Missvisande bild av aktieprogram och vinstdelning inom Volvokoncernen

Helhetsintrycket av en artikel publicerad i Dagens Nyheter idag ger tyvärr en vilseledande bild av de sammanlagda utfallen av olika vinstdelnings- och incitamentsprogram inom Volvokoncernen. I artikeln presenteras en teoretisk totalsumma för programmen som inte bygger på faktiska omständigheter. Därutöver förekommer en missvisande jämförelse mellan olika program där siffrorna som ställs mot varandra inte baseras på samma tidsperioder eller jämförbara förutsättningar.
Enligt DN har Volvokoncernens högsta chefer sedan 2005 fått dela på aktier och optioner till ett sammanlagt värde av 750 MSEK. I den siffran ingår optioner som tilldelades 2003 samt aktier som delades ut 2005 och 2006 men även de aktier som beslutades om 2006 och som kommer att tilldelas under våren 2007. För att komma upp till totalsumman 750 miljoner har tidningen antagit att samtliga erhållna optioner och aktier, och där ingår även aktier som ännu inte delas ut, har samma värde som kursen för en Volvo B-aktie den 7 februari 2007. Sedan i juni förra året har kursen för Volvos B-aktie ökat med drygt 50 procent och eftersom den första tilldelningen av aktier skedde redan våren 2005, och optionerna kunnat lösas in sedan i juni förra året, har i realiteten många aktier och optioner avyttrats på helt andra nivåer.

I artikeln ställs dessutom siffran 750 MSEK i en direkt missvisande jämförelse med Volvos vinstdelningssystem för de anställda där det teoretiska utfallet för options- och aktieprogrammet under 3 år, jämförs med utfallet i koncernens globala vinstdelningssystem för det enda året 2006 (450 MSEK). Tidningen har inte räknat in utfallen under 2004 eller 2005 som var 200 MSEK respektive 450 MSEK och det totala utfallet för vinstdelningsprogrammet för samma tidsperiod som för options- och aktieprogrammen uppgår således till 1,1 miljarder SEK. Men inte ens den siffran ger hela bilden eftersom den inte tar hänsyn till att kursuppgången i Volvo inte bara ökat värdet på erhållna optioner och aktier utan även ökat värdet på pengarna som betalas ut i vinstdelningsprogrammet. Enligt reglerna placeras dessa pengar i aktier, varav hälften Volvoaktier, under 4 hela år innan de betalas ut till de anställda i form av Volvoaktier eller i form av extra pensionssparande. 

2007-02-08

För ytterligare information, vänligen kontakta Mårten Wikforss, 031-66 11 27 alt. 0705-59 11 49.