European Transport Forum 2018

Strategin för att minska koldioxidutsläppen från tunga fordon: Vilken potential har EU:s transportsektor att fasa ut användandet av fossila bränslen?
European Transport Forum 2018

Trucks and buses are expected to play their role in Europe’s efforts to cut its carbon emissions, but how should policymakers set their targets for cleaner vehicles? Top European Union officials and industry stakeholders gathered in Brussels to debate this issue at the European Transport Forum (ETF) on September 25, 2018. They looked at the recent European Commission proposals on truck and bus greenhouse gas emissions, examining whether its expectations for technological innovation would be enough to lower these emissions while remaining affordable for the haulage sector.

Huvudtalare Adina-Ioana Vălean, ledamot i Europaparlamentet, ordförande för utskottet i miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

Evenemanget inleddes med ett öppningsanförande av den rumänska parlamentsledamoten Adina-Ioana Vălean som också är ordförande i Europaparlamentets utskott för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (ENVI). ”Den fria rörligheten av varor är av yttersta vikt för den inre marknaden. Samtidigt bör alla EU-medborgare kunna få leva ett långt liv i god hälsa och välmående”, sade hon. Men hon varnade för att ”mobiliteten i Europa befinner sig vid en vändpunkt där positiva disruptioner, som exempelvis förändrade affärsmönster, digitalisering och nya konsumentbehov, gör det möjligt för nya affärsmodeller och marknader att växa fram.”

Enligt Vălean är utmaningen att minska klimatpåverkan utan att hämma den ekonomiska tillväxten. Angående minskade utsläpp från tunga fordon (HDV) sade hon att de flesta transportföretag och deras kunder vill använda mindre bränsle och därigenom spara pengar. Men hon var noga med att framhålla att en snabb minskning av utsläppen skulle kunna ge ökade kostnader.

Kommissionen har satt upp mål för 2025 och 2030 och därefter och det är just nu oklart hur långt utskottet kommer gå med de 420 ändringsförslagen, sade hon. ”Varje siffra som kommissionen lägger fram kommer fördubblas helt enkelt på grund av ambitionsnivån. Detta är inte rätt eftersom ambitionen inte borde handla om bindande mål utan om att öka försäljningen såväl på hemmamarknaden som utomlands och göra hela EU:s klimatomställning till största möjliga ekonomiska framgång. Annars kommer vi stå där på den internationella scenen och lyssna på våra partner världen över med tomma löften samtidigt som de kraftigt ökar sina marknadsandelar och minskar sina utsläpp. Enda vägen att nå framgång är att agera ekonomiskt klokt.”

Vălean efterfrågade också en diskussion om hur en snabb uppdatering av Vecto (beräkningsverktyget för fordonsenergiförbrukning) skulle kunna säkerställas, vars syfte är att ta fram exakt simulerade koldioxidutsläpp från tunga fordon. Hon ville också titta på formuleringen av snabbhandläggningsförfarandena och krediterna för att mäta utsläpp i ton – och därigenom avstyra all diskriminering av större lastbilar. ”Superkrediter bör struktureras så att all teknik som ger mindre utsläpp kan behandlas på lika villkor”, framhöll hon. ”Viten bör också struktureras på ett neutralt sätt oavsett hur stora lastbilarna är. Utan denna teknikneutralitet får vi forskarvärlden och marknaderna emot oss och det kommer visa att vi inte har lärt oss någonting av våra tidigare misstag när vi gjorde stora investeringar i solpaneler eller första generationens biobränslen.”

European Transport Forum 2019

Mot en koldioxidfri framtid: anpassa EU:s infrastruktur inför den revolutionerande omställningen till rena fordon. … läs mer

 

European Transport Forum 2017

Hur kan den datadrivna ekonomin frigöra den europeiska transportindustrins fulla potential? … läs mer

European Transport Forum 2016

Minskningen av koldioxidutsläppen från transporter. Var står vi? … läs mer