×
Driva effektivitet för att skapa värde

Vår värdekedja

Volvokoncernen skapar långsiktig konkurrenskraft genom att maximera värdeskapandet i alla delar av värdekedjan genom ökad effektivitet, kvalitet och prestanda och genom att agera ansvarsfullt mot affärspartners, anställda och världen runt omkring oss.

Kunder

Kunden är i centrum för allt vi gör och kundperspektivet finns i varje del av värdekedjan. Genom att leverera kundnytta kommer vi också att leverera värde till oss själva. Våra kunder bidrar till välstånd genom att transportera människor och gods samt att förse samhället med den infrastruktur som behövs för att främja utveckling. Vi hjälper våra kunder genom att erbjuda ett utbud som ökar deras produktivitet, säkrar tillgänglighet och ökar bränsleeffektivitet som driver deras lönsamhet.

Produktutveckling

Att uppfylla våra kunders behov och förbättra deras långsiktiga lönsamhet är basen för utvecklingen av våra produkter och tjänster. Vår produktutveckling påverkas också av lagstiftning, samhällsförändringar och ny teknik. Det finns starka trender som automatisering, elektrifiering och uppkoppling vilka måste balanseras med investeringar i utvecklingen av nuvarande teknik.

Inköp

Långsiktigt samarbete med leverantörer driver effektivitet, kvalitet och ansvarsfullt beteende genom hela värdekedjan. Volvokoncernen eftersträvar förstklassiga inköp och vi ställer höga krav på oss själva och på våra partners i försörjningskedjan. Vi har både globala och lokala leverantörskedjor för att tillhandahålla komponenter, delar och kompletta tjänster och system. När vi utvecklar en robust leverantörsbas beaktar vi ett brett spektrum av möjligheter och risker. Under 2020 fortsatte vi att förbereda våra partners i leverantörskedjan på nya behov i transformationen mot koldioxidneutrala produkter och verksamhet. Vi har också bjudit in leverantörer att samarbeta för att säkra hållbara mineraler.

Produktion och logistik

Vårt globala industri- och logistiksystem använder på ett effektivt sätt ständiga förbättringar för att möta interna krav och leverera på kundernas förväntningar. Vårt industrisystem består både av kapitalintensiva komponentfabriker och av arbetskraftsintensiva monteringsanläggningar. Komponentfabrikerna levererar till Volvokoncernens globala produktionssystem, medan monteringsanläggningarna i de flesta fall är belägna nära slutmarknaden för att kunna tillgodose lokala behov och specifikationer samt korta leveranstider.

Distribution och service

Vårt globala nätverk av återförsäljare och serviceverkstäder bemannas av kompetent och serviceinriktad personal som är nyckelfaktorer för kundnöjdhet och framgång. Varumärkesorganisationerna inom Volvokoncernen stödjer sina kunder via effektiva återförsäljarverkstäder och service- och underhållsavtal. Med våra serviceavtal och uppkopplade lösningar vet kunderna när de har service inbokad och vad kostnaden kommer att bli för underhåll och reparationer. Kunderna kan samla sina fordons-, finansierings- och andra serviceköp i en helhetslösning. Vi arbetar tillsammans med vår återförsäljarorganisation genom ständiga förbättringar och utvecklingsprogram, för att säkerställa att våra kunder alltid får bästa möjliga service.

Återanvändning

Vi strävar efter att öka materialeffektiviteten och minska energianvändningen. I detta arbete införlivar vi mer återvunnet material, återvinner värme och återvinner avfall.  Att förlänga olika produkters livslängd och drifttid är en viktig  del av ökad cirkularitet och resurseffektivitet. Här är huvuddelarna service, underhåll och reparation för att öka användningsgraden för alla material i produkterna. När vi ökar vår servicebaserade verksamhet är den huvudsakliga effekten ökad drifttid och tillgänglighet till maskiner och fordon. Detta är en förutsättning för att fokusera ännu mer på återvinningsbarhet och återtillverkning.

Värdeskapande

För kunder

Nästan 2 miljoner lastbilar och 100.000 bussar, som koncernen tillverkat under de senaste tio åren, rullar på vägar över hela världen. Våra anläggningsmaskiner utför arbete på byggen över hela världen, sedan vi har levererat cirka 650.000 maskiner under de senaste tio åren. För våra kunder är drifttid allt. Oavsett om det är en kund som äger en enda lastbil eller en lastbilsflotta, om de är en kollektivtrafikleverantör eller en bussägare, en entreprenör eller en stenbrottsägare, hänger deras prestanda på pålitliga produkter och tjänster som uppfyller deras affärsbehov. Volvokoncernen har en lång historia av att utveckla smarta lösningar för att öka deras prestanda.

 

För samhället

Våra produkter och tjänster gör att samhällen fungerar. Våra kunder kör busslinjer så att människor kan komma till jobbet, de transporterar mat och industrivaror och de bygger infrastruktur som vägar och sjukhus. Därutöver skapar vägtransporter också flera miljoner arbetstillfällen runt om i världen. Vi bidrar också till den lokala ekonomin genom att varaen stor arbetsgivare i många samhällen, vilket ger både direkt och indirekt  sysselsättning. Under 2020 betalade vi 9.270 Mkr i sociala kostnader, 3.631 Mkr i pensionskostnader och 4.927 Mkr i inkomstskatter, tillsammans 17.828 Mkr. Vi betalar också bland annat tullar samt fastighets- och energiskatter.

 

För anställda

Koncernens nästan 100.000 anställda är vår viktigaste tillgång. Medarbetarnas engagemang och en högpresterande företagskultur, baserad på framgång för kunden, förtroende och passion, är avgörande för att koncernen ska kunna uppfylla sin mission. Koncernen strävar efter att erbjuda konkurrenskraftiga anställningsvillkor och förmåner samt en stimulerande, säker och hälsosam arbetsmiljö. År 2020 betalade vi 40.887 Mkr i löner och ersättningar.

 

För leverantörer

En solid leverantörsbas och professionella partnerskap är avgörande för att kunderna ska bli framgångsrika. Volvokoncernen ger både inkomst och sysselsättning för ett stort antal företag och i många samhällen runt om i världen. Inköpta varor och tjänster är Volvokoncernens enskilt största kostnad och under 2020 köpte vi varor och tjänster för 232.861 Mkr.

 

För långivare

Företag som ska vara långsiktigt konkurrenskraftiga kräver tillgång till kapital för att kunna investera. Volvokoncernen strävar efter att säkerställa att kapitalet används på bästa möjliga sätt och att försäkra långivare med den finansiella styrkan för att säkerställa vinst och återbetalning. Volvokoncernen betalade under 2020 sina långivare i industriverksamheten 1.102 Mkr i ränta.

 

För aktieägare

Volvokoncernen strävar efter att skapa ett ökat värde för sina aktieägare. Detta uppnås genom en positiv kursutveckling och utbetalning av utdelningar. Under 2015–2020 ökade kursen för Volvo B-aktien med 127%. Aktieägarna får i normala fall en viss andel av det fria egna kapitalet i form av en utdelning, efter det att verksamheten har tillförts nödvändigt kapital för fortsatt utveckling enligt strategierna.

 

Till Volvokoncernen

En betydande andel av det kapital som genereras återförs normalt till verksamheten. Kapitalet används bland annat till investeringar som ska stärka konkurrenskraften och skapa långsiktigt värde för koncernen och dess intressenter. Under 2020 investerade Volvokoncernen 16,8 miljarder kronor i FoU samt ytterligare 5,7 miljarder kronor i fastigheter, maskiner och inventarier, totalt 22,5 miljarder kronor.