Årsstämma 2013

Årsstämma i AB Volvo (publ) hölls torsdagen den 4 april 2013 i Lisebergshallen i Göteborg.
Årsstämma 2013

Event information

Protokoll från årsstämman 2013 (PDF, 830 KB)
Bilaga B (dagordning) (PDF, 618 KB)

Koncernchef Olof Perssons presentation vid årsstämman
Presentationsmaterial (PDF, 6.20 MB)

Webbsändning
Länk till bandad webbsändning från årsstämman 2013

Aktieutdelning 2013
I enlighet med styrelsens förslag beslutade årsstämman att till aktieägarna dela ut 3,00 kr per aktie. Avstämningsdag fastställdes till den 9 april 2013. Utbetalning av utdelningen beräknas ske den 12 april 2013 genom Euroclear Sweden AB.

Kallelse
AB Volvo kallar till årsstämma i Göteborg torsdagen den 4 april 2013 kl 15.00
Länk till kallelse (PDF, 241 KB)
(Kallelse på engelska) (PDF, 176 KB)

Styrelsens förslag rörande fördelning av vinstmedlen
(punkt 10) (PDF, 23.4 KB)
Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
(punkt 16) (PDF, 56.1 KB)
Styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen
(punkt 17) (PDF, 9.73 KB)
Aktieägares förslag till ändring av bolagsordningen
(punkt 18) (PDF, 165 KB)
Aktieägares förslag om utökning av lärlingsplatser
(punkt 19) (PDF, 155 KB)
Aktieägaren Charles Croydon har återkallat sitt förslag 

Förslag
Valberedningens förslag till årsstämman 2013
Länk till förslag (PDF, 213 KB)

Volvokoncernens årsredovisning för år 2013
Volvokoncernens årsredovisning för år 2012 publicerades den 13 mars 2013
Länk till årsredovisningen

Revisorsyttrande
Revisorsyttrande om huruvida årsstämmans riktlinjer om ersättningar till ledande befattningshavare har följts (PDF, 289 KB)

Information till aktieägare
Aktieägare som önskar deltaga i stämman måste dels vara registrerad som aktieägare i den utskrift av aktieboken som görs per den 27 mars 2013, dels anmäla sin avsikt att deltaga i stämman till bolaget senast den 27 mars 2013

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda en skriftlig, daterad fullmakt för ombudet. Fullmaktsformulär återfinns nedan
Länk till fullmaktsformulär (PDF, 125 KB)

Documents