European Transport Forum 2016

Minskningen av koldioxidutsläppen från transporter. Var står vi?
European Transport Forum 2016

On 27th September 2016, top policymakers and stakeholders came together at the European Transport Forum (ETF) in Brussels for a high-level debate on the efforts to decarbonise transport across Europe. The ETF focused on trying to answer the question of where we stand in Europe on the challenge of reducing CO2 emissions from transport.

Huvudtalare: Miguel Arias Cañete, EU-kommissionär med ansvar för klimatåtgärder och energi, EU-kommissionen

Cañete påminner deltagarna om att det redan är 60 länder – vilka står för 47,7 % av koldioxidutsläppen – som ratificerat Parisavtalet som togs fram under COP21 2015 avseende klimatförändringarna. EU:s bidrag (vilket motsvarar 12 %) är därför viktigt för avtalets giltighet. Han konstaterar att det inte bara är nödvändigt för klimatet på vår planet att vi ställer om till en ekonomi som genererar låga koldioxidutsläpp. Det är också viktigt för Europas ekonomiska välfärd och globala konkurrenskraft.

Han understryker också att transportsektorn, som står för nästan en fjärdedel av EU:s växthusgasutsläpp, har en viktig roll att spela i detta sammanhang. Cañete fortsätter med att redogöra för EU:s insatser att minska sina utsläpp och förklarar var transportsektorn kommer in i bilden. Slutsatsen är att vid seklets mitt kommer utsläppen av växthusgaser från transporterna behöva vara minst 60 % lägre än år 1990 och stadigt sjunka ned mot noll.

Bland de viktigaste medlen som kommissionen har att ta till för att få transportsektorn att utvecklas i rätt riktning är enligt Cañete

1. en förbättrad effektivitet inom transportsystemet

2. en ökad användning av alternativa energikällor som ger lägre transportutsläpp

3. en omställning till fordon med låga eller inga utsläpp.

Cañete lyfter vidare fram två viktiga politiska åtgärder som han hoppas ska leverera lejonparten av utsläppsminskningarna inom transportsektorn:

1. effektivitetsnormerna för personbilar och transportbilar efter 2020

2. EU:s strategi för tunga fordon.

De som inte redan gjort det uppmanar han att yttra sig till det öppna offentliga samråd angående lagstiftningen efter 2020 som inleddes av kommissionen i juli och pågår till 28 oktober 2016.

Enligt Cañete är en viktig aspekt av den framtida ramlagstiftningen att den på ett teknikneutralt sätt fastslår vad som ska definieras som fordon med låga utsläpp och att den ger rätt incitament som uppmuntrar till innovation. Han tillägger vidare att infrastrukturer med låga utsläpp måste komma till fortare för att utbudet ska hinna med efterfrågan.

Han hänvisade även till ett initiativ som kommissionär Bulc håller på att utarbeta angående offentlig upphandling av fordon med låga utsläpp samt en stabil implementering av direktivet om infrastruktur för alternativa bränslen. Han underströk också vikten av ett intensifierat forsknings- och innovationsarbete, framförallt när det gäller energilagring för elbilar. Cañete omnämnde bland annat arbetsprogrammet Horisont (2018–2020) som syftar till att påskynda utvecklingen av och marknadsacceptansen för teknik med låga koldioxidutsläpp.

Han pratade också om behovet av bättre provningsförfaranden för lätta fordon för att återvinna konsumenternas förtroende och nämnde det globala harmonierade provningsförfarandet för lätta fordon WLVT som införs i september 2017 för att få fram exakta och realistiska koldioxid- och bränsleförbrukningsvärden.

Cañete koncentrerade sig därefter kring tunga lastbilar och sade att utsläppen från lastbilar och bussar står för cirka 25 % av utsläppen från vägtransporter och kommer öka med upp till 10 % mellan åren 2010 och 2030. ”Vi måste mäta och redovisa koldioxidutsläppen från tunga fordon om vi menar allvar med att fasa ut de fossila bränslena”, sade han och underströk att Europa inte får halka efter.

Cañete förklarade vidare att det inte går att bara kopiera lösningar som andra tidigare har antagit. Den europeiska lösningen kommer grundas på en omfattande konsekvensanalys så att den passar marknaderna, tillverkarna och energi- och klimatmålen vi har i Europa.

Han tog sedan upp utfasningen av fossila bränslen och sade att kommissionen förstår att industrin behöver ett tydligt och stabilt långsiktigt ramverk och därför avser att ha det i åtanke när de ska utarbeta paketet för förnybar energi och bioenergi till slutet av året.

En väg för att skapa rätt förutsättningar för transportsektorn att börja använda alternativa drivmedel med låga utsläpp skulle till exempel kunna vara att ålägga drivmedelsleverantörerna att blanda in förnybara alternativa drivmedel för att minska effekten av de växthusgaser som drivmedlen de levererar släpper ut, förklarade Cañete.

Han avrundade med att säga att EU-kommissionen under 2017 kommer göra vad den kan för att möjliggöra mobilitet med låga utsläpp och konstaterade att ”mitt uppdrag är inte klart förrän alla andra är klara med sina och de här förslagen blivit EU-lag”.

European Transport Forum 2019

Mot en koldioxidfri framtid: Anpassa EU:s infrastruktur inför den revolutionerande omställningen till rena fordon … läs mer

 

European Transport Forum 2018

Strategin för att minska koldioxidutsläppen från tunga fordon: Vilken potential har EU:s transportsektor att fasa ut användandet av fossila bränslen? … läs mer

 

 

European Transport Forum 2017

Hur kan den datadrivna ekonomin frigöra den europeiska transportindustrins fulla potential? … läs mer