Miljöseminarium med Sveriges miljöminister Andreas Carlgren

Volvo Lastvagnar deltar i ett projekt för klimatneutrala transporter tillsammans med Chalmers, Preem, Schenker och Vägverket. Gruppen presenterar den 7 november tillsammans med miljöminister Andreas Carlgren en vision och målsättning för reduktion av koldioxid på svenska vägar. Detta ska ske med konkreta åtgärder och åtaganden från respektive part, samt gemensamma projekt.
Lastbilstransporter ska bli klimatneutrala
Nytt initiativ från näringsliv, myndigheter och forskare

Fler transporter på vägarna har hittills alltid lett till högre utsläpp av koldioxid och ökad klimatpåverkan. Men nu ska trenden brytas. Preem, Schenker, Volvo Lastvagnar och Vägverket har tillsammans med forskare från Chalmers och Göteborgs universitet dragit upp riktlinjerna för vad som behöver göras. Nu uppmanas fler aktörer inom näringsliv och samhälle att delta i arbetet.

I en rapport kallad Klimatneutrala godstransporter på väg, presenterade gruppen en rad åtgärder som ska minska godstransporternas klimatpåverkan. De största förbättringarna ska ske genom effektivare energianvändning. Genom smartare logistik och satsningar på bränslesnål körning, ska själva transporterna göras betydligt bränsleeffektivare. Produktionen och distributionen av bränslet ska ske på ett mer energisnålt sätt. Lastbilarnas bränsleförbrukning ska minskas. Dessutom ska en ökande andel av dagens fossila bränslen ersättas av förnybara.

• Parternas arbete med sparsam körning kommer att intensifieras. Från och med 2008 kommer Vägverket att ställa krav på sparsam körning för alla som ska ta körkort

• Genom att delvis ersätta råolja med biomassa i raffinaderiet och genom ökad inblandning av RME i diesel går andelen förnyelsebar drivmedel upp.

• Förutsättningarna för längre fordonskombinationer än dagens 25,25 meter som ett medel för minskade koldioxidutsläpp kommer att utredas.

• De deltagande parterna förbereder också ett gemensamt projekt där de olika förbättringarna prövas i praktiken.

Mål - halverad klimatpåverkan till 2020
Gruppens mål är att halvera klimatpåverkan från en typisk svensk fjärrtransport fram till 2020, jämfört med 2005. Detta skulle innebära en betydande minskning av koldioxidutsläppen från lastbilstrafiken, även om transportvolymerna fortsätter att öka i samma takt som hittills. Gruppen poängterar att det krävs en bred uppslutning från näringsliv, samhälle och forskning
för att målet ska kunna nås. Den långsiktiga visionen är att göra godtransporterna på väg helt koldioxidneutrala.

Gruppens initiativ presenterades vid ett seminarium på miljödepartementet den 7 november. Där deltar bland annat Andreas Carlgren, miljöminister, samt företrädare för Preem, Schenker, Volvo Lastvagnar, Vägverket och Göteborgs miljövetenskapliga centrum vid Chalmers och Göteborgs universitet.

För mer information om initiativet Klimatneutrala godstransporter på väg, kontakta:

Schenker: Bo Hallams, tel 031-7038596, mobil 0730-683024

Vägverket: Miljödirektör Lars Nilsson, tel 0243-756 40, mobil 0703-25 58 45

Volvo Lastvagnar: Claes Claeson, tel 031-663908, mobil 0708-363 908

Preem: Helene Samuelsson, mobil 070-450 12 22

Göteborgs miljövetenskapliga centrum vid Chalmers/GU, GMV: Katarina Gårdfeldt mobil 0730-795838

För ytterligare information, se www.vv.se/klimatneutral

Download