Increased co-operation between Volvo and Chalmers

In Swedish only
Utökat samarbete mellan Volvo och Chalmers ska långsiktigt stärka svensk fordonsindustri

Den svenska fordonsindustrin med sin bas i Västsverige spelar en avgörande roll för Sveriges ekonomi. Bara exporten från Volvokoncernen och Volvo Personvagnar uppgår till omkring 150 miljarder kronor per år, nära 15 procent av den totala exporten. För att behålla konkurrenskraft och förbättra industrins framtida möjligheter har de båda Volvobolagen och Chalmers enats om ett utökat forskningssamarbete vars mål är att ta fram mer miljövänliga dieselmotorer samt utveckla fordonens elektronik och säkerhet. 

Satsningar på forskning och ett nära samarbete mellan forskningsinstitutioner och näringsliv är avgörande för den framtida utvecklingen av svensk industri. Det visar det mångåriga samarbetet mellan Volvo och Chalmers men också erfarenheter från andra delar av svensk tillverkningsindustri. När produktionen flyttar försvinner ofta även forskningen vilket i sin tur leder till sämre möjligheter för den kvarvarande industrin att lyckas och utvecklas. Studier gjorda vid Chalmers av svensk produktion av elektrovaror och telekom under slutet av 90-talet visar på tydliga samband mellan produktion och forskning. När produktionen av elektrovaror, bland annat vitvaror, och telekomutrustning flyttade från landet, minskade även den Sverigebaserade forskningen inom dessa områden vilket i sin tur ledde till ytterligare minskad inhemsk produktion. Från att tidigare ha exporterat betydligt mer än vad vi importerade inom båda dessa områden, är idag export och import lika stora.

”Företag som inte förstår värdet av en stark koppling mellan forskning, produktutveckling och produktion riskerar att gå samma öde till mötes som varvsindustrin”, säger Chalmersprofessorn Anders Kinnander.

Fordonsindustrin i Västra Sverige omfattar tillverkning av fordon och fordonskomponenter, forskning och utbildning. För att ytterligare stärka regionen har AB Volvo och Chalmers beslutat att fördjupa sin samverkan.

Det utökade forskningssamarbetet mellan Volvo och Chalmers skall ske via det nya programmet "Volvo Ramprogram". I en avsiktsdeklaration som parterna undertecknat lyfts framför allt tre teknikområden fram: miljö (dieselmotorer), fordonssäkerhet och fordonselektronik.

I det fortsatta arbetet kommer en övergripande styrgrupp samt arbetsgrupper för de olika teknikområdena att tillsättas. Dessa ansvarar för att skapa projektportföljer inom respektive område. Projekten skall genomföras med tillgång till både Chalmers samlade resurser inom olika institutioner och näringslivets FoU-resurser. Projekten bygger på doktorander som handleds både från högskolan och näringslivet. Arbetet kompletteras med erfaren personal från alla parter.

Denna arbetsform kommer att främja kompetens- och erfarenhetsutbytet mellan industrin och Chalmers. Målet är att ha en nivå om tio doktorander per teknikområde.
Genomförandet av ”Volvo Ramprogram” förutsätter betydande nationell statlig finansiering, något som parterna tillsammans skall verka för att få.

2004-12-15

För ytterligare information, kontakta:

Volvokoncernen:
Lars-Göran Rosengren, Volvo Technology, 031-322 6000,  
e-post:
lars-goran.rosengren@volvo.com

Volvo Personvagnar: Christer Gustafsson, 031-59 65 25