OBAVJEŠTENJE O PRIVATNOSTI ZA PREDSTAVNIKE DOBAVLJAČA

Obavijest o ličnim podacima 

Ova obavijest pruža informacije o tome kako Volvo grupa obrađuje vaše lične podatke.

Volvo Grupa može obrađivati ​​lične podatke o vama ako ste ili ste u nekom trenutku bili fizička osoba ili zaposlenik preduzeća koji je kupio ili unajmio proizvod ili uslugu koju nudi jedno od preduzeća u Volvo grupi. U tom slučaju, pročitajte Obavijest za kupce. 

Volvo Grupa može obrađivati ​​lične podatke o vama ako ste ili ste u nekom trenutku bili fizička osoba ili zaposlenik preduzeća koji je kupio ili unajmio proizvod ili uslugu koju nudi jedno od preduzeća u Volvo grupi. U tom slučaju, pročitajte našu Obavijest za dobavljače.

Ako ste bili vozač vozila ili ste upravljali građevinskim strojem koji prodaje ili proizvodi neko od preduzeća u Volvo grupi, u tom slučaju možemo obrađivati lične podatke o vama. U tom slučaju, pročitajte našu Obavijest za vozače.

Ako ste bili zaposleni ili ste još uvijek zaposleni u kompaniji Volvo grupa ili ste bili angažirani kao konzultant, u tom slučaju možemo obrađivati lične podatke o vama. U tom slučaju pročitajte Obavijest za zaposlenike ili konzultante. 

Identitet i podaci za kontakt kontrolora podataka i službenika grupe za privatnost

Volvo Lastvagnar AB, Volvo Bussar Aktiebolag, Volvo Construction Equipment Aktiebolag, AB Volvo Penta, Renault Trucks Defense, Renault Trucks SAS, Volvo Financial Services Aktiebolag, WirelessCar Sweden AB i AB Volvo („VOLVO”), kao kontrolori ličnih podataka, odgovorni su za obradu ličnih podataka koji se odnose na vas prema važećim zakonima i propisima o zaštiti podataka.

Ako imate pitanja u vezi s obradom ličnih podataka, obratite se službeniku za privatnost VOLVO grupe na gpo.office@volvo.com ili poštom ili telefonom na:

AB Volvo, n/r: Kancelarija Grupe za pitanja privatnosti (Group Privacy Office), odjelj. AA14100, VGHQ, SE-405 08 Geteborg, Švedska 

+46 (0)31 66 00 00

English-EngleskiDutch-Nederlands ; French-Français ; German-Deutsche ; Polish-Polski ; Spanish-Español ; Swedish-Svenska ; Italian-Italiano ; Norwegian-Norsk ; Finnish-Suomalainen ; Danish-Dansk ;  Belarusian-беларускі ; Bulgarian-български ; Croatian-Hrvatski ; Czech-Čeština ; Estonian-Eesti keel ; Greek-Ελληνικά ; Hungarian-Magyar ; Latvian-Latviešu ; Lithuanian-Lietuviškai ; Macedonian-Македонски ; Portuguese-Português ; Romanian-Română ; Russian-Pусский ; Serbian-Српски ; Slovak-Slovenský ; Slovenian-Slovenščina ; Ukrainian-Українська

VOLVO će obrađivati sve ili dio sljedećih kategorija ličnih podataka:

Zastupnik dobavljača podaci za kontakt, kao što su ime, adresa radnog mjesta, adresa e-pošte, broj telefona.

Organizacioni podaci, kao što su naziv kompanije, radno mjesto, mjesto zaposlenja, država

IT podaci, kao što su korisnički ID-ovi, lozinke, detalji o prijavama, kao i podaci i zapisnici o upotrebi IT aplikacija ili usluga kompanije VOLVO

Ako ste samostalni trgovac, VOLVO također može obrađivati sljedeće podatke:

Finansijski podaci, kao što su kreditne informacije ili informacije o plaćanjima, te podaci o bankovnom računu.

Ugovorni podaci, kao što su narudžbenice, ugovori i drugi dogovori između vas i kompanije VOLVO

 

Zakonska osnova i svrha obrade

Kompanija VOLVO obrađivaće vaše lične podatke na osnovi sljedećeg:

Legitimni interesi. Legitimni interesi kompanije VOLVO obuhvaćaju interes upravljanja svakodnevnim operacijama u skladu sa zakonitim i poštenim poslovnim praksama, uključujući upravljanje odnosima sa dobavljačima radi izvršenja ugovora u kojima ste vi ili vaš poslodavac ugovorna strana i/ili preduzimanje koraka potrebnih prije sklapanja ugovora sa vama ili vašim poslodavcem. Naprimjer, kompanija VOLVO moraće znati vaš željeni jezik kako bi mogla pravilno komunicirati sa vama tokom svakodnevnih aktivnosti.

Kompanija VOLVO obrađivaće vaše lične podatke u sljedeće svrhe:

da bi mogla komunicirati sa vašim poslodavcem radi upravljanja odnosima kompanije VOLVO sa svojim dobavljačima radi izvršenja ugovora u kojima ste vi ili vaš poslodavac ugovorna strana i/ili preduzimanje koraka potrebnih prije sklapanja ugovora sa vama ili vašim poslodavcem.

Ako ste samostalni trgovac, kompanija VOLVO obrađivaće finansijske podatke da bi vam mogla vršiti plaćanja.

Od vas ili vašeg poslodavca.

Neki lični podaci nužni su da bi VOLVO mogao komunicirati sa svojim dobavljačima u poslovne svrhe. Nepružanje ličnih podataka ograničiće upravljanje proizvodima i uslugama koje vi ili vaš poslodavac možete očekivati od kompanije VOLVO. 

Kompanija VOLVO normalno neće dijeliti vaše podatke sa bilo kime izvan grupe Volvo ako to nije potrebno u skladu sa zakonom ili propisom. Međutim, VOLVO može, ako je to potrebno za ispunjenje svrhe obrade ličnih podataka, podijeliti vaše lične podatke sa drugom kompanijom u grupi Volvo, što obuhvaća i kompanije izvan EU-a/EEP-a. Volvo također može, ako je to potrebno za ispunjenje svrhe obrade ličnih podataka, podijeliti vaše lične podatke sa trećim dobavljačima, što obuhvaća i dobavljače izvan Evropske unije ili Evropskog ekonomskog prostora (EU/EEP). VOLVO će osigurati primjenu odgovarajućih zaštita koje pružaju adekvatne nivoe zaštite vaših ličnih podataka koje zahtijevaju važeći zakoni o zaštiti podataka. Naprimjer, to može uključivati upotrebu internih ili vanjskih ugovora o obradi podataka na osnovi standardnih ugovornih klauzula koje je odobrila EU ili evropsko-američkog sistema zaštite privatnosti ili sličnih drugih mehanizama koje po potrebi priznaju ili odobre odgovarajuća tijela. Ako imate pitanja u vezi sa prenosom, obratite se službeniku za zaštitu podataka kompanije VOLVO.

Kompanija VOLVO zadržaće vaše lične podatke koliko god je to potrebno da bi ispunila svoje zakonske ili ugovorne obaveze, kao što su ugovorni rokovi, garancije i obaveze odgovornosti za upotrebu proizvoda, ali ne u većoj mjeri nego što je potrebno da kompanija VOLVO ispuni svrhu u koju su lični podaci prikupljeni.

Vi imate pravo zahtijevati od grupe VOLVO informacije o ličnim podacima koji se obrađuju u kompaniji VOLVO i pristup takvim ličnim podacima. Također imate pravo zatražiti ispravak svojih ličnih podataka ako su oni nepravilni i zatražiti njihovo brisanje. Nadalje, imate pravo zahtijevati ograničenje obrade svojih ličnih podataka, što znači da zahtijevate od kompanije VOLVO da ograniči svoju obradu vaših ličnih podataka pod određenim okolnostima. Postoji i vaše pravo da podnesete prigovor na obradu na osnovu legitimnog interesa ili na obradu u svrhu direktnog marketinga. Također imate pravo na prenos podataka (prenos vaših ličnih podataka drugom voditelju obrade) ako kompanija VOLVO obrađuje vaše lične podatke na osnovu pristanka ili ugovorne obaveze i ako je ta obrada automatska.

Isto tako imate pravo poslati eventualne pritužbe nadzornom organu u vezi sa obradom svojih ličnih podataka koju vrši VOLVO. Više informacija o tim pravima i njihovoj upotrebi zatražite od službenika za zaštitu podataka kompanije VOLVO.

Više informacija o pravima osoba na koje se odnose lični podaci