Volvo lanserar världens första koldioxidfria fordonsfabrik

AB Volvo har beslutat att göra Volvo Lastvagnars fabrik i Tuve till världens första koldioxidfria fordonsfabrik. Genom investeringar i vindkraft och biobränsle kommer fabriken att få elektricitet och värme som inte tillför någon koldioxid till atmosfären.
tuve_96x69.jpg
Den el och värme som Volvo Lastvagnars fabrik i Tuve i Göteborg får idag, framställs delvis av fossila bränslen vilket för med sig utsläpp av koldioxid som i sin tur bidrar till växthuseffekten. Som en av världens största tillverkare av kommersiella fordon, satsar Volvokoncernen kontinuerligt på att utveckla allt renare och allt mer bränslesnåla motorer. Ju mindre bränsle en motor förbrukar, desto lägre blir de klimatpåverkande koldioxidutsläppen.

”Att minska koldioxidutsläppen är ingen lätt uppgift,” säger Volvos koncernchef Leif Johansson. ”Men frågan är så viktig att jag tror att vi måste vara beredda att prova en lång rad olika alternativ om vi verkligen vill lyckas. Vår satsning på att göra Tuvefabriken koldioxidfri är ett av dem.”

Tillsammans med satsningar på energibesparingar på upp till 20 procent bygger Volvo i samarbete med Göteborg Energi nu fem stora vindkraftverk och en ny biobränsleanläggning i anslutning till fabriken. Bara de fem vindkraftverken kommer i sig att öka den vindkraftsproducerade elen i Sverige med 4 procent. När fabriken inte utnyttjar den framställda elen och värmen fullt ut, kommer överskottsenergin att distribueras vidare via fjärrvärme- och elnätet. Både vindkraftverken och den nya biobränsleanläggningen beräknas stå klara någon gång under 2007.

”Det här är inte bara en bra åtgärd miljömässigt,” säger Leif Johansson. ”Vi räknar även med att det på sikt kommer att löna sig rent ekonomiskt.”

 Volvos ambition är att göra fler av sina tillverkningsfabriker koldioxidfria. Enligt prognoser gjorda av Naturvårdsverket kommer Sverige till år 2010 att klara att minska de totala utsläppen av koldioxid med 1 procent jämfört med 1990 års nivåer. 

”Här har Volvo en verklig möjlighet att bidra,” säger Leif Johansson. ”Om alla våra fabriker i Sverige gjordes koldioxidfria, skulle minskningen motsvara en hel procent av Sveriges totala koldioxidutsläpp.”

2005-09-27
 
För ytterligare information, vänligen kontakta Mårten Wikforss, 031-66 11 27 alt 0705-59 11 49