Vi formar den värld vi vill leva i

Hållbarhetsambitioner

De val vi gör i dag formar morgondagens värld. Klimatförändringar, befolkningstillväxt och en ökande urbanisering förändrar landskapet och förväntningarna på transporter och infrastruktur. Vi måste därför överväga – i allt vi gör – hur vi kan minska vår klimatpåverkan, använda världens resurser mer effektivt och bedriva affärer på ett mer ansvarsfullt sätt.

Varje dag levererar Volvokoncernens produkter mat och mediciner, hjälper barn att komma till skolan, driver bevattningssystem och bygger vägar och byggnader. Volvokoncernens transport- och infrastrukturlösningar skapar välstånd med inriktning mot en hållbar framtid.

Människor har alltid förflyttat och byggt saker. Dessa saker lär inte förändras, men allt annat måste göra det. Det omfattar även hastigheten för vårt bekämpande av klimatförändringarna, hur vi använder planetens begränsade resurser och hur vi samarbetar.

Tillsammans med våra kunder, partner i leverantörskedjan, regeringar, samhällen och andra intressenter arbetar vi intensivt för att utveckla och erbjuda renare, säkrare och mer cirkulära transportlösningar som hjälper oss att nå våra hållbarhetsmål. Vi anser att korruption måste bekämpas, mänskliga rättigheter respekteras och utbildningsmöjligheter för alla säkerställas för att vi ska kunna nå både våra egna hållbarhetsmål och FN:s mål för hållbar utveckling – hela världens agenda för att skapa en bättre planet.

Den här övergången till en hållbar framtid med mer motståndskraftiga samhällen blir allt viktigare till följd av extraordinära händelser som globala pandemier och naturkatastrofer, vilka påverkar människors hälsa och säkerhet och orsakar ekonomiska problem. De hållbarhetsmål vi strävar efter måste uppfylla dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.

Kvalitet, säkerhet och miljövård utgör en del av vårt arv och vår identitet. Vi kommer att fortsätta ge våra kunder tillgång till mer hållbara och lönsamma lösningar – allt för att förbli relevanta och bidra till en hållbar framtid och välmående samhällen.

 

Volvos ramverk för hållbarhet

FN:s mål för hållbar utveckling (SDG:er)
 

FN:s mål för hållbar utveckling utgör ett ramverk för världens gemensamma agenda inför 2030.

Vi har förbundit oss att arbeta mot samtliga 17 mål eftersom de alla har någon form av koppling till vår verksamhet. Flera ämnen, till exempel jämställdhet och bekämpning av korruption, är universella för alla företag. Utöver dessa universella ansvarsområden fokuserar vi på de mål för hållbar utveckling där vårt ramverk för hållbarhet och vår affärsverksamhet kan ha störst påverkan.

Volvokoncernens bidrag till FN:s mål för hållbar utveckling
 

Ambitionen med Volvokoncernens ramverk för hållbarhet är att bidra till samtliga 17 mål för hållbar utveckling. I vår vardagliga affärsverksamhet bidrar vi i realiteten mer till vissa av dessa mål än andra. Länken nedan tar dig till en sammanfattning om hur vi bidrar till FN:s hållbarhetsmål via de strategiska underområdena. 
 

Läs mer om vårt bidrag

Nyheter om hållbarhet