Volvo annonserar egenutvecklad medeltung motor

På Volvos kapitalmarknadsdag i Eskilstuna under tisdagen berättade Volvos koncernchef Leif Johansson att koncernen utvecklat en egen medeltung motor för lastbilar och bussar som lanseras 2010. Vidare berättade han att fokus de närmaste åren kommer att riktas mot ökad intern effektivitet. Han konstaterade också att försäljningsutvecklingen för lastbilar fortsatt att försvagas under det andra kvartalet, något som också framgått av de siffror över lastbilsleveranser som koncernen presenterat under våren. Eftersom koncernen strävar efter att minska lagren av nya produkter är kapacitetsutnyttjandet i tillverkningen på mycket låga nivåer överlag i fabrikerna.
cmd_09_142x88.jpg

I sitt anförande sade Leif Johansson vidare att koncernen efter de senaste årens kraftiga tillväxt, som skett både genom förvärv och organisk tillväxt, nu har tillräcklig kritisk massa för att vara globalt konkurrenskraftig. Fokus de närmaste åren kommer mera att riktas mot att öka den interna effektiviteten, bland annat genom att dra fördel av synergivinster.

Leif Johansson berättade att Volvokoncernen utvecklar en egen, koncerngemensam plattform för medeltunga dieselmotorer. De nya medeltunga motorerna kommer att börja lanseras under 2010. Han konstaterade vidare att Volvokoncernens investeringar i forskning och utveckling kommer att ligga på fortsatt höga nivåer de närmaste åren eftersom ny emissionslagstiftning införs för lastbilar, bussar och anläggningsmaskiner. På sikt kommer de olika ländernas emissionslagstiftning att närma sig varandra och med en global teknikplattform finns det skalfördelar för Volvokoncernen inom såväl forskning och utveckling som inköp och produktion.

Leif Johansson talade också om betydelsen av att fortsätta utveckla kompletterande tjänster och tillbehör som stöder produkterna genom hela dess livscykel. De lastbilar och maskiner som är i drift behöver reservdelar, service och underhåll. Volvokoncernen har en stor population av produkter på de flesta marknader vilket är särskilt betydelsefullt i en lågkonjunktur då försäljningen av nya produkter är svag. Försäljningen av bland annat reservdelar, service, finansiering och andra tjänster har heller inte minskat i samma grad som försäljningen av nya produkter.

I sitt anförande kommenterade Leif Johansson även marknadsutvecklingen:
”Vi har ännu inte sett några tecken på att våra huvudmarknader i Europa och Nordamerika vänt upp, men möjligen har vi börjat se tecken på en utplaning. Vi arbetar hårt med att minska lagren av lastbilar och anläggningsmaskiner samtidigt som vi försöker försvara prisnivån. Mot bakgrund av den svaga efterfrågan i marknaden har vi dragit ned produktionen ytterligare jämfört med det första kvartalet. Till dess vi fått lagren och våra kostnader i balans med efterfrågan i marknaden kommer vi att ha fortsatt låg täckning av våra kostnader, vilket påverkar lönsamheten”, säger Leif Johansson.

Leif Johansson konstaterade också att Volvokoncernen i vissa länder, som till exempel Kina, Indien och Japan, märkt en viss uppgång, mycket tack vare statliga stimulansåtgärder.

Volvokoncernens finansdirektör Mikael Bratt berättade i sitt anförande om de åtgärder som genomförs runt om i Volvokoncernen för att sänka kostnadsnivån och förbättra kassaflödet. Han konstaterade också att Volvokoncernen, trots den mycket kraftiga nedgången har goda likviditetsreserver samtidigt som bolaget har en fördelaktig lånestruktur med få förfall under de närmaste två åren och att koncernen genom sin globala närvaro har goda möjligheter till upplåning på kapitalmarknaden.

2009-06-16

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta
Mårten Wikforss, AB Volvo, 031-66 11 27 eller 0705-59 11 49

Investor Relations:
Christer Johansson, AB Volvo, 031-66 13 34
Patrik Stenberg, AB Volvo, 031-66 13 36
Anders Christensson, AB Volvo, tel 031-66 11 91


För mer information besök Volvokoncernen.se.