Årsstämma 2014

Årsstämma i AB Volvo (publ) hölls onsdagen den 2 april 2014 i Lisebergshallen i Göteborg.
Årsstämma 2014

Protokoll från årsstämman 2014 (PDF 1.58 MB)
Bilaga B (dagordning) (PDF, 223 KB)

Koncernchef Olof Perssons presentation vid årsstämman
Presentationsmaterial (PDF, 3.02 MB)

Webbsändning
Länk till bandad webbsändning från årsstämman 2014 

Aktieutdelning 2014
I enlighet med styrelsens förslag beslutade årsstämman att till aktieägarna dela ut 3,00 kr per aktie. Avstämningsdag fastställdes till den 7 april 2014. Utbetalning av utdelningen beräknas ske den 10 april 2014 genom Euroclear Sweden AB.

AB Volvo kallar till årsstämma i Göteborg onsdagen den 2 april 2014 kl 15.00
Länk till kallelse (PDF, 94.6 KB)
(Kallelse på engelska)(PDF, 79.9 KB)

Styrelsens förslag rörande fördelning av vinstmedlen
(punkt 10)(PDF, 21.4 KB)

Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
(punkt 19)(PDF, 20.9 KB)

Styrelsens förslag till långsiktigt, aktiebaserat incitamentsprogram för ledande befattningshavare
(punkt 20)(PDF, 51.6 KB)
(kortfattad beskrivning av styrelsens förslag, punkt 20) (PDF, 28.7 KB)

Förslag
Valberedningens förslag till årsstämman 2014
Länk till förslag (PDF, 165 KB)

Volvokoncernens årsredovisning för år 2015
Volvokoncernens årsredovisning för år 2013 publicerades den 12 mars 2014
Länk till årsredovisning

Revisorsyttrande
Revisorsyttrande om huruvida årsstämmans riktlinjer om ersättningar till ledande befattningshavare har följts (PDF, 1.23 MB)

Information till aktieägare
Aktieägare som önskar deltaga i stämman måste dels vara registrerad som aktieägare i den utskrift av aktieboken som görs per den 27 mars 2014, dels anmäla sin avsikt att deltaga i stämman till bolaget senast den 27 mars 2014

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda en skriftlig, daterad fullmakt för ombudet. Fullmaktsformulär återfinns nedan
Länk till fullmaktsformulär (PDF, 148 KB)

 

Documents