PDF, 296 KB)
Bilaga 3 (Sammanställning av poströster)(PDF, 263 KB)
Bilaga 5 (Ersättningsrapport)(PDF, 229 KB)

Kallelse
AB Volvo kallar till årsstämma. 
Länk till kallelse (PDF 280 KB)
(Kallelse på engelska) (PDF 340 KB)

Styrelsens förslag
Styrelsens förslag avseende riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 20) framgår i sin helhet i kallelsen.

Valberedningens förslag och motiverade yttrande
Valberedningens förslag till årsstämman 2022.
Länk till förslag (PDF, 560 KB)

Förslag från aktieägare Carl Axel Bruno
Länk till förslag (PDF, 132 KB)

Revisorsyttrande
Revisorsyttrande om huruvida årsstämmans riktlinjer om ersättningar till ledande befattningshavare har följts (PDF, 528 KB)

Volvokoncernens års- och hållbarhetsredovisning för år 2021
Volvokoncernens års- och hållbarhetsredovisning för år 2021 publicerades den 25 februari 2022.
Länk till års- och hållbarhetsredovisning (PDF, 11.1 MB)

Ersättningsrapport 2021
Ersättningsrapport (PDF, 576 KB)

Fullmakt
Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda en skriftlig, daterad fullmakt för ombudet. Fullmaktsformulär återfinns nedan.
Länk till fullmaktsformulär (PDF, 281 KB)

Anmälan och förhandsröstning
En aktieägare som vill delta i stämman ska (i) vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena den 29 mars 2022 och (ii) anmäla sig till stämman senast den 5 april 2022 genom att ha avgett sin förhandsröst enligt instruktionerna nedan så att förhandsrösten är Euroclear Sweden AB tillhanda senast den dagen.

För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på denna länk. Vidare instruktioner finns i förhandsröstningsformuläret. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan.

Ta del av dialogen om Volvokoncernens utveckling 2021

Utifrån ett Volvoperspektiv diskuterar styrelseordföranden Carl-Henric Svanberg och Volvokoncernens vd Martin Lundstedt året 2021. 

.