Information om ny kapitalstruktur

Som en del av det inlösenförfarande som godkändes av årsstämman den 4 april 2007 genomförde AB Volvo en aktiesplit varigenom varje aktie delades i sex aktier, varav en inlösenaktie.
Då inlösenförfarandet nu avslutas löser Volvo in inlösenaktierna mot en inlösenlikvid om 25 kronor per aktie och Volvos aktiekapital återställs till samma nivå som före inlösenförfarandet.

Bolagsverket har idag registrerat en minskning av Volvos aktiekapital med 425.684.044 kronor genom indragning av 425.684.044 inlösenaktier, varav 135.520.326 inlösenaktier av serie A och 290.163.718 inlösenaktier av serie B. Vidare registreras en ökning av bolagets aktiekapital med 425.684.044 kronor genom fondemission. Det belopp som aktiekapitalet ökas med tillförs aktiekapitalet från fritt eget kapital. Inga nya aktier ges ut i samband med fondemissionen.

Efter dessa transaktioner har Volvo totalt 2.128.420.220 utestående aktier, varav 677.601.630 aktier av serie A och 1.450.818.590 aktier av serie B.

Inlösenförfarandet innebär att sammanlagt 10.127.691.825 kronor skiftas ut till Volvos aktieägare, vilket motsvarar 25 kronor per aktie som inte innehas av bolaget. Utbetalning till aktieägarna beräknas ske den 28 maj 2007.

Volvo-aktien handlas sedan den 26 april 2007 i handelsposter om 100 aktier.

2007-05-23

För ytterligare information, vänligen kontakta Mårten Wikforss, 031-66 11 27 alt 0705-59 11 49

Download

PDF of Press release (SWE) Format PDF Size 14 KB
PDF of Press release (ENG) Format PDF Size 15 KB