European Transport Forum 2017

Hur kan den datadrivna ekonomin frigöra den europeiska transportindustrins fulla potential?
European Transport Forum 2017
En viktig prioritering för EU-kommissionen är driftskompatibiliteten och kontinuiteten i trafiken över gränserna.

On 17 October 2017, top policy-makers and stakeholders came together at the European Transport Forum (ETF) in Brussels for a high-level debate how can the data economy unlock the full potential of European transport?

In 2017 we brought together several high-level speakers explaining their ideas on what are the most important challenges and opportunities to address the potential of the data economy for transport in Europe.

Huvudtalare Alina Ujupan, kabinettsmedlem, och Mariya Gabriel, EU-kommissionär med ansvar för digital ekonomi och digitalt samhälle

Enligt Ujupan växer den datadrivna ekonomin i Europa i snabb takt. 2016 stod den för 2 % av BNP och sysselsatte cirka sex miljoner människor i Europa. Med rätt lagstiftning och rätt investeringar förväntar hon sig att den datadrivna ekonomin kommer vara dubbelt så stor 2020 och sysselsätta omkring 10,5 miljoner människor.

Hon förklarade att en avancerad användning av data har en positiv effekt på hälsa och välbefinnande, samhällsutmaningar, utsläpp, resursstyrning och bilkörning. 

Digitaliseringen av transportsektorn, framförallt när det gäller uppkopplade och självkörande fordon, är en av de viktigaste trenderna som lär förändra hela branschen i Europa.

Det finns dock utmaningar som måste lösas när det gäller ansvar, cybersäkerhet och dataanvändning, åtkomst och ägande.

Ujupan lyfte fram flera processer som är i full gång: många medlemsländer har kommit överens om att utveckla gränsöverskridande provningskorridorer, en ministerdialog på hög nivå antog nyligen en handlingsplan, en plattform för rundabordsdiskussioner har inrättats för branschen, och såväl EATA-alliansen som 5GAA-alliansen gör framsteg.

Hon framhöll att automatiserad mobilitet har en framträdande roll i EU-kommissionens dagordning. Man är angelägen om att främja den europeiska industrin och säkerställa att den fortsätter ligga i framkant genom att se till att Europa leder implementeringen av smart mobilitet och teknik för uppkopplad och automatiserad mobilitet. Sammanlänkade initiativ som GEAR 2030 och CITS-plattformen kommer också föra samman olika element. Ujupan underströk vidare att kommissionens roll är att tillhandahålla en ram som möjliggör denna teknik, inte att göra de tekniska valen.

Hon lyfte fram cybersäkerheten och poängterade att cyberangrepp har potential att ha enorma konsekvenser för vägtrafiken och människoliv och att fordonstillverkare här måste anta en proaktiv roll för att upptäcka och reagera på cyberangrepp. Kommissionens senaste förslag beträffande frivilliga certifieringssystem tror hon kommer vara till stor hjälp i detta avseende. Andra viktiga aspekter är hantering, lagring och kommunikation av data, vilket är helt nödvändigt för att vinna konsumenternas förtroende, vilket ju är de som kommer köpa dessa fordon.

När det gäller samarbetet angående gränsöverskridande provningskorridorer ska en arbetsgrupp inrättas med representanter från kommissionen, medlemsländer och intressenter från olika sammanhang. Flera länder har tackat ja till att ingå i samarbetet angående fyra gränsöverskridande provningskorridorer: Norge, Finland och Sverige; Frankrike, Tyskland och Luxemburg; Nederländerna och Belgien; samt Spanien och Portugal.

Enligt Ujupan kommer 50 miljoner euro avsättas för 5G-provning i år från Horizon 2020 ICT-programmet med ytterligare finansiering tillgänglig via Horizon 2020 Transport-programmet. Genom 5G-handlingsplanen har kommissionen också förbundit sig att främja utbyggnaden av cellulär teknik utmed flera transportvägar fram till år 2025.

Slutligen betonar hon vikten av att ha tillgång till slutanvändardata för att kunna utveckla tjänster för slutanvändarna samt att ekonomiska modeller och affärsmodeller måste till för att den tekniska infrastrukturen som ska stödja dessa tjänster ska kunna byggas: ”Vi måste följaktligen vidta de åtgärder som krävs för att den europeiska miljön ska bli attraktiv för investerare och så att denna sektor kan växa.”

European Transport Forum 2019

Mot en koldioxidfri framtid: anpassa EU:s infrastruktur inför den revolutionerande omställningen till rena fordon. … läs mer

 

European Transport Forum 2018

Strategin för att minska koldioxidutsläppen från tunga fordon: Vilken potential har EU:s transportsektor att fasa ut användandet av fossila bränslen? … läs mer

 

 

European Transport Forum 2016

Minskningen av koldioxidutsläppen från transporter. Var står vi? … läs mer