PRIVATUMO PRANEŠIMAS DARBUOTOJAMS

Pranešimas dėl asmens duomenų

Šiame pranešime pateikiama informacija apie tai, kaip VOLVO apdoroja Jūsų asmens duomenis.

Jus įdarbinanti VOLVO bendrovė yra Jūsų asmens duomenų, kuriuos VOLVO gauna iš Jūsų ir kitų toliau nurodytų šaltinių, valdytojas. Valdytojas reiškia, kad VOLVO sprendžia dėl Jūsų asmens duomenų apdorojimo tikslo ir priemonių. VOLVO yra atsakinga už Jūsų asmens duomenų apdorojimą pagal galiojančius duomenų apsaugos įstatymus ir teisės aktus. VOLVO turi apdoroti Jūsų asmens duomenis dėl Jūsų darbo santykių VOLVO. Jei turite klausimų dėl Jūsų asmens duomenų apdorojimo, kreipkitės į VOLVO duomenų apsaugos pareigūną.

 

English-AnglųDutch-Nederlands ; French-Français ; German-Deutsche ; Polish-Polski ; Spanish-Español ; Swedish-Svenska ; Italian-Italiano ; Norwegian-Norsk ; Finnish-Suomalainen ; Danish-Dansk ;  Belarusian-беларускі ; Bosnian-Bosanski ; Bulgarian-български ; Croatian-Hrvatski ; Czech-Čeština ; Estonian-Eesti keel ; Greek-Ελληνικά ; Hungarian-Magyar ; Latvian-Latviešu ;  Macedonian-Македонски ; Portuguese-Português ; Romanian-Română ; Russian-Pусский ; Serbian-Српски ; Slovak-Slovenský ; Slovenian-Slovenščina ; Ukrainian-Українська

VOLVO gali tvarkyti visus ar dalį šių kategorijų asmens duomenų. Atkreipkite dėmesį, kad VOLVO nebūtinai tvarkys visus toliau išvardytus asmens duomenis. Atkreipkite dėmesį, kad kiekvienai kategorijai priskirtų pavyzdžių sąrašas nėra galutinis.

Individualūs duomenys: vardas, pavardė, gimimo data, socialinio draudimo numeris (ar jo atitikmuo), lytis, tautybė, pageidaujama kalba, šeiminis statusas, nuotrauka

Organizacijos duomenys: darbuotojo numeris, darbo aprašymas, pareigos, darbo vieta, verslo padalinys, skyrius, vadovas, tiesioginiai pavaldiniai

Kontaktiniai duomenys: darbo adresas, namų adresas, el. paštas, telefono numeris

Atlyginimo ir išmokų duomenys: darbo užmokestis, darbo užmokesčio peržiūros, mokesčių išskaitymai, informacija apie pensiją, banko sąskaitos duomenys

Užimtumo administravimo duomenys: darbo sutartis ir kitos sutartys tarp Jūsų ir VOLVO, prašymai ar kitos formos, pvz., dėl vaiko priežiūros atostogų, informacija apie įdarbinimo datą ir sutarties nutraukimo datą

Laiko duomenys: darbo valandos, išdirbtas laikas, atostogos, laisvadieniai (vaiko priežiūros atostogos, laikinasis nedarbingumas ir pan.)

Narystės profesinėje sąjungoje duomenys, jei taikoma ir aktualu

Saugos duomenys: prieigos kortelės, prieigos teisės, prieigos kortelių ir teisių naudojimas

Sveikatos ir saugos duomenys: informacija apie laikinąjį nedarbingumą, reabilitacijos planus, darbo incidentus, sveikatos patikras

Gamybos / remonto / techninės priežiūros duomenys: Jūsų vykdyta stebėjimo ir registravimo veikla, susijusi su transporto priemonių gamyba, priežiūra, remontu ar technine priežiūra

Našumo ir vertinimo duomenys: vertinimai, įvertinimai ir drausminiai įrašai, jei tokių yra

kompetencijos duomenis: mokymosi įrašai ir mokymų veikla;

Kelionių administravimo duomenys: informacija apie verslo keliones, užsakymų informacija, paso numeris, bendrovės kredito kortelės numeris, kelionės sąskaitos faktūros ir išmokos

Pagalbos tarnybos ir palaikymo duomenys: Jūsų / Jūsų vadovo / ŽI klausimai dėl Jūsų darbo ar IT įrangos arba pagalbos, kuri Jums buvo suteikta dėl minėtų klausimų

Su IT susiję duomenys: vartotojo ID, slaptažodžiai, prisijungimo informacija, taip pat VOLVO IT įrangos, programų ar paslaugų naudojimo duomenys ir žurnalai, kaip numatyta kartais taikomose VOLVO IT strategijose

Konkrečiai pažymima, kad narystės profesinėje sąjungoje ir tam tikri sveikatos bei saugos duomenų aspektai pagal taikomus duomenų apsaugos įstatymus laikomi neatskleistinais duomenimis, todėl šiuos duomenis būtina tvarkyti itin atsargiai. Be to, pažymima, kad neatskleistini duomenys turi būti tvarkomi tik esant teisiniam įsipareigojimui, kai tai leidžia kolektyvinių derybų sutartis ir (arba) turint aiškų sutikimą.

Atkreipkite dėmesį, kad tam tikri transporto priemonės sugeneruoti duomenys (pvz., transporto priemonės / važiuoklės numeris, signalai ir pan.) yra generuojami automatiškai, naudojantis „Volvo“ priklausančiu gaminiu, pavyzdžiui, sunkvežimiu. Tačiau VOLVO nenaudoja tokių duomenų, jei tai nėra susiję su bandymo veikla, kokybės problemų sprendimu ar gaminių plėtotės tikslais. Atkreipkite dėmesį, kad šiame skyriuje nėra nuorodos į bendrovės automobilius.

VOLVO taip pat gali tvarkyti asmenų, kuriuos jai nurodėte kaip kontaktinius asmenis nenumatytu atveju, ribotą kiekį asmens duomenų (vardą, pavardę ir kontaktinius duomenis). Kai kuriose šalyse tam tikrais su išmokomis ir (arba) darbo teisės reikalavimais susijusiais tikslais taip pat gali būti tvarkomi artimųjų duomenys.

VOLVO tvarkys asmens duomenis šiais teisiniais pagrindais – daugiau informacijos pateikiama toliau.

Teisinis įsipareigojimas. Pavyzdžiui, pagal įstatymą VOLVO gali būti įsipareigojusi pranešti apie Jūsų pajamas mokesčių inspekcijai.

Sutartinis įsipareigojimas. Pavyzdžiui, VOLVO turi tvarkyti Jūsų asmens duomenis, kad galėtų sumokėti sutartyje numatytą darbo užmokestį.

Teisėtas interesas. Paprastai VOLVO teisėtas interesas yra vykdyti kasdienę veiklą, apsaugoti infrastruktūrą ir įrangą bei vykdyti vidinę kontrolę. Norėdama pagrįsti asmens duomenų tvarkymą teisėtų interesų pagrindu, kiekvienu konkrečiu atveju VOLVO atlieka vertinimą. Pavyzdžiui, VOLVO reikia tvarkyti asmens duomenis, kad galėtų administruoti verslo keliones, kai VOLVO teisėtas interesas yra tvarkyti kasdienę veiklą; arba VOLVO reikia tvarkyti tam tikrus asmens duomenis, kad galėtų peržiūrėti IT įrangos būseną, kai VOLVO teisėtas interesas yra apsaugoti savo įrangą.

Išskirtiniais atvejais ir tik kai negalima pritaikyti jokio kito teisinio pagrindo, VOLVO gali prašyti Jūsų aiškaus sutikimo tvarkyti asmens duomenis.

VOLVO tvarkys Jūsų asmens duomenis, kaip nurodyta ankstesniuose pavyzdžiuose, bendraisiais toliau pateiktais tikslais. Atkreipkite dėmesį, kad kiekvienam tikslui priskirtų pavyzdžių sąrašas nėra galutinis.

Administravimas (paprastai pagrįstas sutartiniu įsipareigojimu ir (arba) teisėtu interesu)

Kad būtų galima užsiregistruoti VOLVO sistemose ir siekiant vykdyti bendrąjį darbo santykių bendrovėje VOLVO administravimą

Kad būtų galima tinkamai naudoti licenciją

Kad būtų galima turėti atnaujintą organizacijos schemą ir darbuotojų įrašus, įskaitant vidinių ataskaitų ir statistikos parengimą

Kad būtų galima Jums mokėti darbo užmokestį, pensiją ir kitas išmokas, taip pat vykdyti darbo užmokesčio peržvalgas, įskaitant vidinių ataskaitų ir statistikos parengimą

Kad būtų galima stebėti projektus

Ataskaitų teikimas (paprastai pagrįstas teisiniu įsipareigojimu ir (arba) teisėtu interesu)

Kad būtų galima pateikti ataskaitas institucijoms, kaip to reikalaujama pagal įstatymą, pavyzdžiui, mokesčių inspekcijai

Kad būtų galima stebėti darbo laiką / laisvadienius / atostogas, atlyginimo ir sąskaitų faktūrų rengimo tikslais

Darbo įstatymo reikalavimas (paprastai pagrįstas teisiniu įsipareigojimu)

Kad būtų galima vykdyti VOLVO įsipareigojimus, įtvirtintus kolektyvinių derybų sutartyse su profesinėmis sąjungomis arba pagal darbo įstatymą

Darbo aplinka ir gaminių sauga (paprastai pagrįsta teisiniu įsipareigojimu ir (arba) teisėtu interesu)

Kad būtų galima vykdyti VOLVO įsipareigojimus suteikti saugią darbo aplinką (įskaitant kontrolę ir apsaugą nuo neleistino patekimo į VOLVO patalpas ar prie įrangos) ir kitus darbo įsipareigojimus, išdėstytus darbo aplinkos ar darbo įstatymuose

Kad būtų galima vykdyti VOLVO įsipareigojimus, susijusius su gaminių sauga ir kokybe

Darbuotojų tobulinimas (paprastai pagrįstas teisiniu ir (arba) sutartiniu įsipareigojimu, ir (arba) teisėtu interesu)

Kad būtų galima vykdyti veiklą dėl kompetencijos kėlimo / gerinimo, taip pat našumo vertinimus ir įvertinimus

Kad būtų galima vykdyti ir pasiūlyti mokymosi ir mokymų veiklą

Darbuotojų su darbu susijusi veikla (paprastai pagrįsta teisiniu ir (arba) sutartiniu įsipareigojimu, ir (arba) teisėtu interesu)

Kad būtų galima vykdyti darbo užduotis: el. laiškų rašymas, dokumentų, ataskaitų, pristatymų, brėžinių ir pan. rengimas

Kad būtų galima vykti verslo kelionių

Kad būtų galima atsakyti į Jūsų / Jūsų vadovo / ŽI klausimus dėl Jūsų darbo ar IT įrangos / paslaugų arba pagalbos, kuri reikalinga vykdant Jūsų darbo užduotis, suteikimo

Kad būtų galima stebėti VOLVO strategijas, įskaitant „Volvo Group“ elgesio kodeksą ir VOLVO IT strategijas, kurios turėtų būti taikomos, norint užtikrinti, kad tokių strategijų laikomasi, ir ištirti tariamą draudžiamą veiklą

Moksliniai tyrimai ir plėtra, kokybės problemų sprendimas (paprastai pagrįstas teisėtu interesu)

Kad būtų galima vykdyti mokslinių tyrimų ir plėtros veiklą, susijusią su „Volvo“ gaminiais (pvz., sunkvežimiais), kuri apima transporto priemonės duomenų, sugeneruotų naudojantis „Volvo“ priklausančiu gaminiu (žr. pirmiau), naudojimą

Kad būtų galima spręsti kokybės problemas, susijusias su „Volvo“ gaminiais (pvz., sunkvežimiais), kuri apima transporto priemonės duomenų, gautų naudojantis „Volvo“ priklausančiu gaminiu (žr. pirmiau), naudojimą

Daugiausia VOLVO gaus asmens duomenis iš Jūsų, Jūsų vadovo, ŽI ar kitos trečiosios šalies, kurią mums nurodėte asmens duomenims gauti. Be to, kai kuriuos asmens duomenis automatiškai sugeneruos VOLVO IT ar tapati sistema, pavyzdžiui, kurdama VOLVO sistemų vartotojo ID.

Paprastai VOLVO nesidalys Jūsų asmens duomenimis ne „Volvo Group“ viduje, išskyrus, kai to reikalauja įstatymas, reglamentas ar kolektyvinių derybų sutartis. Tačiau, jei reikia vykdyti asmens duomenų tvarkymo tikslą, VOLVO gali dalytis asmens duomenimis su kita „Volvo Group“ bendrove, įskaitant tą, kuri veiklą vykdo ne ES / EEE. Be to, jei reikia vykdyti asmens duomenų tvarkymo tikslą, „Volvo“ gali dalytis asmens duomenimis su trečiosios šalies paslaugų teikėjais, įskaitant teikėjus, veiklą vykdančius ne ES / EEE. Visais atvejais VOLVO dės visas pagrįstas pastangas, kad užtikrintų, jog imtasi tinkamų apsaugos priemonių, užtikrinančių pakankamą asmens duomenų apsaugos lygį, kurio reikalaujama pagal galiojančius duomenų apsaugos įstatymus. Pavyzdžiui, tai gali būti tarp bendrovių sudarytos ar išorinio duomenų tvarkymo sutartys, parengtos laikantis ES patvirtintų standartinių sutarčių nuostatų ar ES-JAV privatumo skydo arba kitų panašių mechanizmų, kuriuos kartais pripažino ar patvirtino tiesiogiai susijusios institucijos. Jei turite klausimų dėl perdavimo, kreipkitės į VOLVO duomenų apsaugos pareigūną.

Paprastai VOLVO saugos asmens duomenis darbo santykių laikotarpiu. Nutraukus darbo santykius, VOLVO saugos tik tuos asmens duomenis, kuriuos laiko reikalingus vykdant tikslus, kuriais jie buvo surinkti, tačiau tik tol, kol toks tikslas bus pasiektas, arba pastaruoju atveju – tokį laikotarpį, kurio reikia norint įvykdyti vietinius teisinius, mokestinius ar išmokų įsipareigojimus arba bet kokius teisinius reikalavimus, esant faktiniam, galimam ar numatomam ginčui ar reikalavimui.

Jūs turite teisę prašyti prieigos prie savo asmens duomenų. Jūs taip pat turite teisę prašyti, kad VOLVO pataisytų arba ištrintų Jūsų asmens duomenis arba apribotų jų apdorojimą. Jūs galite prieštarauti, kad VOLVO apdorotų Jūsų asmens duomenis arba reikalauti duomenų perkeliamumo. Tačiau įsidėmėkite, kad VOLVO ne visada privalo išpildyti prašymą dėl šalinimo, apribojimo, prieštaravimo ar duomenų perkeliamumo. Kiekvienu atveju VOLVO teisiniai įsipareigojimai ir šių teisių išimtys bus vertinami atskirai.

Daugiau informacijos apie duomenų subjekto teises