ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΓΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

Σημείωμα Προσωπικών δεδομένων 

Το παρόν σημείωμα παρέχει πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από τον Όμιλο Volvo.

Ο Όμιλος Volvo δύναται να επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα σχετικά με εσάς, εάν είστε ή έχετε διατελέσει ιδιώτης ή εργαζόμενος εταιρείας η οποία έχει προμηθευτεί ή ενοικιάσει κάποιο προϊόν ή υπηρεσία η οποία προσφέρεται από μια από τις εταιρείες που ανήκουν στον Όμιλο Volvo. Σε αυτή την περίπτωση, διαβάστε το Σημείωμα για πελάτες. 

Εάν είστε ή έχετε διατελέσει ιδιώτης ή εργαζόμενος εταιρείας η οποία έχει πωλήσει ή ενοικιάσει κάποιο προϊόν ή υπηρεσία προς μια από τις εταιρείες που ανήκουν στον Όμιλο Volvo, ενδέχεται να επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα σχετικά με εσάς. Σε αυτή την περίπτωση, διαβάστε το Σημείωμά μας για προμηθευτές.

Εάν είστε ή έχετε διατελέσει οδηγός οχήματος ή χειριστής εργοταξιακού μηχανήματος το οποίο πωλείται ή παράγεται από μια από τις εταιρείες που ανήκουν στον Όμιλο Volvo, ενδέχεται να επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα σχετικά με εσάς. Σε αυτή την περίπτωση, διαβάστε το Σημείωμά μας για οδηγούς.

Εάν απασχολείται ή έχετε απασχοληθεί σε εταιρεία του Ομίλου Volvo ή έχετε προληφθεί ως σύμβουλος από αυτήν, ενδέχεται να επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα σχετικά με εσάς. Σε αυτή την περίπτωση, διαβάστε το Σημείωμά μας για εργαζομένους ή συμβούλους. 

Στοιχεία ταυτότητας και επικοινωνίας του φορέα ελέγχου και του υπεύθυνου ιδιωτικού απορρήτου του ομίλου

Οι Volvo Lastvagnar AB, Volvo Bussar Aktiebolag, Volvo Construction Equipment Aktiebolag, AB Volvo Penta, Renault Trucks Defense, Renault Trucks SAS, Volvo Financial Services Aktiebolag, WirelessCar Sweden AB και AB Volvo («VOLVO»), ως ελεγκτές προσωπικών δεδομένων, ευθύνονται για την επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων που σχετίζονται με εσάς, σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς για την προστασία των δεδομένων.

Εάν έχετε ερωτήσεις όσον αφορά την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας, επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο ιδιωτικού απορρήτου της VOLVO στην ηλεκτρονική διεύθυνση gpo.office@volvo.com ή ταχυδρομικά ή μέσω τηλεφώνου στο:

AB Volvo, Att: Γραφείο προστασίας ιδιωτικού απορρήτου ομίλου, Τμήμα AA14100, VGHQ, SE-405 08 Γκέτεμποργκ, Σουηδία 

+46 (0)31 66 00 00

English-ΑγγλικάDutch-Nederlands ; French-Français ; German-Deutsche ; Polish-Polski ; Spanish-Español ; Swedish-Svenska ; Italian-Italiano ; Norwegian-Norsk ; Finnish-Suomalainen ; Danish-Dansk ;  Belarusian-беларускі ; Bosnian-Bosanski ; Bulgarian-български ; Croatian-Hrvatski ; Czech-Čeština ; Estonian-Eesti keel ;  Hungarian-Magyar ; Latvian-Latviešu ; Lithuanian-Lietuviškai ; Macedonian-Македонски ; Portuguese-Português ; Romanian-Română ; Russian-Pусский ; Serbian-Српски ; Slovak-Slovenský ; Slovenian-Slovenščina ; Ukrainian-Українська

Η VOLVO θα επεξεργάζεται το σύνολο ή μέρος των παρακάτω κατηγοριών προσωπικών δεδομένων:

Στοιχεία επικοινωνίας του εκπροσώπου του προμηθευτή, όπως όνομα, διεύθυνση εργασίας, διεύθυνση e-mail, αριθμός τηλεφώνου.

Στοιχεία οργανισμού, όπως όνομα εταιρείας, θέση εργασίας, τόπος εργασίας και χώρα

Δεδομένα IT, όπως ID χρήστη, κωδικοί πρόσβασης, λεπτομέρειες σύνδεσης καθώς και δεδομένα και αρχεία καταγραφής σχετικά με την εκ μέρους σας χρήση των εφαρμογών ή υπηρεσιών IT της VOLVO

Εάν είστε ανεξάρτητος έμπορος, η VOLVO ενδέχεται επίσης να επεξεργάζεται:

Οικονομικά δεδομένα, όπως πληροφορίες πίστωσης ή πληρωμών και στοιχεία τραπεζικών λογαριασμών.

Συμβατικά δεδομένα, όπως εντολές αγορών, συμβάσεις και άλλες συμφωνίες ανάμεσα σε εσάς και τη VOLVO

 

Νομική βάση και σκοποί της επεξεργασίας

Η VOLVO θα επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα σας με βάση τα παρακάτω:

Σύννομο συμφέρον. Το σύννομο συμφέρον της VOLVO περιλαμβάνει το συμφέρον διαχείρισης των καθημερινών δραστηριοτήτων της, σύμφωνα με νόμιμες και θεμιτές επιχειρηματικές πρακτικές, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης των σχέσεών της με τους προμηθευτές, με σκοπό την εκτέλεση σύμβασης ή συμβάσεων στις οποίες εσείς ή ο εργοδότης σας είστε συμβαλλόμενα μέρη ή/και να προβαίνει στα αναγκαία βήματα πριν από τη σύναψη σύμβασης με εσάς ή τον εργοδότη σας. Η VOLVO για παράδειγμα, θα χρειαστεί να γνωρίζει την προτιμώμενη γλώσσα σας, προκειμένου να είναι σε θέση να επικοινωνήσει σωστά μαζί σας κατά τις καθημερινές δραστηριότητες.

Η VOLVO θα επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα σας για τους παρακάτω σκοπούς:

Για να μπορεί να επικοινωνεί με τον εργοδότη σας, με σκοπό τη διαχείριση των σχέσεων της VOLVO με τους προμηθευτές της, για την εκτέλεση σύμβασης ή συμβάσεων στις οποίες εσείς ή ο εργοδότης σας είστε συμβαλλόμενα μέρη ή/και να προβαίνει στα αναγκαία βήματα πριν από τη σύναψη σύμβασης με εσάς ή τον εργοδότη σας.

Εάν είστε ανεξάρτητος έμπορος, η VOLVO θα επεξεργάζεται οικονομικά δεδομένα για λογαριασμό σας προκειμένου να πληρωθείτε.

Από εσάς ή τον εργοδότη σας.

Κάποια προσωπικά δεδομένα είναι απαραίτητα προκειμένου η VOLVO να συνδιαλέγεται με τους προμηθευτές της για επιχειρηματικούς σκοπούς. Η άρνηση παροχής προσωπικών δεδομένων θα εμποδίσει τη διεκπεραίωση των προϊόντων και υπηρεσιών που εσείς ή ο εργοδότης σας μπορεί να περιμένει από τη VOLVO. 

Η VOLVO κανονικά δεν μοιράζεται τα προσωπικά δεδομένα σας με οποιονδήποτε εκτός του Ομίλου Volvo, εκτός εάν απαιτείται από το νόμο ή τον κανονισμό. Εάν ωστόσο χρειαστεί, με σκοπό την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, η VOLVO ενδέχεται να μοιραστεί τα προσωπικά δεδομένα σας με άλλη εταιρεία του Ομίλου Volvo, συμπεριλαμβανομένων εταιρειών εκτός των ΕΕ/ΕΟΧ. Εάν ακόμα χρειαστεί, με σκοπό την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, η Volvo ενδέχεται να μοιραστεί τα προσωπικά δεδομένα σας με τρίτους προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένων προμηθευτών εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΕ/ΕΟΧ). Η VOLVO θα φροντίσει ώστε να υπάρχουν κατάλληλα μέσα προστασίας, με τα οποία εξασφαλίζεται επαρκές επίπεδο προστασίας των προσωπικών δεδομένων σας, όπως απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων. Αυτά για παράδειγμα, μπορεί να περιλαμβάνουν τη χρήση συμφωνιών σε επίπεδο εταιρειών ή για την επεξεργασίας εξωτερικών δεδομένων, με βάση τους εγκεκριμένους από την ΕΕ Τυπικούς συμβατικούς κανόνες ή τη λεγόμενη Ασπίδα Προστασίας ΕΕ-ΗΠΑ ή αντίστοιχους μηχανισμούς, όπως αυτοί αναγνωρίζονται ή εγκρίνονται κατά καιρούς από τις αρμόδιες αρχές. Εάν έχετε ερωτήσεις όσον αφορά την εν λόγω μεταφορά, επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων της VOLVO.

Η VOLVO θα διατηρήσει τα προσωπικά δεδομένα σας για όσο διάστημα απαιτείται προκειμένου να εκπληρώσει τις νομικές ή συμβατικές υποχρεώσεις της, λαμβάνοντας υπόψη, για παράδειγμα, την διάρκεια της σύμβασης, τις απαιτήσεις εγγύησης και ευθύνης για το προϊόν και για όχι περισσότερο από όσο απαιτείται προκειμένου η VOLVO να ανταποκριθεί στους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν τα προσωπικά δεδομένα.

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε πληροφορίες από τη VOLVO σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα τα οποία επεξεργάζεται η VOLVO, καθώς και πρόσβαση σε αυτά τα προσωπικά δεδομένα. Έχετε επίσης το δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση των προσωπικών δεδομένων σας εάν είναι εσφαλμένα, καθώς και να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων σας. Ακόμα, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμός της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας, κάτι που σημαίνει ότι θα ζητήσετε από την VOLVO να απέχει από την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας σε ορισμένες περιστάσεις. Διαθέτετε επίσης το δικαίωμα να μη συναινέσετε στην επεξεργασία των δεδομένων σας με βάση το σύννομο συμφέρον σας ή την επεξεργασία τους για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης. Επιπλέον, έχετε το δικαίωμα της φορητότητας των δεδομένων (της μεταφοράς των προσωπικών δεδομένων σας σε άλλο φορέα ελέγχου) εάν η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας εκ μέρους της VOLVO βασίζεται σε συναίνεση ή συμβατική υποχρέωση και γίνεται με αυτόματο τρόπο.

Ακόμα, έχετε το δικαίωμα να υποβάλλετε, σε προϊστάμενη αρχή, παράπονα τα οποία ενδέχεται να έχετε, όσον αφορά την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας από τη VOLVO. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτά τα δικαιώματα και τον τρόπο που μπορείτε να τα ασκήσετε, επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων της VOLVO.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα Δικαιώματα του ενδιαφερόμενου για τα Δεδομένα