Olycksforskningsteamet

Vår säkerhetsvision är att ha noll olyckor med Volvokoncernens produkter. Vårt olycksforskningsteam hjälper oss i arbetet med att uppnå denna vision. De undersöker bakomliggande orsaker, rådata, mänskliga beteenden och scenarier från verkliga livet – allt för att hjälpa oss att utveckla säkerhetsrelaterade lösningar och sprida en medvetenhet om säkerhet. 

Teamet består av en operativ grupp, en grupp som tar fram statistik om trafiksäkerhet och en grupp som utvecklar nya metoder för att utvärdera nuvarande och framtida säkerhetsinsatser. Varje år besöker de olycksplatser, samlar in mängder av data som de analyserar och sedan använder för att ta fram nya förslag till förbättrad trafiksäkerhet. Deras uppdrag är att göra vägarna säkrare för oss.

Varför olyckor inträffar

En trafikolycka är ett händelseförlopp som normalt inbegriper tre nyckelfaktorer: förare, fordon och omgivning. Den mänskliga faktorn kan till exempel vara att föraren eller en annan trafikant inte ser ordentligt. En fordonsrelaterad faktor kan vara en död vinkel. En omgivningsrelaterad faktor kan vara allt från väder till vägsträckans linjeföring. Det är de här tre faktorerna som vägleder teamet i arbetet med att öka trafiksäkerheten.

Hur vi forskar om olyckor

Vi genomför en utredning på olycksplatsen – det är en central del av vårt arbete. Vi driver också interna forskningsprojekt, externa partnersamarbeten och analyserar statistik och rapporter utifrån. Med denna samlade kunskap kan vi se trafikolyckornas orsak och verkan ur nya vinklar.

Frekvens och allvarlighetsgrad

Faktum är att frekvensen av olyckor med dödlig utgång sjunker i jämförelse med de mindre olyckorna och konflikterna i trafiken. Men för att vi ska förstå hur och varför människor dör i trafiken är det viktigt att bedriva en aktiv forskning av båda sidorna av olycksspektret. Genom att arbeta på det här sättet kan vi ta fram moderna säkerhetssystem som hjälper förarna i trafiken, vilket i sin tur bidrar till att minska antalet döda och allvarligt skadade på våra vägar.

Vad vi uppnår med arbetet

De här pågående utredningarna leder direkt till många förbättringar av säkerheten hos våra produkter och hjälper oss att öka medvetenheten om säkerheten såväl internt som externt. För att säkerställa att vi gör kontinuerliga framsteg så att vi kan uppnå Volvokoncernens säkerhetsvision är det viktigaste för teamet att 

• identifiera områden hos våra produkter som kan förbättras för en ökad trafiksäkerhet

• leverera kunskap, insikter och forskningsresultat

• sammanföra forskning, avancerad teknik och produktutveckling.

Dokument om säkerhet att ladda ned

80 years of safety (engelska) Format PDF Size 1 MB