Volvokoncernen det tredje kvartalet 2009

Även om det tredje kvartalet som väntat blev fortsatt besvärligt från lönsamhetssynpunkt så finns det vissa positiva tecken som tyder på att efterfrågefallet bottnat ur och att vi nu påbörjar en gradvis återhämtning. Tydligast är detta i koncernens försäljningsmässigt näst största region, Asien, där den ekonomiska tillväxten också återspeglas i efterfrågan på koncernens produkter.

• Under det tredje kvartalet sjönk nettoomsättningen med 31% till 48,5 Mdr kr (69,8). Justerat för förändrade valutakurser minskade försäljningen med 39%
• Rörelseförlusten har sänkts avsevärt under det tredje kvartalet jämfört med det andra kvartalet som ett resultat av kostnadssänkande åtgärder. Rörelseresultatet uppgick till -3 286 Mkr jämfört med -6,883 Mkr under det andra kvartalet 2009. Det tredje kvartalet 2008 var rörelseresultatet 3 177 Mkr
• Under det tredje kvartalet uppgick resultatet per aktie före och efter utspädning till
-1,44 kronor (0,98)
• Under det tredje kvartalet var det operativa kassaflödet i Industrirörelsen -1,4 Mdr kr (-6,1). Kassaflödet påverkades positivt av att lagren minskade med 3,4 Mdr kr
• Under kvartalet har nettoskulden i Industrirörelsen minskats med 0,7 miljarder kronor och likviditetsställningen bibehållits med totalt 64,5 Mdr kr, varav 33,5 Mdr kr i likvida medel och 31 Mdr kr i outnyttjade kreditfaciliteter

”Även om vi ser att marknaderna stabiliserats så förlitar vi oss inte på att vår lönsamhet ska få någon draghjälp från en kraftig återhämtning i försäljningen av nya produkter. Vi är fortfarande långt under den långsiktiga trendlinjen när det gäller försäljningen av nya lastbilar och maskiner och kommer därför att fortsätta anpassa våra kostnader till rådande efterfrågan. Vi fortsätter också vårt arbete med att öka effektiviteten inom samtliga delar av koncernen”, säger Leif Johansson, VD och koncernchef.

Läs hela rapporten under Delårsrapporter

2009-10-23

Kontaktuppgifter Investor Relations:
Christer Johansson, +46 31 66 13 34
Patrik Stenberg, +46 31 66 13 36
Anders Christensson, +46 31 66 11 91
John Hartwell, +1 212 418 7432