Volvokoncernens bidrag till FN:s mål för hållbar utveckling

FN:s mål för hållbar utveckling utgör ett ramverk för världens gemensamma agenda inför 2030. Vi har förbundit oss att arbeta mot samtliga 17 mål eftersom de alla har någon form av koppling till vår verksamhet. Flera ämnen, till exempel jämställdhet och bekämpning av korruption, är viktiga för alla företag. Utöver dessa universella ansvarsområden fokuserar vi på de mål för hållbar utveckling där vår affärsverksamhet kan ha störst påverkan. 

Vi har, inom ramarna för FN:s Global Compact-initiativ, samarbetat med en mängd olika organisationer genom åren för att driva på förändringar. Samarbete utgör nyckeln till att få kunskap, öka vår kapacitet och få en bredare förståelse för genomförandet av hållbara affärer. 

Tillsammans med våra kunder, partner i leverantörskedjan, regeringar, samhällen och andra intressenter arbetar vi intensivt för att utveckla och erbjuda renare, säkrare och mer cirkulära transportlösningar. Vi anser att korruption måste bekämpas, mänskliga rättigheter respekteras och utbildningsmöjligheter för alla säkerställas för att vi ska kunna nå FN:s mål för hållbar utveckling – hela världens agenda för att skapa en bättre planet.

Målen för hållbar utveckling lanserades 2015 och stakar ut en tydlig riktning enligt FN:s Agenda 2030 för hållbar utveckling i världen. Läs gärna mer nedan om några av de viktigaste aktiviteterna vi utvecklar för att göra skillnad och bidra till målen för hållbar utveckling.

Pågående aktiviteter – målen för hållbar utveckling enligt FN:s Agenda 2030

FN-mål 3: Hälsa och välbefinnande

Vårt arbete med hälsa, säkerhet och välbefinnande påverkar FN-mål 3 direkt, framförallt mål 3.6 om en halvering av antalet dödsfall och skador som kan härledas till trafikolyckor i världen.

Säkerhetsarbetet omfattar alla trafikanter – både på in- och utsidan av våra fordon. Arbetet vid ART fokuserar på att förbättra både den aktiva och passiva säkerheten för Volvokoncernens lastbilar. Forskningen om passiv säkerhet syftar till att minimera konsekvenserna av olyckor, medan aktiv säkerhet innebär att försöka undvika olyckor.

Läs mer:

FN-mål 4: Kvalitetsutbildning

Utbildning och utveckling ger oss möjlighet att skapa välstånd och vår påverkan är särskilt stark när det gäller mål 4.3 om jämställd tillgång till överkomlig teknisk yrkesutbildning och högre utbildning.

Vi arbetar för att öka kapaciteten inför framtiden. Volvokoncernen stimulerar individuell utveckling och utbildning för våra medarbetare. Vi stöder dessutom yrkesutbildningar på många platser över hela världen. Det ger människor möjlighet att utveckla färdigheter, påbörja ett livslångt lärande och få ökade möjligheter till anställning. 

Läs mer: 

FN-mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Säkerhet och hälsa på jobbet börjar i vår egen verksamhet med en direkt inverkan på FN-mål 8, framförallt mål 8.8 om att främja säkra och trygga arbetsmiljöer. Vårt hälso- och säkerhetsarbete bygger på övertygelsen att olyckor, tillbud och arbetsrelaterade sjukdomar kan förebyggas. 

Vi inkluderar dessutom alla aktiviteter för anständiga arbetsvillkor i hela värdekedjan.

Läs mer: 

FN-mål 9: Industri, innovation och infrastruktur

Vår bransch drivs av innovation och utveckling av infrastruktur. Mål 9.4 om uppgradering av infrastruktur och anpassning av branscher för att göra dem hållbara, genom en ökad effektivitet i resursanvändningen och fokus på att minska koldioxidutsläpp per adderat värde, är särskilt relevant för Volvokoncernen eftersom vi här kan ge betydande bidrag till målen för hållbar utveckling.

Läs mer:

FN-mål 11: Hållbara städer och samhällen 

Målen om en hållbar utveckling till 2030 avseende hållbara städer och samhällen utgör en viktig drivkraft för branschen. Det gäller framförallt mål 11.2 om att ge tillgång till säkra, prisvärda, tillgängliga och hållbara transportsystem innan 2030, framförallt genom att utöka kollektivtrafiken. Här bidrar Volvokoncernen genom att utveckla och utöka säkra och hållbara transportlösningar. 

Läs mer:

FN-mål 12: Hållbar konsumtion och produktion

Förvaltningen och en effektiv användning av naturresurser ingår som en del i FN-målen 7 och 12. Mål 12.2 fokuserar särskilt på en hållbar förvaltning och effektiv användning av naturresurser.

Volvokoncernen strävar efter att öka resurseffektiviteten genom en ökad bränsle- och materialeffektivitet samt återtillverkning.

Läs mer:

  FN-mål 13: Bekämpa klimatförändringen

  Klimatpåverkan utgör ett genomgående tema i många av målen för en hållbar utveckling inför 2030 – från energi- och resurseffektivitet till hållbara transportsystem och en minskad försurning av haven genom att undvika utsläpp av växthusgaser. Mål 13.3 innehåller en konkret sammanfattning – att öka medvetenheten om och möjligheterna att mildra, anpassa och minska påverkan på klimatförändringarna.

  Vårt arbete fokuserar på bränsle- och energieffektivitet, alternativa bränslen och elektrifiering. De utgör dessutom några av de viktigaste drivkrafterna i vår bransch i dag. 

  Läs mer:

  FN:s mål för hållbar utveckling

  Agenda 2030 för hållbar utveckling, som antogs av alla FN:s medlemsstater 2015, innehåller en gemensam plan för fred och välstånd för människor och planeten, nu och i framtiden.