Volvo - Nine months ended September 30, 2004

-
Third quarter First nine months

 

 

 

 

 

 

            Third quarter

    First nine months

 

2004

2003

2004

2003

 

 

 

 

 

Net sales, SEK M

45,870

40,511

144,383

126,035

Operating income, SEK M*

2,792

1,617

8,736

4,267

Revaluation of shares

                    -

                    -

820

                    -

Dividend received from Scania

                    -

                    -

                    -

501

Operating income, SEK M

2,792

1,617

9,556

4,768

Income after financial items, SEK M

1,412

1,298

8,020

4,098

Net income, SEK M

1,002

956

5,861

3,184

Income per share, SEK*

2.40

              2.30

12.00

              6.40

Income per share, SEK

2.40

2.30

14.00

7.60

Return on shareholders' equity during most recent 12 months period, %

4.1

5.0

* Excluding revaluation of shares in Scania and Henlys Group in 2004 and dividend received from Scania in 2003.
· Net sales for the third quarter 2004 increased by 16%, adjusted for currency effects and amounted to SEK 45,870 M (40,511).

· Net income increased to SEK 1,002 M (956) in the quarter.

· Income per share for the third quarter was SEK 2.40 (2.30).

· Improved earnings in all business areas.

· Volvo acquires Prévost and Nova Bus and a write-down attributable to Henlys Group of SEK 1,310 M has been charged against income in the third quarter of 2004.

· Operating income for the third quarter of 2004 includes costs amounting to approximately SEK 400 M related to industrial relocation in Renault Trucks.

· Cash flow after net investments excluding Financial Services was a negative SEK 2.9 billion (negative: 0.8). 

Investor Relations: 
Fredrik Brunell +46 31 66 11 91
Christer Johansson +46 31 66 13 34 
Patrik Stenberg +46 31 66 13 36 
John Hartwell +1 212 418 7432Comments by the Chief Executive Officer
The third quarter is characterized by strong growth, improved profitability and settlements within vital structural and financial areas.

Compared with the third quarter of 2003, Group sales rose by 16 percent, adjusted for currency effects. With more than SEK 193 billion in annualized sales, the Group has reached historically high sales levels. Compared with the third quarter of 2003, operating income
increased 73 percent to SEK 2.8 billion.

The result includes non-recurring costs of about SEK 400 M within the truck operations for more measures to enhance efficiency in the production of Renault Trucks' Kerax model. In addition, we have reached an agreement with ArwinMeritor covering the future supply of
axles. Accordingly, all decisions and costs for the major structural changes that we announced in 2001 related to the acquisition of Renault Trucks have been implemented. I am very satisfied with the fact that the total structural cost was significantly lower than we
estimated.

All business areas report significantly improved earnings during the third quarter. The truck operations nearly doubled operating income compared with the year-earlier period, clearly driven by Volvo Trucks, which developed very strongly in all regions. Also Mack Trucks showed improved profitability in North America.

The global upturn has resulted in successively increasing pressure on raw material and component prices. The high oil prices mainly affect the truck and aviation industries. The high steel prices impact mainly within Volvo CE.

Order bookings remained strong during the third quarter. We expect that capacity utilization at the Group's plants will remain at a high level. The high utilization has resulted in distinctly improved productivity and, combined with prior efficiency enhancement measures,
contribute to improved profitability.

We have eliminated a number of bottlenecks that arose in the rapid shift to higher volumes, among other measures through increased flexibility in the plants. As previously, we remain firm in our line to deal with the upturn without any major investments. In addition, we
have placed very strong focus on the link between cost developments and the pricing of our products.

Within the bus business, we have settled on a reconstruction of the Henlys Group together with a bank consortium. The solution is that we take over Henlys' 50-percent interest in the North American bus companies Prévost and Nova Bus. Consequently, they become wholly owned subsidiaries of the Volvo Group.

In itself, the acquisition is favorable. Prévost is a profitable and well-managed company that manufactures highly well positioned luxury coaches as well as city buses under the Nova brand. It will become a strategically important part of our bus operations.

The settlement also means that the Volvo Group becomes part-owner, with a 42.5-percent interest, of the US-based school bus manufacturer Blue Bird, which was part of the Henlys Group. My opinion is that through this solution we handle the Group's and the shareholders'
interest in the best manner in an undesirable situation.

The market looks stronger than we could anticipate at the beginning of the year. We have raised the forecast for the heavy truck market in North America to about 240,000 trucks in 2004 and another 15 to 20 percent in 2005. In Europe we are making a slight upward adjustment to 254,000 trucks and in 2005 we expect Europe to increase by another 5
percent. We have also upgraded the forecast for heavy construction equipment slightly, expecting an increase of 30 percent in North America and 10 percent in Europe in 2004. For 2005, growth rates are expected to level off at historical high levels in both markets.

The Group's product renewal programs continue as planned. During the third quarter, Volvo Penta launched a new series of engines for marine applications. Volvo CE introduced a series of compact excavators with short swing radius for working in confined areas. In the soft products area, Volvo Trucks launched a new GPS-based navigation system. Based
on order bookings, we expect continued favorable demand and growth.

Leif Johansson
President and CEO

---------------------------------------------------------

Volvokoncernen – de första tre kvartalen 2004

 

Tredje kvartalet

Första tre kvartalen

 

2004

2003

2004

2003

 

 

 

 

 

Nettoomsättning, Mkr

45 870

40 511

144 383

126 035

Rörelseresultat, Mkr*

2 792

1 617

8 736

4 267

Omvärdering av aktier

-

-

820

-

Utdelning från Scania

-

-

-

501

Rörelseresultat, Mkr

2 792

1 617

9 556

4 768

Resultat efter finansiella poster, Mkr

1 412

1 298

8 020

4 098

Nettoresultat, Mkr

1 002

956

5 861

3 184

Resultat per aktie, kronor*

2:40

2:30

12:00

6:40

Resultat per aktie, kronor

2:40

2:30

14:00

7:60

Avkastning på eget kapital senaste 12-månadersperioden, %

4,1

5,0

 

* Exklusive omvärdering av aktier i Scania och Henlys 2004, samt mottagen utdelning från Scania 2003.

· Nettoomsättningen för tredje kvartalet 2004 ökade med 16%, justerat för valutakurseffekter, och uppgick till 45 870 Mkr (40 511).

· Nettoresultatet ökade till 1 002 Mkr (956) under kvartalet.

· Resultat per aktie för tredje kvartalet uppgick till 2:40 kr (2:30).

· Förbättrat resultat inom alla affärsområden.

· Volvo förvärvar Prévost och Nova Bus, och en nedskrivning på 1 310 Mkr avseende Henlys Group har belastat resultatet för det tredje kvartalet.

· Rörelseresultatet för det tredje kvartalet 2004 innehåller kostnader på cirka 400 Mkr för en industriell effektivisering inom Renault Trucks.

· Kassaflödet efter nettoinvesteringar, exklusive Financial Services, var negativt med 2,9 miljarder kronor (-0,8).

Koncernchefens kommentar
Det tredje kvartalet karaktäriseras av stark tillväxt, ökad lönsamhet och avgöranden inom viktiga strukturella och finansiella områden.

Jämfört med tredje kvartalet 2003 ökade försäljningen med 16 procent, rensat för valutaeffekter. Med drygt 193 miljarder kronor i omsättning under de senaste 12 månaderna har koncernen uppnått historiskt sett höga försäljningsnivåer. Rörelseresultatet ökade under tredje kvartalet med 73 procent till 2,8 miljarder kronor, jämfört med motsvarande period 2003. 

I resultatet ingår engångskostnader på cirka 400 miljoner kronor  inom lastbilsrörelsen. Det omfattar en  effektivisering av produktionen av Keraxmodellen inom Renault Trucks. Vidare har vi slutit avtal med ArwinMeritor om den framtida axelförsörjningen. Därmed har vi tagit alla beslut och kostnader för de större strukturförändringar som vi annonserade 2001, i samband med förvärvet av Renault Trucks och Mack Trucks. Jag är mycket nöjd med att de totala strukturkostnaderna blev betydligt lägre än vad vi planerade för.

Samtliga affärsområden förbättrade resultaten väsentligt under tredje kvartalet. Lastbilsrörelsen nära fördubblade rörelseresultatet jämfört med perioden 2003, klart drivet av Volvo Lastvagnar som utvecklas mycket starkt på samtliga marknader. I Nordamerika förbättrade även Mack Trucks lönsamheten.

Den breda uppgången har lett till ett successivt ökande pristryck på råvaror och komponenter. De höga oljepriserna påverkar framför allt lastbilsbranschen och flygindustrin. De högre stålpriserna slår för vår del igenom främst inom Volvo CE.

Orderingången var fortsatt stark under tredje kvartalet. Vi räknar med att kapacitetsutnyttjandet inom koncernens anläggningar kommer att ligga kvar på hög nivå. Den höga beläggningen har resulterat i klart förbättrad produktivitet och bidrar tillsammans med tidigare effektiviseringar till den ökade lönsamheten.

Vi har efterhand också eliminerat flaskhalsar som uppstått i den snabba omställningen till högre volymer, bland annat genom ökad flexibilitet i fabrikerna. Liksom tidigare håller vi fast vid linjen att klara uppgången utan större investeringar. Vi har lagt ett mycket starkt fokus på kopplingen mellan kostnadsutveckling och prissättning av våra produkter.

Inom bussaffären har vi tillsammans med ett bankkonsortium kommit fram till en rekonstruktion av Henlys Group. Genom rekonstruktionen övertar vi Henlys 50 procent av de nordamerikanska bussföretagen Prévost och Nova Bus. De blir därmed helägda bolag inom Volvokoncernen.

Förvärvet i sig är bra. Prévost är ett lönsamt och välskött företag som tillverkar mycket väl positionerade lyxbussar och genom varumärket Nova även stadsbussar. Det kommer att bli en strategiskt viktig del i vår bussverksamhet.

Uppgörelsen innebär även att Volvokoncernen blir delägare till 42,5 procent i den USA-baserade skolbusstillverkaren Blue Bird, som ingått i Henlys Group. Min bedömning är att vi genom denna lösning på bästa sätt tar tillvarata på koncernens och aktieägarnas intressen i en oönskad situation.

Marknaden ser starkare ut än vad vi räknade med i början av året. Vi har höjt förväntningarna på den nordamerikanska marknaden till cirka 240 000 tunga lastbilar under 2004, för 2005 väntar vi oss en ökning med ytterligare 15 till 20 procent. Vi justerar även vår prognos för lastbilsmarknaden i Europa till ungefär 254 000 lastbilar under 2004. Prognosen för 2005 är en uppgång på 5 procent i Europa. Vi har även graderat upp prognosen för tunga anläggningsmaskiner under 2004 och räknar med en tillväxt på 30 procent i Nordamerika och 10 procent i Europa. Nästa år räknar vi med en avtagande tillväxt på bägge marknaderna.

Koncernens produktförnyelse löper vidare enligt planerna. Volvo Penta presenterade under det tredje kvartalet en ny serie nioliters dieselmotorer för marint bruk. Volvo CE lanserade en ny serie kompakta grävmaskiner med kort svängradie för arbeten på begränsade ytor. Inom mjuka produkter introducerade Volvo Lastvagnar ett nytt GPS-baserat navigeringssystem. Med stöd av orderingången förväntar vi oss fortsatt god efterfrågan och tillväxt.
 
Leif Johansson
VD och koncernchef