Financial Event

Årsstämma 2024

Årsstämma i AB Volvo (publ) hölls onsdagen den 27 mars 2024 i Göteborg. 

Protokoll  
Protokoll från årsstämman (PDF, 125 KB)
Bilaga 1 (Kallelse) (PDF, 172.4 KB)
Bilaga 2 (Formulär för förhandsröstning och anmälan) (PDF, 273 KB)
 

Aktieutdelning 2024 
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att till aktieägarna dela ut 7,50 kronor per aktie i ordinarie utdelning och 10,50 kronor per aktie i extra utdelning. Avstämningsdag för rätt att erhålla utdelning fastställdes till den 2 april 2024. Utbetalning av utdelningen beräknas ske fredagen den 5 april 2024 genom Euroclear Sweden AB.


Kallelse

AB Volvo kallar till årsstämma.

Länk till kallelse

(Kallelse på engelska)
 

Valberedningens förslag och motiverande yttrande
Valberedningens förslag till årsstämman 2024.
Länk till förslag 

 

Revisorsyttrande
Revisorsyttrande om huruvida årsstämmans riktlinjer om ersättning till ledande befattningshavare har följts.

 

Volvokoncernens årsredovisning för år 2023
Volvokoncernens årsredovisning för år 2023 publicerades den 29 februari 2024.
Länk till årsredovisning 

 

Ersättningsrapport 2023
Ersättningsrapport 2023

 

Fullmakt
Aktieägare som företräds genom ombud vid stämman ska utfärda en skriftlig, daterad fullmakt för ombudet. Fullmaktsformulär återfinns nedan.
Länk till fullmaktsformulär 

 

Anmälan och förhandsröstning
En aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena den 19 mars 2024, dels anmäla sig till stämman senast den 21 mars 2024 genom att antingen (i) anmäla sin närvaro i stämmolokalen genom post, telefon eller via länken nedan eller (ii) ha avgett sin förhandsröst enligt instruktionerna nedan så att förhandsrösten är Euroclear Sweden AB tillhanda senast den dagen. För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas.  Vidare instruktioner finns i förhandsröstningsformuläret.
Anmälan och förhandsröstningsformuläret finns tillgängligt på denna länk.

Årsstämma 2024 direktsändning - Se inspelningen