Årsstämma 2020

Årsstämma i AB Volvo (publ) hölls torsdagen den 18 juni 2020 i Göteborg.
Volvo-skylt | Volvo Group

Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av COVID-19-pandemin hölls AB Volvos årsstämma på ett annat sätt än vanligt. För att minska risken för smittspridning och med hänsyn till myndigheternas föreskrifter och råd om undvikande av sammankomster genomfördes stämman genom förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud ägde inte rum; det blev alltså en stämma utan fysiskt deltagande. Därför genomfördes det inte heller någon produktutställning eller andra sedvanliga arrangemang i anslutning till stämman.

Protokoll
Protokoll från årsstämman 2020 (PDF, 24.7 KB)
Bilaga 1 (Kallelse) (PDF, 225 KB)
Bilaga 2 (Poströstningsformulär) (PDF, 241 KB)
Bilaga 3 (Sammanställning av poströster) (PDF, 770 KB)
Bilaga 5 (Förslag om minskning av aktiekapitalet genom indragning av egna aktier och ökning av ak genom fondemission) (PDF, 531 KB)

Kallelse
AB Volvo kallar till årsstämma.
Länk till kallelse (PDF, 220 KB)
(Kallelse på engelska) (PDF, 200 KB)

Styrelsens förslag
Styrelsens förslag avseende riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 15) samt styrelsens förslag avseende ändring av bolagsordningen (punkt 16) framgår i sin helhet i kallelsen.

Styrelsens förslag rörande minskning av aktiekapitalet genom indragning av egna aktier och ökning av aktiekapitalet genom fondemission utan utgivande av nya aktier (punkt 19)
Länk till förslag (PDF, 175 KB)

Valberedningens förslag och motiverat yttrande
Valberedningens förslag till årsstämman 2020.
Länk till förslag (PDF, 177 KB)

Förslag från aktieägare Carl Axel Bruno
Länk till förslag (PDF, 112 KB)

Revisorsyttranden
Revisorsyttrande om huruvida årsstämmans riktlinjer om ersättningar till ledande befattningshavare har följts. (PDF, 336 KB)

Revisorsyttrande över styrelsens redogörelse med uppgifter om särskilda inlösenvillkor m.m. (PDF, 360 KB)

Volvokoncernens årsredovisning för år 2019
Volvokoncernens års- och hållbarhetsredovisning för år 2019 publicerades den 25 februari 2020.
Länk till årsredovisning (PDF, 12.2 MB)

Fullmakt
Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda en skriftlig, daterad fullmakt för ombudet. Fullmaktsformulär återfinns nedan.
Länk till fullmaktsformulär (PDF, 108 KB)

Ersättningsrapport 2020

Inkomna frågor och svar

Anmälan och förhandsröstning
Rätt att, genom förhandsröstning, delta i AB Volvos årsstämma har den som dels är upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 12 juni 2020, dels senast den 17 juni 2020 till AB Volvo anmält sig, genom att ha avgett sin förhandsröst så att förhandsrösten är Euroclear Sweden AB tillhanda senast den dagen.

För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på denna länk. Vidare instruktioner finns i förhandsröstningsformuläret. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan.

Frågor från aktieägarna

Styrelsens ordförande Carl-Henric Svanberg och verkställande direktören Martin Lundstedt adresserar frågorna som har kommit in i förväg via post eller e-post från aktieägarna i denna video.