Volvokoncernen - det tredje kvartalet 2013

Under det tredje kvartalet sjönk Volvokoncernens nettoomsättning med 5% till 64,9 miljarder kronor. Rörelseresultatet var 2.502 Mkr exklusive omstruktureringskostnader på 104 Mkr. Resultatet påverkades negativt av förändrade valutakurser samt kostnader relaterade till lanseringar av nya lastbilar, omställningar till de nya lastbilarna i det industriella systemet samt parallell produktion av nya och gamla generationer lastbilar. Rörelsemarginalen det tredje kvartalet var 3,9% exklusive omstruktureringskostnader.

• Under det tredje kvartalet sjönk nettoomsättningen med 5% till 64,9 miljarder kronor jämfört med 68,3 miljarder kronor det tredje kvartalet 2012. Justerat för förändrade valutakurser samt förvärvade och avyttrade enheter steg omsättningen med 3%.

• Rörelseresultatet det tredje kvartalet var 2.502 Mkr (3.480) exklusive omstruktureringskostnader på 104 Mkr (560). Jämfört med det tredje kvartalet 2012 hade förändrade valutakurser en negativ påverkan om 1.068 Mkr.

• Rörelsemarginalen det tredje kvartalet var 3,9% (5,1) exklusive omstruktureringskostnader.

• Det tredje kvartalet var resultatet per aktie 0,68 kronor (0,69).

• Det tredje kvartalet var det operativa kassaflödet i industriverksamheten –5,3 miljarder kronor (–7,2).

• Som en del i det tidigare annonserade koncernövergripande effektiviseringsprogrammet har ett inriktningsbeslut fattats om att minska antalet tjänstemän inom stabs- och koncerngemensamma funktioner med cirka 2.000 anställda och konsulter. Denna effektiviseringsåtgärd utgör en stor del av de offentliggjorda 5 miljarder kronorna i omstruktureringskostnader och 4 miljarder kronorna i besparingar.

”Volvokoncernens tredje kvartal präglades av den pågående genomgripande produktförnyelsen av koncernens lastbilsprogram och av att vi nu går in i en fas i koncernens utveckling där vi genomför åtgärder för att rationalisera och effektivisera verksamheten. Det handlar om den största produktförnyelsen i Volvokoncernens historia, och den innebär att vi kommer att gå in i 2014 med ett mycket konkurrenskraftigt produktprogram.” Olof Persson, VD och koncernchef.


Läs hela rapporten under delårsrapporter

Kontaktuppgifter Investor Relations:
Christer Johansson, 031 66 13 34
Patrik Stenberg, 031 66 13 36
Anders Christensson, 031 66 11 91
John Hartwell, +1 201 252 8844