Volvokoncernen – det första kvartalet 2012

Under det första kvartalet 2012 fortsatte Volvokoncernens goda försäljningsutveckling. Nettoomsättningen steg med 10% till 78,8 miljarder kronor och var den högsta hittills för ett första kvartal. Rörelseresultatet på 6,2 miljarder kronor var i nivå med föregående år justerat för de poster av engångskaraktär som påverkade det första kvartalet både i år och förra året.

• Under det första kvartalet steg nettoomsättningen med 10% till 78,8 miljarder kronor (71,6). Nettoomsättningen steg med 7% justerat för förändrade valutakurser samt förvärvade och avyttrade enheter.

• Rörelseresultatet uppgick till 6.239 Mkr det första kvartalet (6.522) inklusive en negativ påverkan om 66 Mkr relaterat till en tvist med amerikanska Environmental Protection Agency. Jämfört med det första kvartalet 2011 hade förändrade valutakurser en positiv påverkan om 403 Mkr.

• Rörelsemarginalen det första kvartalet var 7,9% (9,1).

• Det första kvartalet uppgick resultatet per aktie före och efter utspädning till 1,98 kronor (2,01).

• Det första kvartalet var det operativa kassaflödet i industrirörelsen -4,9 Mdr kr (-4,0) vilket återspeglade ett normalt säsongsmönster.

”Under det första kvartalet visade Volvokoncernen styrkan i att vara en global verksamhet, då nedgångar på vissa av våra betydelsefulla marknader vägdes upp av en positiv utveckling på andra marknader. Vi fortsätter att investera för att ytterligare utöka närvaron på tillväxtmarknaderna. Vi gör det genom att utveckla nya produkter för dessa marknader och ytterligare stärka försäljnings- och servicenäten.” Olof Persson, VD och koncernchef.

Läs hela rapporten under delårsrapporter 


2012-04-26

Kontaktuppgifter Investor Relations:
Christer Johansson, +46 31 66 13 34
Patrik Stenberg, +46 31 66 13 36
Anders Christensson, +46 31 66 11 91
John Hartwell, +1 212 418 7432