Volvokoncernen – det tredje kvartalet 2012

Under det tredje kvartalet påverkades Volvokoncernens försäljning av den försvagning i efterfrågan som blivit allt mer märkbar runt om i världen. För att anpassa verksamheten till minskad efterfrågan och stigande lager beslutade vi att justera ned produktionstakterna i många delar av företaget.

• Under det tredje kvartalet minskade nettoomsättningen med 6% till 69,1 miljarder kronor (73,3). Nettoomsättningen minskade med 4% justerat för förändrade valutakurser samt förvärvade och avyttrade enheter.

• Rörelseresultatet det tredje kvartalet var 2.927 Mkr (5.774) inklusive en extraordinär negativ påverkan om 1.060 Mkr, varav 560 Mkr hänförliga till en omstrukturering inom UD Trucks och 500 Mkr till en justering av garantiavsättningarna. Jämfört med det tredje kvartalet 2011 hade förändrade valutakurser en positiv påverkan om 594 Mkr.

• Rörelsemarginalen det tredje kvartalet var 4,2% (7,9). Justerat för de extraordinära posterna var rörelsemarginalen 5,8%.

• Det tredje kvartalet uppgick resultatet per aktie före och efter utspädning till 0,68 kronor (1,89).

• Det tredje kvartalet var det operativa kassaflödet i industriverksamheten -7,2 miljarder kronor drivet av minskade leverantörsskulder (2,2).

• För närvarande uppskattas kostnaderna förknippade med omorganisationen av Volvokoncernens återförsäljarnät samt försäljnings- och marknadsorganisationer i EMEA till i storleksordningen 900 Mkr med början det fjärde kvartalet 2012 och framgent.

• Ny serie Volvo FH-lastbilar lanserad.

”På kort sikt har vi ett arbetsamt kvartal framför oss för att hantera konsekvenserna av den svaga efterfrågan under det tredje kvartalet. Vi har dock tilltro till att de justeringar vi nu genomför kommer att innebära att vi kommer att ligga på rätt kapacitetsnivå när vi går in i 2013. Samtidigt håller vi en hög takt i genomförandet av de aktiviteter som ingår i våra nya strategiska mål med siktet inställt på att höja Volvokoncernens lönsamhetsnivå.”
Olof Persson, VD och koncernchef.

Läs hela rapporten under delårsrapporter 

Kontaktuppgifter Investor Relations:
Christer Johansson, +46 31 66 13 34
Patrik Stenberg, +46 31 66 13 36
Anders Christensson, +46 31 66 11 91
John Hartwell, +1 201 252 8844