Changes in Volvo’s Group Management

The current president of Volvo Trucks, Jorma Halonen, 55, will assume the position of Executive Vice President and Deputy CEO of the Volvo Group as of November 1, 2004.

Effective November 1, the new president of Volvo Trucks will be Staffan Jufors, 52, currently president of Volvo Penta. Staffan Jufors’ successor has not yet been appointed. Commenting on the decided changes, Volvo CEO Leif Johansson said:

“It is not an easy task to succeed Lennart Jeansson, who has now decided to retire. Through his experience and knowledge, his strong loyalty and skilled negotiating talents, he has been an enormous asset to the company. However, I am convinced that Jorma Halonen has the characteristics and qualities required for this position. The manner in which he managed Volvo Trucks was impressive. Jorma’s international experience will also be valuable in his now broadened area of responsibility.

Assigning Staffan Jufors to succeed Jorma Halonen and take over the Volvo Group’s largest business area was an easy choice. Under Staffan's excellent leadership, Volvo Penta has developed into the most profitable and expansive company within the Volvo Group as well as within the industry.”

August 20, 2004

For further information, please contact Mårten Wikforss, +46 31 66 11 27 or +46 705 59 11 49
...............................................................
Förändringar i Volvos koncernledning

Nuvarande VD för Volvo Lastvagnar, Jorma Halonen, 55, kommer den 1 november att tillträda befattningen som vice VD för AB Volvo och ställföreträdande koncernchef i Volvokoncernen, den post som idag innehas av Lennart Jeansson, 63. Jorma Halonen kommer att gå parallellt med Lennart Jeansson fram till halvårsskiftet 2005 då Lennart Jeansson går i pension.

Ny VD för Volvo Lastvagnar blir fr o m 1 november Staffan Jufors, 52, i dag VD för Volvo Penta. Efterträdare till Staffan Jufors är ännu ej utsedd.Volvos koncernchef
Leif Johansson lämnar följande kommentarer till de beslutade förändringarna:

”Det är inte någon lätt uppgift att efterträda Lennart Jeansson som nu bestämt sig för att gå i pension. Genom sin stora erfarenhet och kunskap, sin starka lojalitet och skickliga förhandlingsförmåga har han varit en enorm tillgång för företaget. Jag är dock övertygad om att Jorma Halonen har de egenskaper och kvaliteter som behövs för detta arbete. Hans sätt att leda Volvo Lastvagnar har varit imponerande. Jormas internationella erfarenhet blir också värdefull i hans nu breddade ansvarsområde”, säger Leif Johansson.

”Att låta Staffan Jufors efterträda Jorma Halonen och ta över Volvokoncernens största affärsområde har varit ett lätt val. Under Staffans utomordentliga ledarskap har Volvo Penta utvecklats till att bli det mest lönsamma och expansiva bolaget inte bara inom Volvokoncernen utan även i branschen.”

2004-08-20

För ytterligare information, vänligen kontakta Mårten Wikforss, 031-66 11 27 alt 0705-59 11 49