Mack och UAW når preliminär överenskommelse som inkluderar etablering av oberoende stiftelse för pensionärers sjukvård

Mack Trucks och fackföreningen United Auto Workers har nått en preliminär överenskommelse om ett nytt 40-månaders ramavtal. Avtalet inkluderar etableringen av en oberoende stiftelse som helt skulle eliminera Macks åtaganden gällande sjukvård för pensionerade medarbetare. Om avtalet godkänns av medlemmarna i UAW så kommer det att ha en negativ inverkan på Volvokoncernens rörelseresultat med cirka 110 miljoner dollar under andra kvartalet 2009.
Den preliminära överenskommelsen inkluderar ett nytt kollektivavtal samt etableringen av en oberoende stiftelse som administreras av UAW. Stiftelsen kommer att permanent överta hela skyldigheten att tillhandahålla sjukvårdsförmåner för nuvarande och framtida Mack-anställda när de pensioneras, för deras partners, deras efterlevande partners och familjemedlemmar vilkas försörjning de ansvarar för. Det nya kollektivavtalet och stiftelsen har som villkor att de måste godkännas av medlemmarna i UAW. Därefter krävs att domstolen U.S. District Court for the Eastern District of Pennsylvania godkänner stiftelsen, vilket kan ta upp till tolv månader.

Macks moderbolag, AB Volvo, har gått med på att finansiera stiftelsen med 525 miljoner dollar i likvida medel som betalas ut i lika stora delbetalningar under fem års tid. Den första betalningen kommer att göras tidigast den 1 juli 2010. Om avtalet godkänns av UAW:s medlemmar så kommer det att ha en negativ påverkan på Volvokoncernens rörelseresultat med cirka 110 miljoner dollar under andra kvartalet 2009, och en negativ påverkan på nettoskuldsättningen med samma belopp.

Etableringen av en stiftelse skulle göra det möjligt för nuvarande UAW-anslutna som pensionerats från Mack, för deras efterlevande partners och familjemedlemmar vilkas försörjning de ansvarar för (totalt cirka 9000 personer), samt för framtida UAW-anslutna pensionärer, att även i fortsättningen få tillgång till sjukvårdsförmåner, samtidigt som Macks förpliktelser för sjukvårdsförmåner elimineras för denna grupp. 

Fler kommentarer om det föreslagna ramavtalet kan inte ges förrän de olika lokala förhandlingsparterna godkänt avtalet. UAW håller möten för ratificering under de närmaste veckorna.

2009-05-18

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta Mårten Wikforss, AB Volvo, 031-66 11 27 eller 0705-59 11 49.