Volvokoncernen det andra kvartalet 2009

Det andra kvartalet 2009 var fortsatt svårt resultatmässigt för Volvokoncernen i spåren av det exceptionellt snabba fallet i efterfrågan efter krisen i det finansiella systemet. Volvokoncernen var dock framgångsrik i arbetet med att minska lagren, vilket bidrog till en positiv utveckling av rörelsekapitalet.

• Under det andra kvartalet sjönk nettoomsättningen till 54,0 Mdr kr (80,3). Under det andra kvartalet 2009 var den valutajusterade försäljningen på samma nivå som under det första kvartalet
• Det andra kvartalet uppgick rörelseresultatet till -6 883 Mkr (7 186)
• Rörelseresultatet påverkades negativt med 3,2 Mdr kr av ökade avsättningar för kreditförluster och restvärdesåtaganden, kostnader relaterade till personalneddragningar och nedskrivningar av lager samt kostnader hänförliga till ett avtal med UAW om hälsovård för pensionärer
• Under det andra kvartalet uppgick resultatet per aktie före och efter utspädning till
-2,75 kronor (2,53)
• Under det andra kvartalet var det operativa kassaflödet i Industriverksamheten -2,9 Mdr kr (4,9). Kassaflödet påverkades positivt av att lagren minskade med 5,8 Mdr kr
• Likviditetsställningen har stärkts till 63,5 Mdr kr, varav 32,5 Mdr kr i likvida medel och 31 Mdr kr i outnyttjade kreditfaciliteter

” Volvokoncernen har efter de senaste årens kraftiga tillväxt, som skett både genom förvärv och organiskt, nu tillräcklig kritisk massa för att vara globalt konkurrenskraftig. Fokus de närmaste åren kommer mera att riktas mot att stärka lönsamheten genom att öka produktiviteten och den interna effektiviteten”, säger Leif Johansson, VD och koncernchef.

Läs hela rapporten under Delårsrapporter

2009-07-21

Kontaktuppgifter Investor Relations:
Christer Johansson, +46 31 66 13 34
Patrik Stenberg, +46 31 66 13 36
Anders Christensson, +46 31 66 11 91
John Hartwell, +1 212 418 7432