Volvos styrelse beslutar om nya finansiella mål

AB Volvos styrelse har vid sitt ordinarie styrelsemöte, och som en del av den årliga utvärderingen, beslutat om att ändra bolagets finansiella mål.
detail_3_335x150.jpg

Bakom beslutet ligger att styrelsen bedömer att Volvo idag har en strukturellt högre lönsamhet, starkare kassaflöde och lägre risk. Styrelsen fokuserar på tre externa finansiella mål omfattande tillväxt, rörelsemarginal och kapitalstruktur. Styrelsen ser positivt på möjligheten att öka återföringen av kapital till aktieägarna vid nästa årsstämma. Dock vill styrelsen avvakta eventuella förvärv innan den tar definitiv ställning.

De tidigare finansiella målen sattes 1995 då Volvokoncernen var ett annat bolag än idag och styrelsen har därför under året utvärderat koncernens långsiktiga intjäningsförmåga i syfte att införa mål som bättre speglar dagens Volvo. Det tidigare målet för rörelsemarginalen var 5-7 % över en konjunkturcykel, inklusive verksamheten inom Volvo Financial Services. Det nya målet för rörelsemarginalen är satt till mer än 7 % över en konjunkturcykel och omfattar all verksamhet i koncernen utom Volvo Financial Services, som för närvarande bidrar med ytterligare cirka 1 %.


Styrelsen bedömer att Volvo idag har en strukturellt högre lönsamhet, stabilare kassaflöde samt en lägre risk. Målet avseende kapitalstruktur har ändrats från en nettoskuldsättning om maximalt 30 % av eget kapital till maximalt 40 % av eget kapital. 

När det gäller koncernens mål för tillväxt har styrelsen valt att behålla målet om en årlig tillväxt om minst 10 %.


Renodlingen av Volvokoncernen och en medveten satsning på att minska kapitalbindningen i verksamheten har lett till strukturellt högre marginaler och ett starkare kassaflöde, något som koncernen kommer att fortsatt fokusera på. Förmågan att frigöra kapital har skapat resurser som bland annat satsats på produktutveckling och geografisk expansion. Detta har lett till en geografisk och produktmässig diversifiering som också minskat risken i bolaget. Även Volvokoncernens ökade satsning på eftermarknadsaffären, som är mindre konjunkturkänslig, har bidragit till att minska risken.

Sammantaget innebär detta att styrelsen ser positivt på möjligheten att öka återföringen av kapital till aktieägarna vid nästa årsstämma, men styrelsen vill avvakta eventuella förvärv som kan komma att göras innan den tar definitiv ställning i frågan. Vikten av en god kreditvärdighet kommer också att vägas in.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Media Relations:   
Mårten Wikforss, 031-66 11 27 alt 0705-59 11 49

Investor Relations:
Christer Johansson, 031-66 13 34 alt 0706-54 55 22

Download

060908_fintargets_sv.pdf Format PDF Size 20 KB