Volvokoncernens bokslut för 2005

Nettoomsättningen för helåret 2005 steg med 14% till 231 191 Mkr (202 171) Nettoomsättningen det fjärde kvartalet 2005 steg med 15% till 65 287 Mkr (56 977)...
 • Nettoomsättningen för helåret 2005 steg med 14% till 231 191 Mkr (202 171)
  Nettoomsättningen det fjärde kvartalet 2005 steg med 15% till 65 287 Mkr (56 977)

 • Årets resultat ökade med 32% till 13 106 Mkr (9 907)
  I det fjärde kvartalet minskade periodens resultat med 15% till 2 994 Mkr (3 504), påverkat av en reavinst från försäljningen av Celero (+430) och en nedskrivning av innehavet i Blue Bird (-550)

 • Resultatet per aktie för helåret ökade med 37% till 32:21 kronor (23:58)
  Resultatet per aktie för det fjärde kvartalet minskade med 13% till 7:37 kronor (8:45)

 • Koncernens rörelsemarginal uppgick för helåret till 7,9% (7,3)
  Det fjärde kvartalet minskade rörelsemarginalen till 6,5% (8,2), bland annat till följd av omfattande produktlanseringar och omställningar i produktionen

 • Det operativa kassaflödet, exklusive Financial Services, uppgick 2005 till 6,8 miljarder kronor (11,4) efter överföringar till pensionsstiftelser på 4,4 miljarder kronor (1,1)
  Det fjärde kvartalets operativa kassaflöde, exklusive Financial Services, uppgick till 5,8 miljarder kronor (9,2) efter överföringar till pensionsstiftelser på 0,8 miljarder kronor (0)

 • Styrelsen föreslår årsstämman en ordinarie utdelning på 16:75 kronor per aktie (12:50)

 

 

Fjärde kvartalet

Helåret

 

2005

2004

2005

2004

 

 

 

 

 

Nettoomsättning, Mkr

65 287

56 977

231 191

202 171

Rörelseresultat, Mkr 1)

4 261

4 697

18 151

13 859

Omvärdering av aktier

                       -

                     -

                     -

820

Rörelseresultat, Mkr

4 261

4 697

18 151

14 679

Resultat efter finansiella poster, Mkr

4 143

4 604

18 014

13 036

Resultat för perioden, Mkr

2 994

3 504

13 106

9 907

Resultat per aktie, kronor 1)

7,37

8,45

32,21

21,62

Resultat per aktie, kronor

7,37

8,45

32,21

23,58

Avkastning på eget kapital, %

 

17,8

13,9

1) Exklusive omvärdering av aktier i Scania AB och Henlys Group Plc 2004.

AB Volvo tillämpar från och med den 1 januari 2005 internationella redovisningsstandarder, International Financial Reporting Standards (IFRS), tidigare IAS, sådana de antagits av EU. Jämförelsesiffror för föregående år är omräknade enligt IFRS. I den finansiella informationen på sidorna 1-21 redovisas Volvo Financial Services enligt kapitalandelsmetoden. Finansiell information enligt IAS 1 återfinns med början på sidan 22.

Hela rapporten finns bifogad.

För ytterligare information kontakta:

Investor Relations:
Christer Johansson +46 31 66 13 34
Patrik Stenberg +46 31 66 13 36
John Hartwell +1 212 418 7432