KONSULTANDI PRIVAATSUSTEATIS

Teatis isikuandmete töötlemise kohta 

Selles teatises esitatakse teave teie isikuandmete töötlemise kohta Volvo kontsernis.

Volvo kontsern võib töödelda teie isikuandmeid, kui te olete või olete olnud eraisik või ettevõtte töötaja, kes on ostnud või rentinud toodet või teenust, mida pakub mõni Volvo kontserni ettevõte. Sellisel juhul palume tutvuda meie klienditeatisega. 

Kui te olete või olete olnud eraisik või ettevõtte töötaja, kes on müünud või rentinud toodet või teenust mõnele Volvo kontserni ettevõttele, võime töödelda teie isikuandmeid. Sellisel juhul palume tutvuda meie tarnijateatisega.

Kui te olete või olete olnud sellise sõiduki juht või ehitusmasina operaator, mille on müünud või tootnud mõni Volvo kontserni ettevõte, võime töödelda teie isikuandmeid. Sellisel juhul palume tutvuda meie juhiteatisega.

Kui töötate või olete töötanud mõnes Volvo kontserni ettevõttes või tegutsenud selle konsultandina, võime töödelda teie isikuandmeid. Sellisel juhul palume tutvuda meie töötaja- või konsultanditeatisega. 

Vastutava töötleja ja kontserni andmekaitseametniku identifitseerimis- ja kontaktandmed

Selles teatises esitatakse teave teie isikuandmete töötlemise kohta VOLVO kontsernis. 

Ettevõte, mida esindate (VOLVO), on nende isikuandmete vastutav töötleja, mida VOLVO saab teilt või muudest allpool kirjeldatud allikatest. VOLVO on teie isikuandmete vastutav töötleja kohalduvate andmekaitseseaduste ja normdokumentide kohaselt. 

Kui teil on küsimusi isikuandmete töötlemise kohta, võtke ühendust VOLVO kontserni andmekaitseametnikuga e-posti aadressil gpo.office@volvo.com, posti või telefoni teel:

AB Volvo: Kontserni andmekaitseamet, Dept AA14100, VGHQ , SE-405 08 Göteborg, Sweden 

+46 (0)31 66 00 00

 

English-IngliseDutch-Nederlands ; French-Français ; German-Deutsche ; Polish-Polski ; Spanish-Español ; Swedish-Svenska ; Italian-Italiano ; Norwegian-Norsk ; Finnish-Suomalainen ; Danish-Dansk ; Belarusian-беларускі ; Bosnian-Bosanski ; Bulgarian-български ; Croatian-Hrvatski ; Czech-Čeština ; Greek-Ελληνικά ; Hungarian-Magyar ; Latvian-Latviešu ; Lithuanian-Lietuviškai ; Macedonian-Македонски ; Portuguese-Português ; Romanian-Română ; Russian-Pусский ; Serbian-Српски ; Slovak-Slovenský ; Slovenian-Slovenščina ; Ukrainian-Українська

 

VOLVO töötleb kõiki või osa järgmiste kategooriate isikuandmeid:

 • Personaalsed andmed: nimi, sünnikuupäev, sugu, rahvus, eelistatud keel, foto.
 • Organisatsioonilised andmed: konsultandi number, teenuste kirjeldus, töökoht, äriüksus, osakond, juht, otsene ülemus.
 • Kontaktandmed: töökoha asukoht, kodune aadress, e-post, telefoninumber.
 • Nõustamise haldusandmed: nõustamisleping ja ülesande algus- ja lõpukuupäeva info.
 • Ajaandmed: töötunnid, töötatud aeg.
 • Turvaandmed: pääsuload, pääsuõigused ning pääsulubade ja pääsuõiguste kasutamine.
 • Töötervishoiu ja tööohutuse andmed: tööõnnetused.
 • Tootmise/remondi/hoolduse andmed: nende tegevuste seire ja logimine, mida olete teinud oma sõidukite tootmiseks, korrashoiuks, remondiks või hoolduseks.
 • Kompetentsiandmed: õppimise salvestused ja koolitused.
 • Töölähetuste haldusandmed: töölähetused, broneerimise üksikasjad, passi number, lähetuse kuluarved ja sõidurahad.
 • Tehnilise toe ja tugiteenuse andmed: teie või teie VOLVO juhi või personaliosakonna küsimused teie ülesande või IT-seadmete või teile osutatud tugiteenuse kohta.
 • IT-andmed: kasutajanimi, salasõnad, sisselogimise üksikasjad ning teie VOLVO IT-rakenduste või teenuste kasutamise andmed ja logid VOLVO kehtiva IT-poliitika kohaselt.

Eraldi on rõhutatud, et teatud tervise ja turvalisuse andmeid peetakse kohaldatava andmekaitseseaduse kohaselt delikaatseteks andmeteks ja nende käitlemisel tuleb rakendada erilist hoolikust. Eraldi on rõhutatud, et delikaatseid andmeid tohib töödelda ainult õigusliku kohustuse korral ja/või sõnaselge nõusoleku korral.

Juhime tähelepanu sellele, et teatud andmeid (nt sõiduki/raami number, märguanded jne) genereerib sõiduk automaatselt, kui kasutate Volvo toodet, nt veokit. VOLVO ei kasuta neid andmeid, kui kasutamine ei ole seotud katsetamiste, kvaliteedi parandamise või tootearendusega.

VOLVO võib töödelda ka piiratud hulka selliste inimeste isikuandmeid (nimi, kontaktandmed), keda olete märkinud isikuteks, kellega VOLVO peab õnnetusjuhtumi korral ühendust võtma.

VOLVO töötleb teie isikuandmeid järgmistel õiguslikel alustel (vt üksikasju allpool).

 • Lepinguline kohustus. Näiteks peab VOLVO töötlema teie isikuandmeid teie tööandjaga sõlmitud teenustelepingu täitmiseks.
 • Õigustatud huvi. VOLVO õigustatud huvi on tavaliselt igapäevase tegevuse haldamine, oma rajatiste ja seadmete turvamine ning sisekontrolli tegemine. VOLVO hindab huvide tasakaalustatust isikuandmete töötlemiseks iga juhtumi korral eraldi. Näiteks: VOLVO peab töötlema teatud isikuandmeid teie töölähetuste haldamiseks (VOLVO õigustatud huvi on hallata oma igapäevast tegevust) või VOLVO peab töötlema teatud isikuandmeid oma IT-seadmete seisukorrast ülevaate saamiseks (VOLVO õigustatud huvi on turvata oma seadmeid).

Erandjuhul ja ainult siis, kui ühtegi muud õiguslikku alust ei saa rakendada, võib VOLVO küsida teie nõusolekut teie isikuandmete töötlemiseks. Teil alati õigus oma nõusolek tagasi võtta. See ei mõjuta enne nõusoleku tagasivõtmist toimunud töötlemise seaduslikkust.

VOLVO töötleb teie isikuandmeid (nagu eespool esitatud näidetes) järgmistel eesmärkidel.

Haldamine (põhineb tavaliselt lepingulisel kohustusel ja/või huvide tasakaalustatusel)

 • Teie registreerimise võimaldamine VOLVO süsteemides ja teie ülesande üldine haldamine VOLVOS.
 • Litsentsi õige kasutamise võimaldamine.
 • Organisatsiooniskeemi ja konsultantide andmekirjete ajakohastamise võimaldamine, sh sisearuandluse ja statistika jaoks.
 • Projektide jälgimise võimaldamine.

Aruandlus (põhineb tavaliselt õiguslikul kohustusel ja/või huvide tasakaalustatusel)

 • Ametiasutuste jaoks seadusega nõutud aruannete koostamise võimaldamine.
 • Teie tööaja arvestuse võimaldamine arve esitamiseks teie tööandjale.

Töökeskkond ja tooteohutus (põhineb tavaliselt õiguslikul kohustusel ja/või huvide tasakaalustatusel)

 • VOLVO ohutu töökeskkonna tagamise kohustuste täitmise võimaldamine (sh VOLVO territooriumile või seadmetele ligipääsu kontrollimine ja volitamata ligipääsu vältimine) ja muude töökeskkonna- või tööõigusega kehtestatud töökeskkonnakohustuste täitmine.
 • VOLVO tooteohutuse ja kvaliteedi kohustuste täitmise võimaldamine.

Teie areng ja tegevused (põhineb tavaliselt õiguslikul ja/või lepingulisel kohustusel ja/või huvide tasakaalustatusel)

 • Oskuste arendamise võimaldamine.
 • Õppimise ja koolituste võimaldamine ning soovitamine.

Töötaja tööga seotud tegevused (põhineb tavaliselt õiguslikul ja/või lepingulisel kohustusel ja/või õigustatud huvil)

 • Teie tööülesannete täitmise võimaldamine (nt e-kirjade kirjutamine, dokumentide, aruannete, ettekannete, jooniste jne koostamine).
 • Töölähetuste võimaldamine.
 • Teie või teie VOLVO juhi või personaliosakonna küsimustele vastamise võimaldamine teie ülesannete või IT-seadmete või -teenuste või teile tööülesannete täitmiseks vajaliku toe pakkumise kohta.
 • VOLVO poliitikate jälgimise võimaldamine (sh Volvo kontserni kehtiv käitumisjuhend ja VOLVO IT-poliitika) nende järgimise ning võimalike keelatud tegevuste uurimise tagamiseks.

Uurimis- ja arendustegevus ning kvaliteedi parandamine (põhineb tavaliselt õigustatud huvil)

 • Volvo toodete (nt veokite) uurimis- ja arendustegevuse võimaldamine, sh nende sõiduki andmete kasutamine, mis genereeritakse, kui kasutate Volvo toodet (vt ülal).
 • Volvo toodete (nt veokite) kvaliteedi parandamise võimaldamine, sh nende sõiduki andmete kasutamine, mis genereeritakse, kui kasutate Volvo toodet (vt ülal).

 

VOLVO kogub teie isikuandmeid peamiselt teilt, teie VOLVO juhilt, teie tööandjalt või personaliosakonnalt või kolmandalt osapoolelt, kelle juurde olete meid juhatanud teie isikuandmete saamiseks. Mõned isikuandmed võidakse genereerida ka automaatselt VOLVO IT-süsteemis, näiteks kasutajanime loomisel.

Isikuandmete esitamine on nõue ja vajadus teie nõustamislepingu täitmiseks, mida ei saa sõlmida ilma nõutud isikuandmeteta.

VOLVO ei jaga tavaliselt teie isikuandmeid kellegagi väljaspool Volvo kontserni, kui seda ei nõua mõni seadus või eeskiri. Vajaduse korral võib VOLVO isikuandmete töötlemise eesmärgil jagada teie isikuandmeid muude Volvo kontserni ettevõtetega, sealhulgas ettevõtetega väljaspool Euroopa Liitu või Euroopa Majanduspiirkonda. Volvo võib vajaduse korral isikuandmete töötlemise eesmärgil jagada teie isikuandmeid kolmanda osapoole tarnijatega, sealhulgas tarnijatega väljaspool Euroopa Liitu või Euroopa Majanduspiirkonda.

VOLVO rakendab asjakohaseid turbemeetmeid, mis tagavad teie isikuandmete piisava kaitsetaseme kehtivate andmekaitseseaduste kohaselt. Näiteks võib see sisaldada ettevõttesiseseid või -väliseid andmetöötluslepinguid, mis põhinevad EL-i heakskiidetud standardsetel lepingusätetel või ELi-USA andmekaitseraamistikul Privacy Shield või muudel sellistel kehtivatel mehhanismidel, mille on tunnustanud või heakskiitnud pädevad asutused. Kui teil on edastamise kohta küsimusi, võtke palun ühendust VOLVO andmekaitseametnikuga.

VOLVO hoiab teie isikuandmed tavaliselt alles nõustamislepingu kehtivuse ajal. Pärast teie nõustamislepingu lõppemist säilitab VOLVO ainult neid isikuandmeid, mida peetakse vajalikuks selliste eesmärkide täitmiseks, milleks need koguti ja ainult seni, kuni see eesmärk on täidetud, või hiljem nii kaua, kui on vaja kohalike õiguslike kohustuste täitmiseks, või mistahes õigusliku nõude täitmiseks tegeliku, tõenäolise või eeldatava vaidluse või nõude korral.  

Teil on õigus nõuda VOLVOLT teavet VOLVO töödeldavate isikuandmete ja sellistele isikuandmetele ligipääsu kohta. Teil on ka õigus nõuda oma isikuandmete muutmist, kui need on valed, ja oma isikuandmete kustutamist. Peale selle on teil õigus nõuda oma isikuandmete töötlemise piirangut, mis tähendab, et nõuate VOLVOLT teatud tingimustel oma isikuandmete töötlemise piiramist. Samuti on teil õigus keelata oma andmete töötlemine õigusliku huvi alusel või otseturunduse eesmärgil. Teil on õigus ka andmete ülekantavusele (isikuandmete edastamine muule vastutavale töötlejale), kui VOLVO töötleb teie isikuandmeid nõusoleku või lepingulise kohustuse alusel ja see on automaatne.

Teil on ka õigus esitada järelevalveasutusele kaebusi teie isikuandmete töötlemise kohta VOLVOS. Täiendava info saamiseks nende õiguste ja õiguste rakendamise kohta, võtke palun ühendust VOLVO andmekaitseametnikuga. 

Täpsem info andmesubjekti õiguste kohta