OBAVJEŠTENJE O PRIVATNOSTI ZA ZAPOSLENE

Obavijest o ličnim podacima

Ova obavijest pruža informacije o tome kako VOLVO obrađuje vaše lične podatke.

Kompanija u kojoj ste zaposleni ("VOLVO") jest kontrolor ličnih podataka koje VOLVO dobiva od vas i iz drugih izvora opisanih u nastavku. Kontrolor znači da VOLVO odlučuje o svrsi i sredstvima obrade vaših ličnih podataka. VOLVO je odgovoran za obradu vaših ličnih podataka u skladu sa važećim zakonima i propisima o zaštiti podataka. VOLVO ima obavezu obrađivanja vaših ličnih podataka zbog vašeg zaposlenja u kompaniji VOLVO. Ako imate pitanja u vezi s obradom svojih ličnih podataka, obratite se službeniku za zaštitu podataka kompanije VOLVO.

English-EngleskiDutch-Nederlands ; French-Français ; German-Deutsche ; Polish-Polski ; Spanish-Español ; Swedish-Svenska ; Italian-Italiano ; Norwegian-Norsk ; Finnish-Suomalainen ; Danish-Dansk ;  Belarusian-беларускі ;  Bulgarian-български ; Croatian-Hrvatski ; Czech-Čeština ; Estonian-Eesti keel ; Greek-Ελληνικά ; Hungarian-Magyar ; Latvian-Latviešu ; Lithuanian-Lietuviškai ; Macedonian-Македонски ; Portuguese-Português ; Romanian-Română ; Russian-Pусский ; Serbian-Српски ; Slovak-Slovenský ; Slovenian-Slovenščina ; Ukrainian-Українська

VOLVO može obrađivati sljedeće kategorije ličnih podataka. Ne zaboravite da VOLVO neće nužno obrađivati sve dolje navedene lične podatke. Napominjemo da primjeri navedeni u svakoj kategoriji nisu sveobuhvatni.

Podaci o osobi, kao što su ime, datum rođenja, broj socijalnog osiguranja (ili ekvivalentno), pol, državljanstvo, željeni jezik, bračno stanje, fotografija

Organizacioni podaci, kao što su broj zaposlenog, opis radnog mjesta, položaj, mjesto rada, poslovna jedinica, odjeljenje, rukovodilac, direktno podređene osobe

Podaci za kontakt, kao što su adresa rada, kućna adresa, e-pošta, broj telefona

Podaci o naknadama i pogodnostima, kao što su plaća, revizije plaća, poreske obustave, podaci o penziji, podaci o bankovnom računu

Administrativni podaci u vezi sa zaposlenjem, kao što su ugovor o zaposlenju i drugi ugovori između vas i kompanije VOLVO, prijave i drugi obrasci u vezi sa npr. roditeljskim odsustvom, informacije o datumu zapošljavanja i datumu raskida radnog odnosa

Podaci o vremenu, kao što su sati rada, odrađeno vrijeme, odmor, različite vrste odsustva(porođajno odsustvo, bolovanje itd.)

Podaci o članstvu u sindikatima, ako je primjenjivo i relevantno

Podaci o bezbjednosti, kao što su pristupne kartice, prava pristupa i upotreba pristupnih kartica i prava pristupa

Podaci o zdravlju i zaštiti, kao što su informacije o bolovanjima, rehabilitacionim programima, incidentima na radnom mjestu, zdravstvenim pregledima

Podaci o proizvodnji/popravcima/servisiranju, kao što su praćenje i bilježenje aktivnosti koje ste preduzeli u vezi sa proizvodnjom, održavanjem, popravcima ili servisiranjem vozila

Podaci o rezultatima i procjenama, kao što su evaluacije, procjene i disciplinska evidencija, ako postoji

Podaci o kompetencijama, kao što su bilješke o učenjima i osposobljavanjima

Administrativni podaci o putovanjima, kao što su informacije o poslovnim putovanjima, detalji rezervacija, broj pasoša, broj korporativne kreditne kartice, putni računi i putni troškovi

Podaci iz službe za pomoć i podršku, kao što su vaša pitanja / pitanja vašeg voditelja za VOLVO / službe za ljudske resurse u vezi sa vašim zaposlenjem ili IT opremom ili podrškom koja vam je pružena u vezi sa tim

IT podaci, kao što su korisnički ID-ovi, lozinke, detalji o prijavama, kao i podaci i zapisnici o vašoj upotrebi IT opreme VOLVO, aplikacija ili usluga prema IT pravilima kompanije VOLVO, zavisno od primjenjivosti u određeno vrijeme

Posebno se napominje da se članstvo u sindikatima i neki aspekti podataka o zdravlju i zaštiti smatraju osjetljivim podacima prema važećim zakonima o zaštiti podataka i sa njima se mora postupati posebno pažljivo. Posebno se napominje da se osjetljivi podaci smiju obrađivati samo u slučaju zakonske obaveze, na osnovi odobrenja u kolektivnom ugovoru i/ili izričite saglasnosti.

Ne zaboravite ni da se određeni podaci koji se generišu u vozilu (naprimjer broj vozila/šasije, signali itd.) automatski generišu kada posjedujete proizvod u vlasništvu kompanije Volvo, naprimjer kamion. Međutim, kompanija VOLVO ne upotrebljava takve podatke ako upotreba nije povezana sa aktivnostima ispitivanja, rješavanjem pitanja kvaliteta ili radi razvoja proizvoda. Napominjemo da se ovaj odjeljak ne odnosi na korporativne automobile.

Kompanija VOLVO također može obraditi ograničenu količinu ličnih podataka (ime i podatke za kontakt) osoba koje ste vi naveli kao osobe kojima se kompanija VOLVO treba obratiti u hitnom slučaju. U nekim državama podaci o rođacima također se mogu obrađivati u određene svrhe u vezi sa pogodnostima i/ili zahtjevima zakona o radu.

VOLVO će obrađivati vaše lične podatke na osnovi neke od sljedećih zakonskih osnova, pogledajte također dodatne detalje u nastavku.

Zakonska obaveza. VOLVO, naprimjer može biti zakonski obavezan obavijestiti poreske službe o vašim prihodima.

Ugovorna obaveza. VOLVO, na primjer, mora obraditi vaše lične podatke kako bi vam mogao isplatiti plaTu navedenu u ugovoru.

Legitimni interes. Legitimni interes kompanije VOLVO je normalno upravljanje svakodnevnim operacijama, zaštita objekata i opreme i vođenje interne kontrole. Da bi se obrada ličnih podataka zasnivala na legitimnom interesu, VOLVO provodi procjene od slučaja do slučaja. Kompanija VOLVO, naprimjer, treba obraditi određene lične podatke da bi se omogućila administracija vaših poslovnih putovanja, gdje je legitimni interes kompanije VOLVO upravljanje svojim svakodnevnim operacijama; ili kompanija VOLVO mora obraditi određene lične podatke radi pregleda statusa IT opreme, gdje je legitimni interes kompanije VOLVO zaštititi svoju opremu.

U izuzetnim slučajevima i samo kada ne postoji zakonska osnova koja bi se mogla primijeniti, VOLVO može posebno tražiti vaš izričit pristanak za obradu vaših ličnih podataka.

Kompanija VOLVO obrađivaće vaše lične podatke, prema gore navedenim primjerima, u opće svrhe navedene u nastavku. Napominjemo da primjeri navedeni u svakoj svrsi nisu sveobuhvatni.

Administracija (obično na osnovi ugovorne obaveze i/ili legitimnog interesa)

Omogućavanje vaše registracije u sistemima kompanije VOLVO i opća administracija vašeg zaposlenja u kompaniji VOLVO

Omogućavanje upotrebe odgovarajuće licence

Omogućavanje vođenja ažurnog organizacionog grafikona i evidencije zaposlenih, uključujući izradu internih izvještaja i statistike

Omogućavanje isplate plaće, penzije i drugih pogodnosti, kao i revizije plaće, uključujući izradu internih izvještaja i statistike

Omogućavanje kontrole projekata

Izvještavanje (obično na osnovi zakonske obaveze i/ili legitimnog interesa)

Omogućavanje obavještavanja nadležnih tijela u skladu sa zakonom, naprimjer poreske uprave

Omogućavanje evidencije vašeg radnog vremena / odsutnosti / odsustva u svrhu isplate naknada, kao i ispostavljanja računa

Zahtjevi zakona o radu (obično na osnovi zakonske obaveze)

Omogućavanje ispunjenja obaveza kompanije VOLVO prema kolektivnim ugovorima sa sindikatima ili zakonu o radu

Radno okruženje i bezbjednost proizvoda (obično na osnovi zakonske obaveze i/ili legitimnog interesa)

Omogućavanje ispunjenja obaveza kompanije VOLVO da bi se pružilo bezbjedno radno okruženje (uključujući kontrolu i sprječavanje neovlaštenog pristupa objektima i opremi kompanije VOLVO) i drugih obaveza u pogledu radnog okruženja uređenih zakonima o zaštiti okoliša ili zakonima o radu

Omogućavanje ispunjenja obaveza kompanije VOLVO u vezi sa bezbjednošću i kvalitetom proizvoda

Aktivnosti u vezi sa razvojem zaposlenih (obično na osnovi zakonske obaveze i/ili ugovorne obaveze i/ili legitimnog interesa)

Omogućavanje aktivnosti u vezi sa razvojem kompetencija / poboljšanjima, kao i obavljanjem evaluacija rezultata i procjena

Omogućavanje i predlaganje obrazovnih aktivnosti i osposobljavanja

Aktivnosti u vezi sa radom zaposlenika (obično na osnovi zakonske obaveze i/ili ugovorne obaveze i/ili legitimnog interesa)

Omogućavanje izvođenja radnih zadataka kao što su pisanje e-pošte, sastavljanja dokumenata, izvještaja, prezentacija, nacrta itd.

Omogućavanje poslovnih putovanja

Omogućavanje odgovaranja na pitanja vas / vašeg voditelja za kompaniju VOLVO / službe za ljudske resurse u vezi sa vašim zaposlenjem ili IT opremom/uslugama ili pružanje podrške potrebne za izvršavanje radnih zadataka

Omogućavanje praćenja pravila kompanije VOLVO, uključujući Kodeks ponašanja grupe Volvo i IT pravila kompanije VOLVO, zavisno od primjenjivosti, sa vremena na vrijeme, da bi se obezbijedilo poštovanje takvih pravila i istraživanje sumnjivih zabranjenih aktivnosti

Istraživanje i razvoj, kao i rješavanje problema sa kvalitetom (obično na osnovi legitimnog interesa)

Omogućavanje aktivnosti istraživanja i razvoja u vezi sa proizvodima kompanije Volvo (npr. kamiona), uključujući upotrebu podataka o vozilu koji se generišu prilikom upotrebe proizvoda u vlasništvu kompanije Volvo (vidi gore)

Omogućavanje rješavanja problema sa kvalitetom u vezi sa proizvodima kompanije Volvo (npr. kamiona), uključujući upotrebu podataka o vozilu koji se generišu prilikom upotrebe proizvoda u vlasništvu kompanije Volvo (vidi gore)

VOLVO će primarno prikupiti vaše lične podatke od vas, vašeg voditelja ili službe za ljudske resurse ili neke druge treće osobe koju ste uputili da nam dostavi vaše lične podatke. Neki lični podaci mogu se automatski generisati iz IT sistema kompanije VOLVO ili, jednako, prilikom izrade korisničkog ID-a u sistemima VOLVO.

Kompanija VOLVO normalno neće dijeliti vaše podatke sa bilo kime izvan grupe Volvo, ako to nije potrebno u skladu sa zakonom, propisom ili kolektivnim ugovorom. Međutim, VOLVO može, ako je to potrebno za ispunjenje svrhe obrade ličnih podataka, podijeliti vaše lične podatke sa drugom kompanijom u grupi Volvo, što obuhvaća i kompanije izvan EU-a/EEP-a. Volvo također može, ako je to potrebno za ispunjenje svrhe obrade ličnih podataka, podijeliti vaše lične podatke sa kompanijama trećim osobama i dobavljačima, što obuhvaća i one izvan EU/EEP-a. VOLVO će u svim slučajevima uložiti sve napore da obezbijedi primjenu odgovarajućih zaštita koje pružaju adekvatne nivoe zaštite vaših ličnih podataka koje zahtijevaju važeći zakoni o zaštiti podataka. Naprimjer, to može uključivati upotrebu internih ili vanjskih ugovora o obradi podataka na osnovi standardnih ugovornih klauzula koje je odobrila EU ili evropsko-američkog sistema zaštite privatnosti ili sličnih drugih mehanizama koje po potrebi priznaju ili odobre odgovarajuća tijela. Ako imate pitanja u vezi sa prenosom, obratite se službeniku za zaštitu podataka kompanije VOLVO.

VOLVO će normalno čuvati vaše lične podatke tokom vašeg radnog odnosa. Nakon završetka vašeg radnog odnosa VOLVO će čuvati samo lične podatke koji se smatraju potrebnima za ispunjenje svrhe za koju su prikupljeni i samo dok ta svrha ne bude ispunjena ili, ako to bude kasnije, onoliko vremena koliko bude potrebno za postupanje u skladu sa lokalnim zakonskim, poreskim obavezama u vezi sa pogodnostima ili radi ispunjenja bilo kojih zakonskih zahtjeva u slučaju stvarnog, suspektnog ili predviđenog spora ili potraživanja.

Imate pravo zatražiti pristup svojim ličnim podacima. Osim toga, imate pravo zatražiti od kompanije VOLVO da ispravi ili obriše vaše lične podatke te ograničiti njihovu obradu. Nadalje, možete izraziti prigovor na obradu vaših ličnih podataka od strane kompanije VOLVO ili zahtijevati prenosivost podataka. Imajte na umu da VOLVO nije u svakom slučaju obavezan udovoljiti zahtjevu za brisanje, ograničenje, prigovor ili prenosivost podataka. Procjena će se obaviti na osnovi pojedinačnog slučaja zakonskih obaveza kompanije VOLVO i izuzetka od takvih prava.

Više informacija o pravima osoba na koje se odnose lični podaci