Volvokoncernens bokslut för 2005

· Nettoomsättningen för helåret 2005 steg med 14% till 231 191 Mkr (202 171)
Nettoomsättningen det fjärde kvartalet 2005 steg med 15% till 65 287 Mkr (56 977)

· Årets resultat ökade med 32% till 13 106 Mkr (9 907)
I det fjärde kvartalet minskade periodens resultat med 15% till 2 994 Mkr (3 504), påverkat av en reavinst från försäljningen av Celero (+430) och en nedskrivning av innehavet i Blue Bird (-550)

· Resultatet per aktie för helåret ökade med 37% till 32:21 kronor (23:58)
Resultatet per aktie för det fjärde kvartalet minskade med 13% till 7:37 kronor (8:45)

· Koncernens rörelsemarginal uppgick för helåret till 7,9% (7,3)
Det fjärde kvartalet minskade rörelsemarginalen till 6,5% (8,2), bland annat till följd av omfattande produktlanseringar och omställningar i produktionen

· Det operativa kassaflödet, exklusive Financial Services, uppgick 2005 till 6,8 miljarder kronor (11,4) efter överföringar till pensionsstiftelser på 4,4 miljarder kronor (1,1)
Det fjärde kvartalets operativa kassaflöde, exklusive Financial Services, uppgick till 5,8 miljarder kronor (9,2) efter överföringar till pensionsstiftelser på 0,8 miljarder kronor (0)

· Styrelsen föreslår årsstämman en ordinarie utdelning på 16:75 kronor per aktie (12:50)


Fjärde kvartalet Helåret
2005 2004 2005 2004

Nettoomsättning, Mkr 65 287 56 977 231 191 202 171
Rörelseresultat, Mkr 1) 4 261 4 697 18 151 13 859
Omvärdering av aktier - - - 820
Rörelseresultat, Mkr 4 261 4 697 18 151 14 679
Resultat efter
finansiella
poster, Mkr 4 143 4 604 18 014 13 036
Resultat för
perioden, Mkr 2 994 3 504 13 106 9 907
Resultat per
aktie, kronor 1) 7,37 8,45 32,21 21,62
Resultat per
aktie, kronor 7,37 8,45 32,21 23,58
Avkastning på eget kapital, % 17,8 13,9

1) Exklusive omvärdering av aktier i Scania AB och Henlys Group Plc 2004.

AB Volvo tillämpar från och med den 1 januari 2005 internationella redovisningsstandarder, International Financial Reporting Standards (IFRS), tidigare IAS, sådana de antagits av EU. Jämförelsesiffror för föregående år är omräknade enligt IFRS. I den finansiella informationen på sidorna 1-21 redovisas Volvo Financial Services enligt kapitalandelsmetoden. Finansiell information enligt IAS 1 återfinns med början på sidan 22.

Kontaktuppgifter

Investor Relations:
Christer Johansson 031-66 13 34
Patrik Stenberg 031-66 13 36
John Hartwell +1 212 418 7432

Download

Swedish Format PDF Size 495 KB