Årsstämma i AB Volvo

AB Volvo har hållit årsstämma den 4 april 2023. Stämman hölls på Konserthuset i Göteborg, med möjlighet för aktieägare att utöva sin rösträtt genom förhandsröstning (poströstning). Anföranden där bolagets styrelseordförande och verkställande direktör beskriver styrelsens arbete och Volvokoncernens verksamhet finns tillgängliga på AB Volvos webbplats www.volvokoncernen.se.
ABVolvo-1860x1050

Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen. Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att till aktieägarna dela ut 7,00 kronor per aktie i ordinarie utdelning och 7,00 kronor per aktie i extrautdelning. Avstämningsdag för rätt att erhålla utdelning fastställdes till den 6 april 2023.

Styrelseledamöterna, styrelsesuppleanterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för förvaltningen under räkenskapsåret 2022.

Till styrelseledamöter omvaldes Matti Alahuhta, Jan Carlson, Eric Elzvik, Martha Finn Brooks, Kurt Jofs, Martin Lundstedt, Kathryn V. Marinello, Martina Merz, Helena Stjernholm och Carl-Henric Svanberg. Till ny ledamot valdes Bo Annvik. Till styrelsens ordförande omvaldes Carl-Henric Svanberg.

De individuella arvodena till styrelsens ledamöter fastställdes enligt följande. Styrelsens ordförande tillerkändes 3 925 000 kronor och en var av övriga stämmovalda ledamöter 1 175 000 kronor med undantag för den verkställande direktören, som inte erhåller något styrelsearvode. Vidare tillerkändes ordföranden i revisionskommittén 445 000 kronor och övriga ledamöter i revisionskommittén 250 000 kronor var samt tillerkändes ordföranden i ersättningskommittén 175 000 kronor och övriga ledamöter i ersättningskommittén 130 000 kronor var. Därutöver tillerkändes ordföranden i Volvo CE Transformation Committee 300 000 kronor och övriga ledamöter i Volvo CE Transformation Committee 200 000 kronor var.

Revisionsbolaget Deloitte AB omvaldes till revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2024 i enlighet med valberedningens förslag och styrelsens och revisionskommitténs rekommendation.

Till ledamöter i valberedningen valdes Pär Boman (AB Industrivärden), Anders Oscarsson (AMF och AMF Fonder), Magnus Billing (Alecta), Anders Algotsson (AFA Försäkring) och styrelsens ordförande. Stämman beslutade att inget arvode ska utgå till ledamöterna i valberedningen.

Stämman beslutade godkänna styrelsens förslag till ersättningsrapport. Riktlinjer avseende ersättning för Volvokoncernens ledning antogs i enlighet med styrelsens förslag. Stämman beslutade bifalla styrelsens förslag om att anta ett nytt långfristigt incitamentsprogram.

Protokoll från stämman med fullständiga beslut kommer att göras tillgängligt på AB Volvos webbplats, www.volvokoncernen.se.4 april, 2023Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta:
Claes Eliasson, Volvokoncernens presschef, 076 553 72 29

För mer information, gå till volvogroup.se
För löpande uppdateringar, följ oss på Twitter: @volvogroupse

Volvokoncernen bidrar till ett ökat välstånd genom att erbjuda transport- och infrastrukturlösningar som lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och motorer för marina och industriella applikationer samt finansiering och tjänster som ökar kundernas drifttid och produktivitet. Volvo grundades 1927 och är i dag drivande i utvecklingen av framtidens hållbara transport- och infrastrukturlösningar. Volvokoncernen har sitt huvudkontor i Göteborg, har fler än 100,000 medarbetare och kunder på närmare 190 marknader. 2022 uppgick nettoförsäljningen till cirka 473 miljarder kronor. Volvoaktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

Dokument

Årsstämma i AB Volvo

Inspelning från Årsstämman

Klicka här

Form background image

Håll dig uppdaterad

Relaterade nyheter

Latest Press Release

Latest Press Release