ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ПРИВАТНОСТА ЗА ПРЕТСТАВНИКОТ НА СНАБДУВАЧОТ

Известување за личните податоци 

Ова известување дава информации за обработката на вашите лични податоци од страна на Volvo Group.

Volvo Group може да ги обработува податоците за вас ако сте поединец или вработен во компанија, кој купил или изнајмил производ или услуга понудени од некоја од компаниите што припаѓаат на Volvo Group. Во таков случај, прочитајте го известувањето за клиенти. 

Ако сте или бевте поединец или вработен во компанија, кој продал или изнајмил производ или услуга на некоја од компаниите што припаѓаат на Volvo Group, ние може да обработуваме лични податоци за вас. Во таков случај, прочитајте го известувањето за снабдувачи.

Ако сте или бевте возач на возило или оператор на градежна машина, продадена или произведена од некоја од компаниите што припаѓаат на Volvo Group, ние може да обработуваме лични податоци за вас. Во таков случај, прочитајте го известувањето за возачи.

Ако сте или бевте вработен во компанија од Volvo Group или бевте ангажирани како консултант, ние може да обработуваме лични податоци за вас. Во таков случај, прочитајте го известувањето за вработени или консултанти. 

Детали за идентитетот и контакт на контролорот и службеникот за приватноста на групацијата

Volvo Lastvagnar AB, Volvo Bussar Aktiebolag, Volvo Construction Equipment Aktiebolag, AB Volvo Penta, Renault Trucks Defense, Renault Trucks SAS, Volvo Financial Services Aktiebolag, WirelessCar Sweden AB и AB Volvo („VOLVO“), како контролори на лични податоци, се одговорни за обработката на личните податоци во врска со вас, според применливите закони и регулативи за заштита на личните податоци.

Доколку имате прашања во врска со обработката на вашите лични податоци, контактирајте го службеникот за приватност на групацијата VOLVO на gpo.office@volvo.com или преку пошта или на телефон на:

AB Volvo, Att: Group Privacy Office, Dept AA14100, VGHQ, SE-405 08 Göteborg, Шведска 

+46 (0)31 66 00 00

English-АнглискиDutch-Nederlands ; French-Français ; German-Deutsche ; Polish-Polski ; Spanish-Español ; Swedish-Svenska ; Italian-Italiano ; Norwegian-Norsk ; Finnish-Suomalainen ; Danish-Dansk ;  Belarusian-беларускі ; Bosnian-Bosanski ; Bulgarian-български ; Croatian-Hrvatski ; Czech-Čeština ; Estonian-Eesti keel ; Greek-Ελληνικά ; Hungarian-Magyar ; Latvian-Latviešu ; Lithuanian-Lietuviškai ;  Portuguese-Português ; Romanian-Română ; Russian-Pусский ; Serbian-Српски ; Slovak-Slovenský ; Slovenian-Slovenščina ; Ukrainian-Українська

 

VOLVO ќе ги обработува сите или дел од следниве категории лични податоци:

Податоци за контакт на претставникот на снабдувачот, како име, деловна адреса, адреса на е-пошта, телефонски број.

Организациски податоци, како име на компанијата, работна позиција, работно место, земја

Податоци поврзани со ИТ, како корисничка идентификација, лозинки, детали за најава, како и податоци и записи за вашето користење на ИТ-апликациите или услугите на VOLVO

Ако сте самостоен трговец, VOLVO може да обработува и:

Финансиски податоци, како информации за кредит или плаќања и детали за банкарската сметка.

Договорни податоци, како нарачки за набавка, договори и други спогодби помеѓу вас и VOLVO

 

Правна основа и цели на обработката

VOLVO ќе ги обработува вашите лични податоци врз основа на:

Легитимни интереси. Легитимните интереси на VOLVO ги опфаќаат интересите за управување со секојдневните операции согласно законските и фер бизнис пракси, вклучувајќи управување со врските со неговите снабдувачи со цел да се извршат договорите во кои земате учество вие или вашиот работодавач и/или да се преземат чекори што се неопходни пред склучување договор со вас или вашиот работодавач. На пример, VOLVO ќе треба да го знае јазикот што го претпочитате за да може да комуницира соодветно со вас во секојдневните активности.

VOLVO ќе ги обработува вашите лични податоци за следниве цели:

Да може да комуницира со вашиот работодавач со цел да управува со врските на VOLVO со неговите снабдувачи со цел да се извршат договорите во кои земате учество вие или вашиот работодавач и/или да се преземат чекори што се неопходни пред склучување договор со вас или вашиот работодавач.

Ако сте самостоен трговец, VOLVO ќе обработува финансиски податоци за да бидете исплатени.

Од вас или од вашиот работодавач.

Некои лични податоци се неопходни со цел VOLVO да комуницира со своите снабдувачи за деловни цели. Ако не се дадат лични податоци, ќе се попречи ракувањето со производите и услугите што вие или вашиот работодавач може да ги очекувате од VOLVO. 

VOLVO нормално нема да ги споделува вашите лични податоци со никого надвор од Групацијата VOLVO, освен ако тоа не се бара согласно законот или прописите. Сепак, VOLVO може, доколку е потребно за да ја исполни целта за обработка на личните податоци, да ги сподели вашите лични податоци со друга компанија од Групацијата Volvo вклучително и со компании надвор од ЕУ/ЕЕО. Volvo исто така може, доколку е потребно за да ја исполни целта за обработка на личните податоци, да ги сподели вашите лични податоци со снабдувачи на трети страни вклучително и со снабдувачи надвор од Европската унија или Европската економска област (ЕУ/ЕЕО). VOLVO ќе обезбеди да биде поставена соодветна заштита која обезбедува соодветни нивоа на заштита на вашите лични податоци како што бараат применливите закони за заштита на податоците. На пример, ова може да опфаќа повремено користење договори за обработка на податоците помеѓу компаниите или надворешна обработка врз основа на Стандардните договорни закони одобрени од ЕУ или Заштитата на приватноста на ЕУ-САД или други слични механизми што се признаени или одобрени од релевантните авторитети. Доколку имате прашања во врска со преносот, контактирајте го службеникот на VOLVO одговорен за заштита на податоците.

VOLVO ќе ги чува вашите лични податоци колку што е потребно за да се исполнат неговите правни или договорни обврски, земајќи ги предвид, на пример, барањата на договорниот период, гаранцијата и одговорноста за производот и не подолго отколку што е потребно за VOLVO да ги исполни целите за кои се собрани личните податоци.

Имате право да барате од VOLVO информации за личните податоци обработени за VOLVO и пристап до тие лични податоци. Исто така, имате право да барате исправка на вашите лични податоци доколку се неточни и да барате бришење на вашите лични податоци. Понатаму, имате право да барате ограничување на обработката на вашите лични податоци, што значи дека барате VOLVO да ја ограничи обработката на вашите лични податоци под определени околности. Исто така имате право на приговор на обработката базирана на легитимен интерес или обработката за директен маркетинг. Исто така имате право на преносливост на податоците (пренос на вашите лични податоци на друг контролор) доколку обработката на вашите лични податоци од страна на VOLVO се базира на согласност или договорна обврска и е автоматска.

Исто така имате право до надзорен орган да поднесете какви било поплаки кои може да ги имате во врска со обработката на вашите лични податоци од страна на VOLVO. За повеќе информации за овие права и начинот на кој може да ги исполните, контактирајте го службеникот на VOLVO одговорен за заштита на податоците.

Повеќе информации за Правата на субјектот на податоци