Volvokoncernen – det fjärde kvartalet och helåret 2010

Under det fjärde kvartalet 2010 fortsatte Volvokoncernen att växa i en bra takt med ökad försäljning i samtliga regioner, med förbättrad lönsamhet och med ett mycket starkt kassaflöde. Försäljningen på 73,4 miljarder kronor var en ökning med 23% jämfört med föregående år. Rörelseresultatet förbättrades till 5,5 miljarder kronor och det operativa kassaflödet i Industriverksamheten uppgick till 15,1 miljarder kronor. Tack vare den förbättrade lönsamheten och det starka kassaflödet är nu nettoskulden i Industriverksamheten nere på 37% av eget kapital, vilket är i linje med vår målsättning.

• Under det fjärde kvartalet steg nettoomsättningen med 23% till 73,4 miljarder kronor (59,8). Nettoomsättningen steg med 29% justerat för förändrade valutakurser.
För helåret steg nettoomsättningen med 21% till 264,7 miljarder kronor (218,4). Nettoomsättningen steg med 26% justerat för förändrade valutakurser.

• Rörelseresultatet uppgick till 5.518 Mkr det fjärde kvartalet (-2.316). Rörelsemarginalen det fjärde kvartalet var 7,5% (-3,9).
För helåret uppgick rörelseresultatet till 18,0 miljarder kronor (-17,0).

• Under det fjärde kvartalet uppgick resultatet per aktie före och efter utspädning till 1,59 kronor (-0,99).
För helåret uppgick vinsten per aktie till 5,36 kronor (-7,26).

• Under det fjärde kvartalet var det operativa kassaflödet i industrirörelsen 15,1 miljarder kronor (8,6).

• Under kvartalet minskade Industriverksamhetens nettoskuld med 13,7 miljarder kronor och uppgick till 37,4% av eget kapital vid årets slut.

• Styrelsen föreslår en ordinarie utdelning på 2,50 kronor per aktie (0).

”Mot bakgrund av Volvokoncernens förbättrade lönsamhet, bra kassaflöden, minskade skuldsättning och de förbättrade marknadsutsikterna samt de investeringar vi gjort och fortsätter att göra i våra anläggningar och inom produktutveckling så ser jag med tillförsikt på koncernens utveckling både i det korta och det långa perspektivet.” Leif Johansson, VD och koncernchef.

Läs hela rapporten under Delårsrapporter eller gå till en 

Kontaktuppgifter Investor Relations:
Christer Johansson, +46 31 66 13 34
Patrik Stenberg, +46 31 66 13 36
Anders Christensson, +46 31 66 11 91
John Hartwell, +1 212 418 7432