BALANSERA GLOBALA UTMANINGAR

Megatrender

Världen förändras. På många sätt blir världen allt bättre. Det skapas möjligheter för allt fler när den globala fattigdomen minskar, livslängden ökar och kostnaderna för förnybar energi sjunker. Men det finns också utmaningar och behovet av att driva utveckling – och att skapa tillväxt inom jordens begränsningar – är större än någonsin. Som ett globalt företag som erbjuder transportlösningar måste vi förstå världen runt omkring oss för att ligga före och fortsätta vara konkurrenskraftiga.

Globalt perspektiv

Den förenklade versionen av Kate Raworths Donut Economics-modell är ett sätt att visualisera hur vi kan uppnå mänsklig utveckling utan att skada jordsystemet. För oss i Volvokoncernen återspeglar den vår vision om att driva välstånd. Det betyder att ta hänsyn till påverkan på miljön och användningen av vårt samhälles begränsade resurser i vår verksamhet.

Det finns två gränser: den inre sociala gränsen och den yttre miljömässiga gränsen som utgörs av den sociala grunden och det ekologiska taket. Mellan de två finns ett område som representerar ett miljömässigt säkert och socialt rättvist utrymme för människor att leva i. I detta område sker en inkluderande och hållbar ekonomisk utveckling.

Om det råder brist på samhälleliga resurser betyder det att människor inte har tillräckligt med mat, vatten, hälso- och sjukvård, energi, etc. Det kommer att påverka mänskliga rättigheter negativt. Om det sker ett överutnyttjande av naturresurser kommer det att orsaka klimatförändringar eller förlust av biologisk mångfald.

Dessa gränser har de senaste åren fått ökad uppmärksamhet även i det privata näringslivet i ett försök att hantera denna balans på ett konkret och pragmatiskt sätt. Å ena sidan fokuserar FN:s Vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter på den sociala grunden, å andra sidan anger initiativ som Parisavtalet om klimatet riktningen för att undvika ett överutnyttjande.

Genom att använda slutsatserna från denna modell tillsammans med vår PESTEL-modell (Political, Economic, Social, Technological, Environmental, Legal d.v.s. Politiska, Ekonomiska, Sociala, Tekniska, Miljömässiga och Legala faktorer) i en scenarioanalys har ett antal nyckeltrender för vår bransch identifierats.

Branschperspektiv

Miljömässiga hot och resursbrist

Ökad kunskap och medvetenhet kring påverkan från växthusgaser och andra utsläpp driver förändringar i klimat- och energipolitiken. Detta påskyndar utvecklingen mot nya mobilitetslösningar som använder energi och bränslen med lägre koldioxidutsläpp. Utvecklingen varierar mellan olika marknader, regioner och städer både i hastighet och riktning, beroende på tillgången till naturresurser och bränslen, infrastruktur, politisk vilja och incitament. Andra konsekvenser av denna utveckling är extremväder eller resursbegränsningar, vilket i sin tur kan leda till högre driftskostnader.

Branschen utvecklar transportlösningar och produktionssystem som bättre hanterar resursbrist och med mindre utsläpp till luft och vatten. Förutom mer energieffektiva och koldioxideffektiva lösningar arbetar Volvokoncernen för att bättre utnyttja transporter, återvinna, återanvända och renovera produkter och komponenter.

Urbanisering

FN:s befolkningsfond förväntar sig att det kommer att finnas över nio miljarder människor år 2050. Hälften av världens befolkning bor redan i städer. Under det kommande decenniet kommer vi att se en mycket större förskjutning från landsbygd till städer i synnerhet i Asien och Afrika. I takt med att befolkningen i städerna växer, ökar också kraven på transporter. Städer står inför ökande sociala och miljömässiga utmaningar, inklusive trafikstockningar, föroreningar, buller och trafikolyckor.

Transport- och infrastrukturbranschen måste fortsätta att tillhandahålla säkrare, renare och effektivare lösningar för alla typer av stadsutveckling, såväl för små och medelstora städer som megastäder.

Geopolitisk osäkerhet

Transport- och infrastrukturlösningar är efterfrågade på olika marknader över hela världen. När världen blir mer fragmenterad och geopolitiskt instabil visar det sig i form av förändrade handelsregler, transportregler, kundkrav och konkurrensförutsättningar både mellan marknader och inom marknader.

Vår bransch strävar efter att hantera olika ekonomiska och protektionistiska förhållanden, skiftande lagar och regler samt att förbättra hållbarhet, effektivitet, säkerhet och trygghet i värdekedjan.

Säkerhet och trygghet

Varje år omkommer ca 1,35 miljoner och skadas 50 miljoner människor i trafikolyckor världen över. Det finns ett behov av att förbättra trafiksäkerheten och transporteffektiviteten.

Ökad utbildning i trafiksäkerhet och bättre planering av vägbanor är delar av lösningen tillsammans med aktiva säkerhetsfunktioner och teknik (fordonsstabilisering, nödbroms och sikthjälpmedel) samt passiva säkerhetskomponenter (krockkuddar och andra personskydd i hytten). Framsteg görs även när det gäller automatisering för kommersiella fordon och andra maskiner. Vi förväntar oss att utvecklingen kommer att intensifieras, även när det gäller automatisering inom tillverkningen. Användningen av självkörande fordon förväntas göra det möjligt för branschen att erbjuda högre säkerhet, bränslebesparingar och förbättrad transporteffektivitet.

Digitalisering och teknisk omvandling

Vi lever i en ständigt uppkopplad värld med en mängd olika teknologier, sakernas internet (Internet of Things) och molntjänster. År 1995 hade ungefär 1% av världens befolkning en internetanslutning – idag är över hälften av befolkningen uppkopplad och antalet IoT-anslutna enheter kommer att fortsätta öka i hög takt de närmaste åren.

Digitaliseringen driver på omvandlingen i många olika branscher och den påverkar alla aspekter av vår bransch – från hur vi skapar kundvärde till hur vi utvecklar, tillverkar, arbetar och interagerar. Volvokoncernen har över 1 miljon uppkopplade fordon och maskiner i drift. Baserat på dataanalys erbjuder vi nya tjänster till våra kunder som en del av vårt helhetserbjudande. Vi anser att det finns potential för ökat kundvärde kopplat till digitaliseringen. Samtidigt måste vi säkerställa dataintegriteten för att undvika störningar i tillverkningen och i vår värdekedja och efterleva lagstiftningen inom dataskydd som ständigt utvecklas.

Läs mer om Volvokoncernen