European Transport Forum 2019

Mot en koldioxidfri framtid: Anpassa EU:s infrastruktur inför den revolutionerande omställningen till rena fordon.
European Transport Forum 2019

Mr. Stenqvist, Chief Technology Officer at the Volvo Group, started off by pointing out that road transport will continue to increase in the future, both in Europe and globally. He emphasised that we cannot go on with transport as it is today – the planet cannot cope with it. We need to come up with new solutions and change the transport system.

På frågan om vilken sorts lastbilar som rullar på våra vägarna om fem till tio år svarar han att han är övertygad om att det kommer finnas elfordon för fjärrtransporter i alla regioner. Däremot tror han inte att det kommer finnas en enda lösning som löst allt åt oss utan snarare en mängd olika tekniker som används. Han vågar till och med påstå att förbränningsmotorn kommer finnas kvar och Volvokoncernen fortsätta investera i den tekniken. Hans förklaring är att till skillnad från vad många tror är förbränningsmotorn inte samma sak som fossila bränslen. Den är faktiskt väldigt mångsidig och kan drivas med olika slag drivmedel, till exempel vätgas. Antalet elfordon kommer utan tvekan att öka. Vissa nätverk och utvalda fordonsflottor kommer vara elektrifierade.

Angående Volvokoncernens arbete när det gäller elfordon för fjärrtransport säger Stenqvist att företaget investerar i den tekniken. Redan 2013 började Volvo ta fram stadsbussar som laddhybrider och helelektriska fordon. Samtidigt som han medger att det beslutet kanske kom i tidigaste laget konstaterar han att de kunskaper och erfarenheter som förvärvades då – hur man laddar, laddar ur och uppnår bästa möjliga prestanda hos ett elfordon – var väldigt värdefulla. Efter hybrid- och elbussarna för stadstrafik arbetar Volvokoncernen nu med lastbilar för stadsdistribution och eldrivna anläggningsmaskiner samt annan utrustning som har goda förutsättningar att utvecklas.

Stenqvist fortsätter med att förklara att vi nu befinner oss i ett läge som påminner om ”hönan eller ägget”. Ellastbilarna är med andra ord klara, men den stora frågan är om kunderna kommer vara redo att investera i dem. Han tror att det kommer finnas en affärsnytta med att installera laddstolpar och att politikerna kommer spela en viktig roll i detta sammanhang.

På frågan om vad Volvokoncernen väntar sig av det reviderade direktivet om alternativ bränsleinfrastruktur (DAFI) framhåller Stenqvist att det är dags att inkludera de tunga fordonen också och uppmanar EU-kommissionen att fastställa bindande mål för medlemsländerna. Han är rädd att vi ska hamna i ett läge där elfordonen har blivit populära men vi saknar möjligheten att ladda dem. Han tillägger att även om prislappen på elfordonen i dag är rätt hög i jämförelse med motsvarande dieselfordon kommer situationen på lång sikt förändras och kunderna kommer välja el framför diesel. Kunderna är redo att köpa elfordon om de övertygas om att det finns en affärsnytta med det och vet att situationen blir gynnsam på sikt.

Angående hur det ser ut i andra delar av världen förklarar han att Kina arbetar med att utveckla batterier och att det även finns tydliga åtaganden i Kalifornien. Stenqvist är också lite bekymrad över att man inte tagit hänsyn till vare sig drivmedel eller fjärrtransporter och tunga fordon i Parisavtalet. Avslutningsvis tog Stenqvist upp anslutbarhet och ny teknik. Eftersom det finns mer än en miljon uppkopplade fordon på vägarna kan man ha mycket stor nytta av all denna information som finns tillgänglig, påpekar han. Han avrundar första delen av evenemanget i positiva ordalag och säger att han aldrig varit så optimistisk när det gäller de lösningar som finns tillgängliga i dag.

European Transport Forum 2018

Strategin för att minska koldioxidutsläppen från tunga fordon: Vilken potential har EU:s transportsektor att fasa ut användandet av fossila bränslen? … läs mer

 

 

European Transport Forum 2017

Hur kan den datadrivna ekonomin frigöra den europeiska transportindustrins fulla potential? … läs mer

European Transport Forum 2016

Minskningen av koldioxidutsläppen från transporter. Var står vi? … läs mer