Volvokoncernen tredje kvartalet 2007

Under det tredje kvartalet såg vi en fortsatt tudelad utveckling på våra marknader. Efterfrågan var fortsatt stark på Volvokoncernens produkter och tjänster på de flesta av våra marknader i Europa, Asien och Sydamerika medan den var fortsatt svag i Nordamerika.
  • Nettoomsättningen det tredje kvartalet ökade med 13% till 68,4 Mdr kr (60,5)
    Justerat för förändrade valutakurser samt förvärvade och avyttrade enheter minskade försäljningen med 1%

  • Rörelseresultatet steg med 54% till 5 010 Mkr (3 260)* det tredje kvartalet

  • Periodens resultat sjönk med 20% till 3 149 Mkr (3 939)* det tredje kvartalet

  • Resultatet per aktie efter utspädning uppgick till 1,54 kronor (1,94)* det tredje kvartalet

  • Det operativa kassaflödet i Industriverksamheten uppgick till -0,4 Mdr kr (-0,4) det tredje kvartalet

 

 

Volvokoncernen

Tredje kvartalet

Första tre kvartalen

 

2007

2006*

2007

2006*

Förändring

Nettoomsättning Volvokoncernen, Mkr

68 367

60 479

200 849

191 208

5%

Rörelseresultat Volvokoncernen, Mkr

5 010

3 260

16 457

15 229

8%

   Rörelseresultat Industriverksamheten, Mkr

4 555

2 834

15 186

13 915

9%

   Rörelseresultat Kundfinansiering, Mkr

454

426

1 270

1 314

-3%

Rörelsemarginal Volvokoncernen, %

7,3

5,4

8,2

8,0

-

Resultat efter finansiella poster, Mkr

4 571

3 144

15 948

15 073

6%

Periodens resultat, Mkr

3 149

3 939

10 935

12 617

-13%

Resultat per aktie efter utspädning, kronor

1,54

1,94

5,37

6,21

 

Avkastning på eget kapital, %

 

 

17,3

19,3

 

 

* Det tredje kvartalet 2006 genomfördes en upplösning av en värderingsreserv hänförlig till uppskjuten skattefordran samt en justering av goodwill. Som en effekt av detta påverkades rörelseresultatet det tredje kvartalet 2006 negativt med 1 712 Mkr medan skattekostnaden minskade med 2 048 Mkr. Den sammanlagda effekten på periodens resultat var positiv och uppgick till 336 Mkr.
 
Hela rapporten finns publicerad på
http://www.volvo.com/group/sweden/sv-se/investors/financial_reports/ >>

 

Download

071024_q3_1_se.pdf Format PDF Size 27 KB