TÖÖTAJA PRIVAATSUSTEATIS

Teatis isikuandmete töötlemise kohta

Selles teatises esitatakse teave teie isikuandmete töötlemise kohta VOLVO kontsernis.

Ettevõte, kus te töötate (VOLVO), on nende isikuandmete vastutav töötleja, mida VOLVO saab teilt või muudest allpool kirjeldatud allikatest. Vastutava töötleja mõiste tähendab seda, et VOLVO otsustab teie isikuandmete töötlemise eesmärgi ja vahendite üle. VOLVO on teie isikuandmete vastutav töötleja kohalduvate andmekaitseseaduste ja normdokumentide kohaselt. VOLVO töötleb teie isikuandmeid seoses teie töösuhte reguleerimisega VOLVO-s. Kui teil on küsimusi isikuandmete töötlemise kohta, võtke ühendust VOLVO andmekaitseametnikuga.

 

English-IngliseDutch-Nederlands ; French-Français ; German-Deutsche ; Polish-Polski ; Spanish-Español ; Swedish-Svenska ; Italian-Italiano ; Norwegian-Norsk ; Finnish-Suomalainen ; Danish-Dansk ; Belarusian-беларускі ; Bosnian-Bosanski ; Bulgarian-български ; Croatian-Hrvatski ; Czech-Čeština ; Greek-Ελληνικά ; Hungarian-Magyar ; Latvian-Latviešu ; Lithuanian-Lietuviškai ; Macedonian-Македонски ; Portuguese-Português ; Romanian-Română ; Russian-Pусский ; Serbian-Српски ; Slovak-Slovenský ; Slovenian-Slovenščina ; Ukrainian-Українська

VOLVO võib töödelda järgmisi isikuandmete kategooriaid: Juhime tähelepanu sellele, et VOLVO ei pruugi tingimata töödelda kõiki allpool loetletud isikuandmeid. Juhime tähelepanu sellele, et kategooriate juures esitatud näidete loend ei ole ammendav.

Personaalsed andmed: nimi, sünnikuupäev, isikukood (või selle ekvivalent), sugu, rahvus, eelistatud keel, perekonnaseis, foto.

Organisatsioonilised andmed: töötaja number, ametikirjeldus, positsioon, töökoht, äriüksus, osakond, juht, otsene ülemus.

Kontaktandmed: töökoha aadress, kodune aadress, e-post, telefoninumber.

Tasude ja hüvitiste andmed: palk, palga korrigeerimised, maksuvähendid, pensioniandmed, pangakonto üksikasjad.

Töösuhte haldusandmed: tööleping ning muud teie ja VOLVO kokkulepped, rakendused või muud vormid nt lapsehoolduspuhkuse, töölepingu alguse ja lõpu kuupäeva kohta.

Ajaandmed: töötunnid, töötatud aeg, puhkus, puudumised (lapsehoolduspuhkus, haigusleht jne).

Ametiühinguliikmelisuse andmed: kui on kohaldatavad ja asjakohased.

Turvaandmed: pääsuload, pääsuõigused ning pääsulubade ja pääsuõiguste kasutamine.

Töötervishoiu ja tööohutuse andmed: haiguslehed, taastusravi plaanid, tööõnnetused, tervisekontrollid.

Tootmise/remondi/hoolduse andmed: nende tegevuste seire ja logimine, mida olete teinud oma sõidukite tootmiseks, korrashoiuks, remondiks või hoolduseks.

Tööviljakuse ja hindamise andmed: hindamised, hinnangud ja distsiplinaarkanded, kui on.

Kompetentsiandmed: õppimise salvestused ja koolitused.

Töölähetuste haldusandmed: töölähetused, broneerimise üksikasjad, passi number, ettevõtte krediitkaardi number, lähetuse kuluarved ja sõidurahad.

Tehnilise toe ja tugiteenuse andmed: teie või teie juhi või personaliosakonna küsimused teie töösuhte või IT-seadmete või teile osutatud tugiteenuse kohta.

IT-andmed: kasutajanimi, salasõnad, sisselogimise üksikasjad ning teie VOLVO IT-rakenduste või teenuste kasutamise andmed ja logid VOLVO kehtiva IT-poliitika kohaselt.

Eraldi on rõhutatud, et ametiühinguliikmelisust ning teatud tervise ja turvalisuse andmeid peetakse kohaldatava andmekaitseseaduse kohaselt delikaatseteks andmeteks ja nende käitlemisel tuleb rakendada erilist hoolikust. Eraldi on rõhutatud, et delikaatseid andmeid tohib töödelda ainult õigusliku kohustuse korral, kollektiivlepingus lubatud juhul ja/või sõnaselge nõusoleku korral.

Juhime tähelepanu sellele, et teatud andmeid (nt sõiduki/raami number, märguanded jne) genereerib sõiduk automaatselt, kui kasutate Volvo toodet, nt veokit. VOLVO ei kasuta neid andmeid, kui kasutamine ei ole seotud katsetamiste, kvaliteedi parandamise või tootearendusega. Juhime tähelepanu sellele, et see jaotis ei kehti ettevõtte autode kohta.

VOLVO võib töödelda ka piiratud hulka selliste inimeste isikuandmeid (nimi, kontaktandmed), keda olete märkinud isikuteks, kellega VOLVO peab õnnetusjuhtumi korral ühendust võtma. Mõnes riigis võib teatud eesmärgil töödelda ka sugulaste andmeid hüvedega seoses ja/või tööõiguse nõuete kohaselt.

VOLVO töötleb teie isikuandmeid järgmistel õiguslikel alustel (vt üksikasju allpool).

Õiguslik kohustus. Näiteks võib VOLVO olla seadusega kohustatud esitama maksuametile teie sissetulekute aruandeid.

Lepinguline kohustus. Näiteks peab VOLVO töötlema teie isikuandmeid, et maksta teile lepingus kokkulepitud palka.

Õigustatud huvi. VOLVO õigustatud huvi on tavaliselt igapäevase tegevuse haldamine, oma rajatiste ja seadmete turvamine ning sisekontrolli tegemine. VOLVO hindab õigustatud huvi isikuandmete töötlemiseks iga juhtumi korral eraldi. Näiteks: VOLVO peab töötlema teatud isikuandmeid teie töölähetuste haldamiseks (VOLVO õigustatud huvi on hallata oma igapäevast tegevust) või VOLVO peab töötlema teatud isikuandmeid oma IT-seadmete seisukorrast ülevaate saamiseks (VOLVO õigustatud huvi on turvata oma seadmeid).

Erandjuhul ja ainult siis, kui ühtegi muud õiguslikku alust ei saa rakendada, võib VOLVO küsida teie selgesõnalist nõusolekut teie isikuandmete töötlemiseks.

VOLVO töötleb teie isikuandmeid (nagu eespool esitatud näidetes) järgmistel üldistel eesmärkidel. Juhime tähelepanu sellele, et eesmärkide juures esitatud näidete loend ei ole ammendav.

Haldamine (põhineb tavaliselt lepingulisel kohustusel ja/või õigustatud huvil)

Teie registreerimise võimaldamine VOLVO süsteemides ja teie töösuhte üldine haldamine VOLVOS.

Litsentsi õige kasutamise võimaldamine.

Organisatsiooniskeemi ja töötajate andmekirjete ajakohastamise võimaldamine, sh sisearuandluse ja statistika jaoks.

Palga, pensioni ja muude hüvitiste maksmise võimaldamine ning palgaülevaadete koostamine, sh sisearuandluse ja statistika jaoks.

Projektide jälgimise võimaldamine.

Aruandlus (põhineb tavaliselt õiguslikul kohustusel ja/või õigustatud huvil)

Ametiasutuste (näiteks maksuameti) jaoks seadusega nõutud aruannete koostamise võimaldamine.

Tööaja/puudumiste/puhkuste arvestuse võimaldamine hüvitamiseks ja arvete esitamiseks.

Tööõiguse nõuete täitmine (tavaliselt põhineb õiguslikul kohustusel)

Ametiühinguga sõlmitud kollektiivlepingu või tööõiguse kohaste VOLVO kohustuste täitmise võimaldamine.

Töökeskkond ja tooteohutus (põhineb tavaliselt õiguslikul kohustusel ja/või õigustatud huvil)

VOLVO ohutu töökeskkonna tagamise kohustuste täitmise võimaldamine (sh VOLVO territooriumile või seadmetele ligipääsu kontrollimine ja volitamata ligipääsu vältimine) ja muude töökeskkonna- või tööõigusega kehtestatud töökeskkonnakohustuste täitmine.

VOLVO tooteohutuse ja kvaliteedi kohustuste täitmise võimaldamine.

Töötaja areng (põhineb tavaliselt õiguslikul ja/või lepingulisel kohustusel ja/või õigustatud huvil)

Oskuste arendamise/täiustamise ja tööviljakuse hindamise ning hinnangute võimaldamine.

Õppimise ja koolituste võimaldamine ning soovitamine.

Töötaja tööga seotud tegevused (põhineb tavaliselt õiguslikul ja/või lepingulisel kohustusel ja/või õigustatud huvil)

Teie tööülesannete täitmise võimaldamine (nt e-kirjade kirjutamine, dokumentide, aruannete, ettekannete, jooniste jne koostamine).

Töölähetuste võimaldamine.

Teie või teie juhi või personaliosakonna küsimustele vastamise võimaldamine teie töösuhte või IT-seadmete või -teenuste või teile tööülesannete täitmiseks vajaliku toe pakkumise kohta.

VOLVO poliitikate jälgimise võimaldamine (sh Volvo kontserni kehtiv käitumisjuhend ja VOLVO IT-poliitika) nende järgimise ning võimalike keelatud tegevuste uurimise tagamiseks.

Uurimis- ja arendustegevus ning kvaliteedi parandamine (põhineb tavaliselt õigustatud huvil)

Volvo toodete (nt veokite) uurimis- ja arendustegevuse võimaldamine, sh nende sõiduki andmete kasutamine, mis genereeritakse, kui kasutate Volvo toodet (vt ülal).

Volvo toodete (nt veokite) kvaliteedi parandamise võimaldamine, sh nende sõiduki andmete kasutamine, mis genereeritakse, kui kasutate Volvo toodet (vt ülal).

VOLVO kogub teie isikuandmeid peamiselt teilt, teie juhilt või personaliosakonnalt või kolmandalt osapoolelt, kelle juurde olete meid juhatanud teie isikuandmete saamiseks. Mõned isikuandmed võidakse genereerida ka automaatselt VOLVO IT-süsteemis või sellele vastavas süsteemis, kui näiteks loote oma kasutajanime VOLVO süsteemides.

VOLVO ei jaga tavaliselt teie isikuandmeid kellegagi väljaspool Volvo kontserni, kui seda ei nõua mõni seadus, eeskiri või kollektiivleping. Vajaduse korral võib VOLVO isikuandmete töötlemise eesmärgil jagada teie isikuandmeid muude Volvo kontserni ettevõtetega, sealhulgas ettevõtetega väljaspool Euroopa Liitu või Euroopa Majanduspiirkonda. Volvo võib vajaduse korral isikuandmete töötlemise eesmärgil jagada teie isikuandmeid kolmanda osapoole tarnijatega, sealhulgas tarnijatega väljaspool Euroopa Liitu või Euroopa Majanduspiirkonda. VOLVO rakendab kõikidel juhtudel kõiki mõistlikke meetmeid veendumaks, et kasutusel on asjakohased turvameetmed, mis tagavad teie isikuandmete piisava kaitsetaseme kehtivate andmekaitseseaduste kohaselt. Näiteks võib see sisaldada ettevõttesiseseid või -väliseid andmetöötluslepinguid, mis põhinevad EL-i heakskiidetud standardsetel lepingusätetel või ELi-USA andmekaitseraamistikul Privacy Shield või muudel sellistel kehtivatel mehhanismidel, mille on tunnustanud või heakskiitnud pädevad asutused. Kui teil on edastamise kohta küsimusi, võtke palun ühendust VOLVO andmekaitseametnikuga.

VOLVO hoiab teie isikuandmed tavaliselt alles töösuhte kehtivuse ajal. Pärast teie töösuhte lõppemist säilitab VOLVO ainult neid isikuandmeid, mida peetakse vajalikuks selliste eesmärkide täitmiseks, milleks need koguti ja ainult seni, kuni see eesmärk on täidetud, või hiljem nii kaua, kui on vaja kohalike õiguslike, maksu või hüvituskohustuste täitmiseks, või mistahes õigusliku nõude täitmiseks tegeliku, tõenäolise või eeldatava vaidluse või nõude korral.

Teil on õigus oma isikuandmetele juurdepääsu taotleda. Peale selle on teil õigus taotleda VOLVO-lt oma isikuandmete parandamist, kustutamist või nende töötlemise piiramist. Samuti võite esitada vastuväiteid oma isikuandmete töötlemise kohta VOLVO-s või taotleda isikuandmete ülekandmist. Pidage meeles, et VOLVO ei pruugi alati olla kohustatud täitma isikuandmete kustutamise, töötlemise piiramise, vastuväidete esitamise ega ülekandmisega seotud taotlusi. VOLVO hindab õiguslike kohustuste ja selliste õiguste kohta kehtivate erandite alusel igat juhtumit eraldi.

Täpsem info andmesubjekti õiguste kohta