Volvokoncernen – det andra kvartalet 2010

Under det andra kvartalet fortsatte Volvokoncernens försäljning att öka som en effekt av den gradvisa återhämtningen på de flesta av koncernens marknader. Samtidigt fortsatte lönsamheten att förbättras tack vare den ökade försäljningsvolymen, strikt kontroll över våra kostnader och god produktivitetsutveckling i vårt industriella system. Rensat för förändrade valutakurser så steg koncernens försäljning med 31% jämfört med det andra kvartalet 2009. Rörelseresultatet uppgick till 4,8 miljarder kronor under det andra kvartalet med en rörelsemarginal på 6,9%. Det operativa kassaflödet i Industriverksamheten var starkt och uppgick till 8,5 miljarder kronor.

• Under det andra kvartalet steg nettoomsättningen med 27% till 68,8 Mdr kr (54,0). Nettoomsättningen steg med 31% justerat för förändrade valutakurser
• Rörelseresultatet uppgick till 4 770 Mkr under det andra kvartalet inklusive en nedskrivning av tillgångar i Volvo Aero Services på 223 Mkr (-6 883). Rörelsemarginalen det andra kvartalet var 6,9% (-12,8)
• Under det andra kvartalet uppgick resultatet per aktie före och efter utspädning till 1,55 kronor (-2,75)
• Under det andra kvartalet var det operativa kassaflödet i industrirörelsen 8,5 Mdr kr
(-2,9)
• Under det andra kvartalet minskade Industrirörelsens nettoskuld med 5,1 Mdr kr till 39,9 Mdr kr, vilket motsvarar 63,4% av eget kapital (53,3% exklusive pensionsskulder)
• Beslut om att börja tillverka koncernens nya medeltunga motorer i Indien

”Den närmaste tiden inriktar vi oss på att säkerställa att planerade produktionsökningar i de flesta av våra tillverkningsanläggningar sker så effektivt som möjligt med minimal kapitalbindning. Takten i återhämtningen av efterfrågan har varit måttlig, vilket är positivt eftersom det ger oss en bra möjlighet att fortsätta med de aktiviteter som bidrar till att ytterligare höja produktiviteten och effektiviteten. På detta område har anställda i samtliga delar av vår verksamhet bidragit med mycket goda insatser.” Leif Johansson, VD och koncernchef.

Läs hela rapporten under Delårsrapporter.

2010-07-22

Kontaktuppgifter Investor Relations:
Christer Johansson, +46 31 66 13 34
Patrik Stenberg, +46 31 66 13 36
Anders Christensson, +46 31 66 11 91
John Hartwell, +1 212 418 7432