×

Årsstämma 2011

Årsstämma i AB Volvo (publ) hölls den 6 april 2011 i Lisebergshallen, Göteborg.
Årsstämma 2011

Event information

Protokoll från årsstämman 2011 
Bilaga B

Koncernchefens tal
Koncernchef Leif Johanssons tal på årsstämman 2011
Presentationsmaterial

Webbsändning
Länk till bandad webbsändning av koncernchef Leif Johanssons tal

Aktieutdelning 2011
I enlighet med styrelsens förslag beslutade årsstämman att till aktieägarna dela ut 2,50 kr per aktie. Avstämningsdag fastställdes till den 11 april 2011. Utbetalning av utdelningen beräknas ske den 14 april 2011 genom Euroclear Sweden AB

AB Volvo kallar till årsstämma i Göteborg onsdagen den 6 april 2011 kl 15.00
Länk till kallelse
(Kallelse på engelska)

Styrelsens förslag rörande fördelning av vinstmedlen
(punkt 10)

Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
(punkt 16)

Aktieägares förslag till ändring av bolagsordningen
(punkt 17)

Styrelsens förslag till aktiebaserat incitamentsprogram för ledande befattningshavare
(punkt 18)
(kortfattad beskrivning av styrelsens förslag, punkt 18

Förslag 
Valberedningens förslag till årsstämman 2011
Länk till ursprungligt förslag
Länk till justerat förslag  

Volvokoncernens årsredovisning för år 2011
Volvokoncernens årsredovisning för år 2010 publicerades den 16 mars 2011
Länk till årsredovisningen

Auditor's statement
Revisors yttrande om huruvida årsstämmans riktlinjer om ersättningar till ledande befattningshavare har följts

Information till aktieägare
Aktieägare som önskar deltaga i stämman måste dels vara registrerad som aktieägare i den utskrift av aktieboken som görs per den 31 mars 2011, dels anmäla sin avsikt att deltaga i stämman till bolaget senast den 31 mars 2011

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda en skriftlig, daterad fullmakt för ombudet. Fullmaktsformulär återfinns nedan

Länk till fullmaktsformulär

Dokument