PAZIŅOJUMS PAR PRIVĀTUMU DARBINIEKIEM

Paziņojums par personas datiem

Šis paziņojums sniedz informāciju par to, kā VOLVO apstrādā Jūsu personas datus.

Uzņēmums (VOLVO), kas ir Jūsu darba devējs, ir to personas datu pārzinis, kurus VOLVO iegūst no Jums un citiem tālāk aprakstītajiem avotiem. Pārzinis nozīmē, ka VOLVO izlemj par Jūsu personas datu apstrādes mērķi un veidiem. VOLVO ir atbildīgs par Jūsu personas datu apstrādi saskaņā ar piemērojamiem datu aizsardzības likumiem un noteikumiem. VOLVO Jūsu personas datu apstrāde ir nepieciešama, jo esat VOLVO darbinieks. Ja Jums ir jautājumi par savu personas datu apstrādi, sazinieties ar VOLVO datu aizsardzības speciālistu.

 

English-AngļuDutch-Nederlands ; French-Français ; German-Deutsche ; Polish-Polski ; Spanish-Español ; Swedish-Svenska ; Italian-Italiano ; Norwegian-Norsk ; Finnish-Suomalainen ; Danish-Dansk ;  Belarusian-беларускі ; Bosnian-Bosanski ; Bulgarian-български ; Croatian-Hrvatski ; Czech-Čeština ; Estonian-Eesti keel ; Greek-Ελληνικά ; Hungarian-Magyar ; Lithuanian-Lietuviškai ; Macedonian-Македонски ; Portuguese-Português ; Romanian-Română ; Russian-Pусский ; Serbian-Српски ; Slovak-Slovenský ; Slovenian-Slovenščina ; Ukrainian-Українська

VOLVO varētu apstrādāt tālāk norādītās personas datu kategorijas. Ievērojiet, ka VOLVO ne vienmēr apstrādās visus tālāk norādītos personas datus. Ievērojiet, ka norādītie piemēri katrā kategorijā nav visaptveroši.

Individuālie dati, piemēram, vārds, uzvārds, dzimšanas datums, sociālās apdrošināšanas numurs (vai ekvivalents), dzimums, nacionalitāte, izvēlētā valoda, ģimenes statuss, fotogrāfija

Organizatoriskie dati, piemēram, darbinieka numurs, darba apraksts, ieņemamais amats, darba vieta, uzņēmuma nodaļa, departaments, vadītājs, tiešie ziņojumi

Kontaktinformācija, piemēram, darba vietas adrese, mājas adrese, e-pasta adrese, tālruņa numurs

Informācija par kompensācijām un labumiem, piemēram, alga, algas pārskati, nodokļu samazinājumi, pensijas informācija, informācija par bankas kontu

Darba attiecību administrēšanas dati, piemēram, līgums par darba attiecībām un citi līgumi jūsu un VOLVO starpā, pieteikumi vai citas veidlapas, piemēram, par bērna kopšanas atvaļinājumu, informācija par darba attiecību uzsākšanas un beigu datumu

Laika dati, piemēram, darba stundas, nostrādātais laiks, atvaļinājums, darba pārtraukumi (bērnu kopšanas atvaļinājumi, slimības atvaļinājumi utt.)

Dati par dalību apvienībās, ja tas ir piemērojams un ir svarīgi

Drošības informācija, piemēram, piekļuves kartes, piekļuves tiesības, piekļuves karšu un piekļuves tiesību izmantošana

Informācija par veselību un drošību, piemēram, informācija par slimības atvaļinājumiem, rehabilitācijas plāniem, ar darbu saistītiem negadījumiem, veselības pārbaudēm

Ražošanas/remonta/servisa dati, piemēram, jūsu veikto aktivitāšu izsekošana un reģistrēšana, ja šīs darbības veiktas saistībā ar transportlīdzekļu ražošanu, uzturēšanu, remontu vai servisu

Informācija par sniegumu un izvērtēšanu, piemēram, izvērtēšana, vērtējumi un disciplinārie ieraksti, ja tādi ir

Informācija par kompetenci, piemēram, informācija par mācībām un apmācības aktivitātes

Ceļojumu administrēšanas dati, piemēram, informācija par komandējumiem, rezervācijām, pases numurs, uzņēmuma kredītkartes numurs, ceļojuma rēķini un komandējuma nauda

Palīdzības dienesta un atbalsta dati, piemēram, jautājumi no jums/jūsu vadītāja/personāla daļas saistībā ar jūsu darba attiecībām vai IT aprīkojumu vai ar atbalstu, ko esat par to saņēmis

Ar IT saistītie dati, piemēram, lietotāja ID, paroles, pieteikšanās informācija, kā arī informācija un reģistrētā informācija par to, kā jūs izmantojat VOLVO aprīkojumu, lietojumprogrammu vai pakalpojumus saskaņā ar VOLVO IT politiku, ciktāl tas ir attiecināms

Īpaši jānorāda, ka informācija par dalību apvienībās un atsevišķi aspekti saistībā ar informāciju par veselību un drošību tiek uzskatīti par sensitīviem datiem, uz kuriem ir attiecināmi piemērojamie datu aizsardzības likumi, un attiecībā uz tiem ir jāievēro īpaša piesardzība. Īpaši norādām, ka sensitīvos datus drīkst apstrādāt tikai juridiska pienākuma gadījumā, ja to atļauj kolektīvais koplīgums un/vai ir saņemta atsevišķa piekrišana.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka atsevišķi transportlīdzekļa dati (piemēram, transportlīdzekļa/šasijas numurs, signāli utt.) tiek veidoti automātiski, kad jūs izmantojat izstrādājumus, piemēram, kravas automašīnu, kas pieder Volvo. Tomēr VOLVO neizmanto šādus datus citiem mērķiem kā vien tad, ja lietojums ir saistīts ar pārbaudes darbībām, kvalitātes problēmu risināšanu vai produktu izstrādei. Ievērojiet, ka šī nodaļa neattiecas uz uzņēmuma automašīnām.

VOLVO arī varētu apstrādāt ierobežotu personas datu daudzumu (vārdu un kontaktinformāciju) par personām, kuras jūs esat norādījis VOLVO kā personas, ar kurām sazināties ārkārtas gadījumā. Atsevišķās valstīs drīkst apstrādāt arī tuvinieku datus, lai sasniegtu noteiktus mērķus saistībā ar kādiem ieguvumiem un/vai darba likumdošanas prasībām.

VOLVO apstrādās jūsu personas datus, balstoties uz kādu no tālāk norādītajiem juridiskajiem pamatojumiem; skatiet detalizētu informāciju tālāk.

Juridiskie pienākumi. Piemēram, saskaņā ar likumdošanu VOLVO var būt pienākums sniegt informāciju par jūsu ienākumiem nodokļu iestādēm.

Līgumsaistības. Piemēram, VOLVO ir jāapstrādā jūsu personas dati, lai varētu jums izmaksāt līgumā noteikto darba samaksu.

Likumīgas intereses. Parasti VOLVO likumīgās intereses attiecas uz ikdienas darbību pārvaldīšanu, savu ēku un aprīkojuma nodrošināšanu un iekšējās kontroles saglabāšanu. Lai VOLVO varētu veikt personas datu apstrādi atbilstoši likumīgajām interesēm, VOLVO izvērtē katru gadījumu atsevišķi. Piemēram, VOLVO ir jāapstrādā noteikta veida personas dati, lai varētu administrēt jūsu braucienus darba uzdevumu veikšanai, un VOLVO likumīgās intereses ir savu ikdienas darbību pārvaldīšana; vai arī VOLVO ir jāapstrādā noteikta veida personas dati, lai pārskatītu IT aprīkojuma statusu, un VOLVO likumīgās intereses ir nodrošināt savas ierīces.

Izņēmuma gadījumos un tikai tad, ja nav piemērojams nekāds cits juridisks pamatojums, VOLVO varētu lūgt jūsu īpašu atļauju personas datu apstrādei.

VOLVO apstrādās jūsu personas datus, kā tas norādīts piemēros iepriekš, vispārēju mērķu sasniegšanai, kas norādīti tālāk. Ievērojiet, ka norādītie piemēri katram mērķim nav visaptveroši.

Administrēšana (parasti pamatojoties uz līgumsaistībām un/vai likumīgām interesēm)

Tas ļauj jūs reģistrēt VOLVO sistēmās un veikt vispārēju jūsu darba attiecību administrēšanu uzņēmumā VOLVO

Ļauj pareizi izmantot licenci

Ļauj uzturēt aktuālu organizācijas struktūru un ierakstus par darbiniekiem, tostarp arī veidot iekšējās atskaites un statistikas datus

Tas ļauj jums izmaksāt darba algu, pensiju un citus labumus, kā arī sastādīt algas atskaites, tostarp arī iekšējas atskaites un statistikas datus

Ļauj izsekot projektu gaitai

Atskaišu veidošana (parasti pamatojoties uz juridiskām saistībām un/vai likumīgām interesēm)

Ļauj sastādīt atskaites dažādām atbildīgajām iestādēm atbilstoši likuma prasībām, piemēram, nodokļu pārvaldes iestādei

Ļauj izsekot jūsu darba laikam/prombūtnei no darba/atvaļinājumiem ar mērķi izmaksāt kompensācijas, kā arī sastādīt rēķinus

Darba likumdošanas prasības (parasti pamatojoties uz juridiskām saistībām)

Ļauj izpildīt VOLVO pienākumus saskaņā ar kolektīvajiem koplīgumiem ar savienībām vai darba likumdošanu

Darba vide un produktu drošība (parasti pamatojoties uz juridiskām saistībām un/vai likumīgām interesēm)

Ļauj izpildīt VOLVO pienākumus nodrošināt drošu darba vidi (ietverot kontroli un neļaujot nepilnvarotā veidā piekļūt VOLVO telpām vai aprīkojumam) un izpildīt citus pienākumus attiecībā uz darba vidi atbilstoši darba likumdošanas vai darba vides prasībām

Ļauj izpildīt VOLVO pienākumus attiecībā uz produkta drošību un kvalitāti

Darbinieku izaugsme (parasti pamatojoties uz juridiskām saistībām un/vai līgumsaistībām, un/vai likumīgām interesēm)

Ļauj veikt aktivitātes saistībā ar kompetenču pilnveidošanu/uzlabošanu, kā arī snieguma izvērtēšanu un vērtējumiem

Nodrošina un ierosina mācību un apmācības aktivitātes

Darbinieku aktivitātes saistībā ar darbu (parasti pamatojoties uz juridiskām saistībām un/vai līgumsaistībām, un/vai likumīgām interesēm)

Ļauj jums īstenot savus darba uzdevumus, piemēram, rakstīt e-pasta vēstules, sastādīt dokumentus, atskaites, prezentācijas, grafikus u. c.

Ļauj doties komandējumos

Ļauj sniegt atbildes uz jautājumiem no jums/jūsu vadītāja/personāla daļas saistībā ar jūsu nodarbinātību vai IT aprīkojumu/pakalpojumiem vai ar atbalstu, kas nepieciešams jūsu darba uzdevumu veikšanai

Ļauj pārliecināties par VOLVO politikas, tostarp Volvo Group Uzvedības kodeksa un VOLVO IT politikas, ievērošanu, tādā mērā, kā tas nepieciešams reizi pa reizei, lai nodrošinātu, ka šādas politikas tiek ievērotas, un lai izmeklētu iespējamās aizliegtās darbības

Izpēte un attīstība, kvalitātes problēmu risināšana (parasti pamatojoties uz likumīgām interesēm)

Ļauj veikt izpētes un izstrādes darbības saistībā ar Volvo produktiem (piem., kravas automašīnām), tostarp, izmantojot datus par transportlīdzekli, kas tiek izveidoti, kad jūs izmantojat Volvo produktu (skatiet iepriekš)

Ļauj risināt kvalitātes problēmas saistībā ar Volvo produktiem (piem., kravas automašīnām), tostarp, izmantojot datus par transportlīdzekli, kad esat izmantojis Volvo produktu (skatiet iepriekš)

VOLVO primāri iegūs jūsu personas datus no jums paša, jūsu vadītāja vai personāla daļas, vai citas trešās puses, kuru jūs esat mums norādījis savu personas datu iegūšanai. Iespējams, ka atsevišķi personas dati tiek automātiski izveidoti VOLVO IT sistēmā vai ekvivalentā veidā, piemēram, kad jūs izveidojat savu lietotāja identifikatoru piekļuvei VOLVO sistēmām.

VOLVO normālā situācijā nenodos jūsu personas datus nevienam ārpus Volvo Group, izņemot gadījumus, kad to pieprasa likums, noteikumi vai kolektīvais koplīgums. Tomēr VOLVO nepieciešamības gadījumā, lai īstenotu personas datu apstrādes mērķi, drīkst nodot jūsu personas datus citam Volvo Group uzņēmumam, tostarp uzņēmumam ārpus ES/EEZ. Volvo nepieciešamības gadījumā, lai īstenotu personas datu apstrādes mērķi, arī drīkst nodot jūsu personas datus trešo pušu piegādātājiem, tostarp piegādātājiem ārpus ES/EEZ. VOLVO visos gadījumos veiks visu iespējamo un nodrošinās nepieciešamo drošību, gādājot par atbilstošu jūsu personas datu aizsardzības līmeni, kā to nosaka piemērojamie datu aizsardzības likumi. Piemēram, šī mērķa īstenošanai varētu tikt izmantots starpniekuzņēmums vai var tikt noslēgti ārēji datu apstrādes līgumi, kuru pamatā ir ES apstiprinātas Standarta līguma klauzulas vai ES-ASV privātuma aizsargmehānisms, vai kādi citi mehānismi, kurus ik pēc laika apstiprina vai atzīst atbildīgās iestādes. Ja jums ir jautājumi par pārsūtīšanu, sazinieties ar VOLVO datu aizsardzības speciālistu.

VOLVO parasti glabā jūsu personas datus visu laiku, kamēr ir darba attiecības. Kad jūsu darba attiecības būs izbeigtas, VOLVO glabās tikai tos personas datus, kas ir nepieciešami to mērķu īstenošanai, kādiem tie tika ņemti, un tikai tik ilgi, līdz šie mērķi tiek sasniegti; ja dati tiek glabāti ilgāk, tad uz tādu laiku, kas varētu būt nepieciešams, lai nodrošinātu atbilstību vietējās likumdošanas, nodokļu vai labumu likumdošanas prasībām un saistībām vai atbilstību jebkurām juridiskajām prasībām faktiskas, draudošas vai paredzamas pretenzijas vai strīdu gadījumā.

Jums ir tiesības pieprasīt pieeju saviem personas datiem. Jums ir arī tiesības VOLVO pieprasīt labot vai dzēst Jūsu personas datus vai ierobežot to apstrādi. Kā arī varat iebilst VOLVO pret savu personas datu apstrādi un varat pieprasīt datu pārnesamību. Taču ņemiet vērā, ka VOLVO ne vienmēr ir jāievēro Jūsu prasības par dzēšanu, ierobežojumiem, iebildumiem vai datu pārnesamību. VOLVO juridiskie pienākumi un tiesību izņēmumi katrā gadījumā tiks vērtēti atsevišķi.

Plašāka informācija par datu subjekta tiesībām