Årsstämma 2023

Årsstämma i AB Volvo (publ) kommer att hållas tisdagen den 4 april 2023 kl. 15.00 i Konserthuset, Göteborg.
Årsstämma 2023

Kallelse
AB Volvo kallar till årsstämma. 
Länk till kallelse (PDF, 222 KB)
(Kallelse på engelska) (PDF, 227 KB)

Styrelsens förslag
Styrelsens förslag om riktlinjer avseende ersättning för Volvokoncernens ledning och nytt långfristigt incitamentsprogram (punkt 20) framgår i sin helhet i kallelsen.

Valberedningens förslag och motiverade yttrande
Valberedningens förslag till årsstämman 2023.
Länk till förslag (PDF, 214 KB)

Revisorsyttrande
Revisorsyttrande om huruvida årsstämmans riktlinjer om ersättningar till ledande befattningshavare har följts (PDF, 324 KB)

Volvokoncernens årsredovisning för år 2022
Volvokoncernens årsredovisning för år 2022 publicerades den 28 februari 2023.
Länk till årsredovisning (PDF, 13 MB)

Ersättningsrapport 2022
Ersättningsrapport (PDF, 180 KB)

Fullmakt
Aktieägare som företräds genom ombud vid stämman ska utfärda en skriftlig, daterad fullmakt för ombudet. Fullmaktsformulär återfinns nedan.
Länk till fullmaktsformulär (PDF, 99,2 KB)

Anmälan och förhandsröstning
En aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena den 27 mars 2023, dels anmäla sig till stämman senast den 29 mars 2023 genom att antingen (i) anmäla sin närvaro i stämmolokalen genom post, telefon eller via länken nedan eller (ii) ha avgett sin förhandsröst enligt instruktionerna nedan så att förhandsrösten är Euroclear Sweden AB tillhanda senast den dagen. För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas.  Vidare instruktioner finns i förhandsröstningsformuläret. 
Anmälan och förhandsröstningsformuläret finns tillgängligt på denna länk.